Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته شدن رییس شورای عالی صلح هلمند درحملۀ طالبان

مقام های محلی ولایت هلمند گفته اند که رییس شورای عالی صلح ولایت هلمند، معلم شاه ولی خان با دو محافظ اش صبح روزچهارشنبه، کشته شدند.

سخنگوی والی هلمند، محمد عمر زواک گفته است که رییس شورای عالی صلح هلمند حوالی ۱۰:۰۰ صبح روزچهارشنبه هنگامی که به سوی گرشک درحرکت بود درمنطقۀ یخچال این ولسوالی با یک کمین طالبان روبروشد وهمراه با دومحافظ اش کشته شدند.

آقای زواک گفته است که :« طالبان در مسیر راه بالای موتر شان حمله کردند و شاه ولی خان را با دو محافظش کشتند و چهار محافظ دیگر زخم برداشت.»

وی می افزاید که دراین رویداد معاون والی هلمند، مسعود باختر نیز بود شامل بود، اما وی از این حمله جان به سلامت برده است.

مقام ها گفته اند که شاه ولی خان یکی از بزرگان قومی در ولسوالی ناوۀ این ولایت نیز بوده است.

تاکنون هیچ گروۀ به شمول طالبان مسؤولیت این رویداد را برعهده نه گرفته است.

ولسوالی گرشک یکی از ولسوالی های ناامن ولایت هلمند بشمار می روید که بیشتراوقات شورشیان نیروهای محلی را هدف قرار می دهند.

کشته شدن رییس شورای عالی صلح هلمند درحملۀ طالبان

مقام های محلی ولایت هلمند گفته اند که رییس شورای عالی صلح ولایت هلمند، معلم شاه ولی خان با دو محاف

Thumbnail

مقام های محلی ولایت هلمند گفته اند که رییس شورای عالی صلح ولایت هلمند، معلم شاه ولی خان با دو محافظ اش صبح روزچهارشنبه، کشته شدند.

سخنگوی والی هلمند، محمد عمر زواک گفته است که رییس شورای عالی صلح هلمند حوالی ۱۰:۰۰ صبح روزچهارشنبه هنگامی که به سوی گرشک درحرکت بود درمنطقۀ یخچال این ولسوالی با یک کمین طالبان روبروشد وهمراه با دومحافظ اش کشته شدند.

آقای زواک گفته است که :« طالبان در مسیر راه بالای موتر شان حمله کردند و شاه ولی خان را با دو محافظش کشتند و چهار محافظ دیگر زخم برداشت.»

وی می افزاید که دراین رویداد معاون والی هلمند، مسعود باختر نیز بود شامل بود، اما وی از این حمله جان به سلامت برده است.

مقام ها گفته اند که شاه ولی خان یکی از بزرگان قومی در ولسوالی ناوۀ این ولایت نیز بوده است.

تاکنون هیچ گروۀ به شمول طالبان مسؤولیت این رویداد را برعهده نه گرفته است.

ولسوالی گرشک یکی از ولسوالی های ناامن ولایت هلمند بشمار می روید که بیشتراوقات شورشیان نیروهای محلی را هدف قرار می دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره