Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته شدن قاضی القضات شاخه خراسان داعش در عملیات نیروهای افغان

ریاست امنیت ملی از کشته شدن عبدالله اورکزی قاضی القضات شاخه خراسان داعش خبر می دهد.

این ریاست در خبرنامه یی می گوید که "عبدالله اورکزی" در یک عملیات نیروهای امنیت ملی کشته شده است؛ اما از زمان و مکان دقیق این عملیات چیزی گفته نشده است.

ریاست امنیت ملی می‌گوید که "عبدالله اورکزی"، معاون مسوول استخبارات شاخه خراسان داعش بود و حمله سیزدهم ماه اسد را بر زندان ننگرهار با همکاری فنی طالبان طرح ریزی کرده بود.

در خبرنامه این ریاست آمده است که این مسوول داعش، در باره سربریدن غیرنظامیان و به نکاح درآوردن دختران غیرنظامی به جنگجویان داعش نیز فتواهایی صادر کرده بود.

این در حالی است که به تاریخ یازدهم اسد سال روان هجری خورشیدی ریاست عمومی امنیت ملی از کشته شدن اسدالله اورکزی، مسؤول عمومی استخبارات شاخه خراسان داعش خبر داد.

کشته شدن قاضی القضات شاخه خراسان داعش در عملیات نیروهای افغان

ریاست امنیت ملی می‌گوید که "عبدالله اورکزی" حمله سیزدهم ماه اسد را بر زندان ننگرهار با همکاری فنی طالبان طرح ریزی کرده بود.

تصویر بندانگشتی

ریاست امنیت ملی از کشته شدن عبدالله اورکزی قاضی القضات شاخه خراسان داعش خبر می دهد.

این ریاست در خبرنامه یی می گوید که "عبدالله اورکزی" در یک عملیات نیروهای امنیت ملی کشته شده است؛ اما از زمان و مکان دقیق این عملیات چیزی گفته نشده است.

ریاست امنیت ملی می‌گوید که "عبدالله اورکزی"، معاون مسوول استخبارات شاخه خراسان داعش بود و حمله سیزدهم ماه اسد را بر زندان ننگرهار با همکاری فنی طالبان طرح ریزی کرده بود.

در خبرنامه این ریاست آمده است که این مسوول داعش، در باره سربریدن غیرنظامیان و به نکاح درآوردن دختران غیرنظامی به جنگجویان داعش نیز فتواهایی صادر کرده بود.

این در حالی است که به تاریخ یازدهم اسد سال روان هجری خورشیدی ریاست عمومی امنیت ملی از کشته شدن اسدالله اورکزی، مسؤول عمومی استخبارات شاخه خراسان داعش خبر داد.

هم‌رسانی کنید