تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته و زخمی‌شدن بیش از ۳۰ هراس‌افگن در کندز

مقام‌های ارتش در کندز از کشته و خمی‌شدن بیش از ۳۰ هراس‌افگن در ادامه عملیات‌های نظامی تازۀ نیروهای دولتی دراین ولایت خبر می‌دهد.

در یک خبرنامه فرقۀ ۲۰ پامیر در کندز آمده‌است که تا کنون در این عملیات چندین روستا به شمول مناطق بز قندهاری و حضرت سلطان این ولایت از وجود هراس‌افگنان پاکسازی شدند و بیش ۳۰ هراس‌افگن در این عملیات کشته و زخمی شدند.

هرچند نیروهای  دولتی اکنون درمرکز وچند ولسوالی کندز حضور دارند، اما تهدیدهای امنیتی حتا ازاطراف مرکز این ولایت دور نشده اند.

اما فرقه بیست پامیر برپس گرفتند بخش ازدست رفته این ولایت تاکید می ورزد.

درهمین حال مقام های پولیس کندز تاکید می ورزند که به هیچ عنوانی به هراس افگنان  اجازه نخواهند داد  که بر مردم ظلم کنند.

همزمان با این شماری ازبانشده گان کندز می گویند که ازجنگ ودرگیری ها غیرنظامیان آسیب دیده اند.
                                            
نیروهای امنیتی درحالی بر تصرف بخش های ازدست رفته شان درکندز تاکید می ورزند که شماری ازباشنده گان کندز ازکندی عملیات زمستانی برضد طالبان دراین ولایت انتقاد می کنند.

کشته و زخمی‌شدن بیش از ۳۰ هراس‌افگن در کندز

تا کنون در این عملیات چندین روستا به شمول مناطق بز قندهاری و حضرت سلطان این ولایت از وجود هراس‌افگنان پاکسازی شدند و بیش ۳۰ هراس‌افگن در این عملیات کشته و زخمی شدند.

Thumbnail

مقام‌های ارتش در کندز از کشته و خمی‌شدن بیش از ۳۰ هراس‌افگن در ادامه عملیات‌های نظامی تازۀ نیروهای دولتی دراین ولایت خبر می‌دهد.

در یک خبرنامه فرقۀ ۲۰ پامیر در کندز آمده‌است که تا کنون در این عملیات چندین روستا به شمول مناطق بز قندهاری و حضرت سلطان این ولایت از وجود هراس‌افگنان پاکسازی شدند و بیش ۳۰ هراس‌افگن در این عملیات کشته و زخمی شدند.

هرچند نیروهای  دولتی اکنون درمرکز وچند ولسوالی کندز حضور دارند، اما تهدیدهای امنیتی حتا ازاطراف مرکز این ولایت دور نشده اند.

اما فرقه بیست پامیر برپس گرفتند بخش ازدست رفته این ولایت تاکید می ورزد.

درهمین حال مقام های پولیس کندز تاکید می ورزند که به هیچ عنوانی به هراس افگنان  اجازه نخواهند داد  که بر مردم ظلم کنند.

همزمان با این شماری ازبانشده گان کندز می گویند که ازجنگ ودرگیری ها غیرنظامیان آسیب دیده اند.
                                            
نیروهای امنیتی درحالی بر تصرف بخش های ازدست رفته شان درکندز تاکید می ورزند که شماری ازباشنده گان کندز ازکندی عملیات زمستانی برضد طالبان دراین ولایت انتقاد می کنند.

هم‌رسانی کنید