Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشف گور دسته جمعی در ولایت پروان

مقام های ولایت پروان روز سه شنبه گفته اند که یک گور دسته جمعی درولسوالی بگرام ولایت پروان پیدا شده است.

باشندگان ولسوالی بگرام گفته اند که ازین گور دسته جمعی بیست وپنج جسد بیرون کشیده شده اند وشواهد نشان میدهند که نُخست چشم های این افراد بسته شده اند وسپس زنده بگور شده اند.

درهمین حال درپی شناسائی این گوردسته جمعی شماری از باشنده گان این ولسولی گفته اند که عاملان کشتار این گوردسته جمعی هم اکنون در شهر کابل استند ودولت باید آنان را زیر پیگرد قانونی قرار دهد.

از سوی دیگر باشنده گان این ولسوالی گفته اند که این بار مقام های دولتی این ولایت علاقه ای برای بیرون کشیدن جسد های این قربانیان نشان ندادند واین جسدها توسط خود باشنده گان این محل بیرون کشیده شدند.

شماری هم ازین افراد گفته اند که بررخی از افراد خانواده ای شان درمیان همین قربانیان استند.

باشندۀ ولسوالی بگرام ولایت پروان، ممتاز احمد گفته است که :« هشت تن از اعضای خانوادۀ ما دراین میان شهید شده است که پدرام بود دو کاکایم بود و پسران کاکایم بود و آنها را برده بودند و درهمین جا شهید شان کرده بود و امروز جسدهای شان دراینجا پیدا شد.»

باشنده گان این محل بقایای پیکر های این قربانیان را در یک قبر دفن نمودند.

درهمین حال باشنده گان این ولسوالی تاکید می ورزند که عاملان این رویداد شناخته شده استند وهم اکنون در شهر کابل زنده گی می کنند وباید مقام های دولتی آنان به نهاد های عدلی وقضای بسپارند.

باشندۀ ولسوالی بگرام، نصرت الله گفته است که :« از تمام حکومت به شمول والی، ولسوال ما آزرده هستیم بخاطریکه حداقل با ما غم شریکی می کردید و در کنار ما ایستاده می شدید و از حکومت و آقای کرزی تقاضا داریم کسانی که قاتلین چنین گورهای دسته جمعی هستند، باید مجازات شوند تا در آینده در وطن چنین فجایع رخ ندهد.»

درهمین حال والی پروان گفته است که بررسی های نُخستین نشان میدهند که این قربانیان سی سال پیش درین گور دسته جمعی دفن شده اند.

والی پروان، جنرال عبدالبصیر سالنگی گفته است که :« به اصطلاحی خودشان این ها اشرار بودند و بازداشت می کردند و می بردند و بلاخره از طرف شب و دریک جایی توسط لودر حفر می کردند و درآنجا می انداختند.»

این درحالی ست که همه گورهای دسته جمعی که تاکنون درکشور شناسائی شده اند، جسد های قربانیان بگونه غیر عرفه ای توسط باشنده گان محل بیرون کشیده شدند وهمه آثار جنایت بر پیکرهای قربانیان این گونه رویداد ها از بین رفته اند وتاکنون هم هیچ گونه تلاشی برای شناسائی ومجازات عاملان این رویدادها صورت نگرفته است.

کشف گور دسته جمعی در ولایت پروان

مقام های ولایت پروان روز سه شنبه گفته اند که یک گور دسته جمعی درولسوالی بگرام ولایت پروان پیدا شده

Thumbnail

مقام های ولایت پروان روز سه شنبه گفته اند که یک گور دسته جمعی درولسوالی بگرام ولایت پروان پیدا شده است.

باشندگان ولسوالی بگرام گفته اند که ازین گور دسته جمعی بیست وپنج جسد بیرون کشیده شده اند وشواهد نشان میدهند که نُخست چشم های این افراد بسته شده اند وسپس زنده بگور شده اند.

درهمین حال درپی شناسائی این گوردسته جمعی شماری از باشنده گان این ولسولی گفته اند که عاملان کشتار این گوردسته جمعی هم اکنون در شهر کابل استند ودولت باید آنان را زیر پیگرد قانونی قرار دهد.

از سوی دیگر باشنده گان این ولسوالی گفته اند که این بار مقام های دولتی این ولایت علاقه ای برای بیرون کشیدن جسد های این قربانیان نشان ندادند واین جسدها توسط خود باشنده گان این محل بیرون کشیده شدند.

شماری هم ازین افراد گفته اند که بررخی از افراد خانواده ای شان درمیان همین قربانیان استند.

باشندۀ ولسوالی بگرام ولایت پروان، ممتاز احمد گفته است که :« هشت تن از اعضای خانوادۀ ما دراین میان شهید شده است که پدرام بود دو کاکایم بود و پسران کاکایم بود و آنها را برده بودند و درهمین جا شهید شان کرده بود و امروز جسدهای شان دراینجا پیدا شد.»

باشنده گان این محل بقایای پیکر های این قربانیان را در یک قبر دفن نمودند.

درهمین حال باشنده گان این ولسوالی تاکید می ورزند که عاملان این رویداد شناخته شده استند وهم اکنون در شهر کابل زنده گی می کنند وباید مقام های دولتی آنان به نهاد های عدلی وقضای بسپارند.

باشندۀ ولسوالی بگرام، نصرت الله گفته است که :« از تمام حکومت به شمول والی، ولسوال ما آزرده هستیم بخاطریکه حداقل با ما غم شریکی می کردید و در کنار ما ایستاده می شدید و از حکومت و آقای کرزی تقاضا داریم کسانی که قاتلین چنین گورهای دسته جمعی هستند، باید مجازات شوند تا در آینده در وطن چنین فجایع رخ ندهد.»

درهمین حال والی پروان گفته است که بررسی های نُخستین نشان میدهند که این قربانیان سی سال پیش درین گور دسته جمعی دفن شده اند.

والی پروان، جنرال عبدالبصیر سالنگی گفته است که :« به اصطلاحی خودشان این ها اشرار بودند و بازداشت می کردند و می بردند و بلاخره از طرف شب و دریک جایی توسط لودر حفر می کردند و درآنجا می انداختند.»

این درحالی ست که همه گورهای دسته جمعی که تاکنون درکشور شناسائی شده اند، جسد های قربانیان بگونه غیر عرفه ای توسط باشنده گان محل بیرون کشیده شدند وهمه آثار جنایت بر پیکرهای قربانیان این گونه رویداد ها از بین رفته اند وتاکنون هم هیچ گونه تلاشی برای شناسائی ومجازات عاملان این رویدادها صورت نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره