Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۲۵ میلیون دالری امریکا به افراد متأثر از جنگ و حوادث طبیعی

اداره انکشاف بین المللی امریکا (یو اس ای آی دی) کمک ۲۵ میلیون دالری‌اش را به برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد اعلام کرد.

این اداره در یک خبرنامه مینویسد که برنامه غذایی جهان در افغانستان از این کمک در عملیات امداد و نجات جهت فراهم کردن کمک‌های نقدی و غذایی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغان که بیشتر شان زنان و کودکان متأ ثر از جنگ، حوادث طبیعی، و قحطی موسمی استند، به کار خواهد برد.

هربرت اسمیت، رییس ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان، در این باره گفت: «این کمک پاسخگوی نیازمندی‌های فوری غذایی خواهد بود و برنامه غذایی جهان را قادر می‌سازد که یکجا با مردم محلات در راستای امداد و نجات باشندگان محلی از طریق برنامه‌هایی که موجب توانمندشدن خانواده‌های آ سیب پذیر، فراهم شدن مجدد زمینۀ معیشت مردم، و آ ماده‌گی برای حوادث آ ینده می‌شود، کار کند.»

این در حالی است که، برنامه غذایی جهان روز دوشنبه گفت که ۱۳ میلیون تن از شهروندان افغانستان که در حدود بیش از ۴۰ درصد نفوس این کشور را تشکیل می‎دهد، مصئونیت غذایی ندارند.

این مسؤولان تأکید دارند که از این میان هشت میلیون تن در کشور با گرسنگی جدی روبروهستند که باید به آنان بی درنگ کمک برسد.

نبود ثبات، تغیراقلیم، اوضاع شکننده امنیتی در شماری از بخش های کشور و نیز بازگشت  بیجاشده گان ازعلت های اند که در سه سال گذشته بر مصونیت غذایی و فقر در کشور اثرگذار بوده اند.

هیئت بلند پایۀ برنامه غذایی جهان که برای بررسی وضیعت مصئونیت غذایی به کابل آمده است، می گوید که برای حل مشکلات در این بخش حکومت، بخش خصوصی و نهادهای کمک کننده باید بیشتر همکاری کنند.

کمک ۲۵ میلیون دالری امریکا به افراد متأثر از جنگ و حوادث طبیعی

رییس اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان می‌گوید می‌گوید که این کمک پاسخگوی نیازمندی‌های فوری غذایی خواهد بود.

Thumbnail

اداره انکشاف بین المللی امریکا (یو اس ای آی دی) کمک ۲۵ میلیون دالری‌اش را به برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد اعلام کرد.

این اداره در یک خبرنامه مینویسد که برنامه غذایی جهان در افغانستان از این کمک در عملیات امداد و نجات جهت فراهم کردن کمک‌های نقدی و غذایی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغان که بیشتر شان زنان و کودکان متأ ثر از جنگ، حوادث طبیعی، و قحطی موسمی استند، به کار خواهد برد.

هربرت اسمیت، رییس ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان، در این باره گفت: «این کمک پاسخگوی نیازمندی‌های فوری غذایی خواهد بود و برنامه غذایی جهان را قادر می‌سازد که یکجا با مردم محلات در راستای امداد و نجات باشندگان محلی از طریق برنامه‌هایی که موجب توانمندشدن خانواده‌های آ سیب پذیر، فراهم شدن مجدد زمینۀ معیشت مردم، و آ ماده‌گی برای حوادث آ ینده می‌شود، کار کند.»

این در حالی است که، برنامه غذایی جهان روز دوشنبه گفت که ۱۳ میلیون تن از شهروندان افغانستان که در حدود بیش از ۴۰ درصد نفوس این کشور را تشکیل می‎دهد، مصئونیت غذایی ندارند.

این مسؤولان تأکید دارند که از این میان هشت میلیون تن در کشور با گرسنگی جدی روبروهستند که باید به آنان بی درنگ کمک برسد.

نبود ثبات، تغیراقلیم، اوضاع شکننده امنیتی در شماری از بخش های کشور و نیز بازگشت  بیجاشده گان ازعلت های اند که در سه سال گذشته بر مصونیت غذایی و فقر در کشور اثرگذار بوده اند.

هیئت بلند پایۀ برنامه غذایی جهان که برای بررسی وضیعت مصئونیت غذایی به کابل آمده است، می گوید که برای حل مشکلات در این بخش حکومت، بخش خصوصی و نهادهای کمک کننده باید بیشتر همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید