Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیتۀ گزینش شش تن را در هفتۀ روان به حکومت معرفی می‌کند

کمیتۀ گزینش می‌گوید که تا اخیر همین هفته نام‌های شش تن را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت خواهد فرستاد.

این کمیته می‌افزاید که درخواست‌های شانزده تن تأیید شده اند و این کمیته تلاش دارد که تا چند روز دیگر بررسی‌هایش را در بارۀ این درخواست‌ها پایان بدهد.

در همین حال نهادهای ناظر بر روند انتخابات با آن که کار کمیته گزینش را غیرقانونی می‌دانند تأکید می‌ورزند که این کمیته باید افراد شایسته را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کند.

کمیتۀ گزینش برای دومین بار کارش را یک هفته پیش از بهر گزینش یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات آغاز کرد و از میان پنجاه و هفت درخواست کننده، درخواست‌های چهل و یک تن را رد کرده است. در حال حاضر این کمیته درخواست‌های شانزده تن را بررسی می‌کند.

بلال صدیقی، عضو کمیتۀ گزینش، گفت: «کار ما ادامه دارد و ما کوشش می‌کنیم که نتایج کار مان را هر چه زودتر به ریاست جمهوری بفرستیم تا از میان سه تن که به ریاست جمهور معرفی می‌شوند، یک تن را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کنند.»

این کمیته که نخستین بار یک سال پیش از بهر گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شد و یک فهرست بیست و یک نفری را به حکومت فرستاد، اکنون از سوی نهادهای ناظر بر روند انتخابات غیرقانونی دانسته می‌شود و از همین‌رو  این نهادها، ناظران شان را به  کمیتۀ گزینش برای نظارت نفرستاده اند.

نعیم نظری، رییس اجرائی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، گفت: «دسترسی به اسناد می‌تواند یک اصل باشد تا شفافیت را تصدیق کند. ما از آنان خواستیم که باید یک میکانیزم قابل قبول داشته باشند و شفافیت باید در کارشان وجود داشته باشد.»

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «دوباره کمیته گزینش ایجاد کردند، معنایش این است که باید شخص دلخواه خود را از این طریق راه بدهند که برود در کمیسیون مستقل انتخابات رییس شود.»

رییس جمهور در حدود یک و نیم ماه پیش نجیب الله احمدزی را از کرسی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات کنار زد. با آن که بر بنیاد قانون رییس جمهور باید در مدت یک هفته یک تن را از فهرستی که کمیتۀ گزینش به حکومت فرستاده بود برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات معرفی می‌کرد، اما رییس جمهور در یک حکم تازه از کمیتۀ گزینش خواست که کارش را برای گزینش یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات آغاز کند. 

کمیتۀ گزینش شش تن را در هفتۀ روان به حکومت معرفی می‌کند

کمیته گزینش می‌گوید که از میان پنجاه و هفت درخواست کننده، درخواست‌های چهل و یک تن را رد کرده است و در اخیر هفته جاری شش تن را به حکومت معرفی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

کمیتۀ گزینش می‌گوید که تا اخیر همین هفته نام‌های شش تن را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت خواهد فرستاد.

این کمیته می‌افزاید که درخواست‌های شانزده تن تأیید شده اند و این کمیته تلاش دارد که تا چند روز دیگر بررسی‌هایش را در بارۀ این درخواست‌ها پایان بدهد.

در همین حال نهادهای ناظر بر روند انتخابات با آن که کار کمیته گزینش را غیرقانونی می‌دانند تأکید می‌ورزند که این کمیته باید افراد شایسته را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کند.

کمیتۀ گزینش برای دومین بار کارش را یک هفته پیش از بهر گزینش یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات آغاز کرد و از میان پنجاه و هفت درخواست کننده، درخواست‌های چهل و یک تن را رد کرده است. در حال حاضر این کمیته درخواست‌های شانزده تن را بررسی می‌کند.

بلال صدیقی، عضو کمیتۀ گزینش، گفت: «کار ما ادامه دارد و ما کوشش می‌کنیم که نتایج کار مان را هر چه زودتر به ریاست جمهوری بفرستیم تا از میان سه تن که به ریاست جمهور معرفی می‌شوند، یک تن را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کنند.»

این کمیته که نخستین بار یک سال پیش از بهر گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شد و یک فهرست بیست و یک نفری را به حکومت فرستاد، اکنون از سوی نهادهای ناظر بر روند انتخابات غیرقانونی دانسته می‌شود و از همین‌رو  این نهادها، ناظران شان را به  کمیتۀ گزینش برای نظارت نفرستاده اند.

نعیم نظری، رییس اجرائی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، گفت: «دسترسی به اسناد می‌تواند یک اصل باشد تا شفافیت را تصدیق کند. ما از آنان خواستیم که باید یک میکانیزم قابل قبول داشته باشند و شفافیت باید در کارشان وجود داشته باشد.»

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «دوباره کمیته گزینش ایجاد کردند، معنایش این است که باید شخص دلخواه خود را از این طریق راه بدهند که برود در کمیسیون مستقل انتخابات رییس شود.»

رییس جمهور در حدود یک و نیم ماه پیش نجیب الله احمدزی را از کرسی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات کنار زد. با آن که بر بنیاد قانون رییس جمهور باید در مدت یک هفته یک تن را از فهرستی که کمیتۀ گزینش به حکومت فرستاده بود برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات معرفی می‌کرد، اما رییس جمهور در یک حکم تازه از کمیتۀ گزینش خواست که کارش را برای گزینش یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات آغاز کند. 

هم‌رسانی کنید