Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون انتخابات حکومت را به کم‌کاری در روند انتخابات متهم کرد

کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت هشدار می‌دهد که اگر یک عضو کمبود را به این کمیسیون برنگزیند، هیئت اداری این کمیسیون انتخابات داخلی را برگذار می‌کند و یک تن را به حیث رییس کمیسیون مستقل انتخابات بر می گزیند.

سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات حکومت وحدت ملی را به کم کاری و کم مهری در برابر کمیسیون مستقل انتخابات متهم می‌سازد و می‌گوید که تلاش‌های حکومت برای سهل ساختن کارهای این کمیسیون بسنده نیستند.

اما ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت برای برگذاری انتخابات در زمان معیین آن و نیز برای گزینش یک عضو به این کمیسیون همچنان متعهد باقی است. 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با موجی از نا امیدی‌ها از کم کاری‌ها و بی مهری‌های حکومت وحدت ملی در برابر این کمیسیون گرد آمده اند و نمونه روشن این بی مهری های حکومت را بی پروایی در انتخاب یک عضو کمبود این کمیسیون از سوی حکومت می دانند.

عبدالبدیع صیاد، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:"از حکومت می خواهم که قرار است این بیست روز هم به پایان برسد و اگر در خلال این بیست روز یک عضو به کمیسیون انتخابات معرفی نشود، کمیسیون انتخابات داخلی هیئت داخلی اش را می کند."

کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که اگر حکومت منابع مالی را فراهم بسازد و نیز امنیت را تامین کند، انتخابات در زمان معیین آن برگذار خواهد شد.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:"ما در سال ۱۳۹۷ این آماده گی را داریم اما به شرط این که حکومت به این مسئله بیشتر متوجه باشد."

اما پاسخ حکومت به این همه نگرانی های کمیسیون مستقل انتخابات چی است؟

دواخان مینه پال، معاون سخن‌گوی رییس جمهور گفت:"حکومت متعهد است که انتخابات در زمان معیین آن برگذار شود و مشکلات امنیتی و مالی تدابیر لازم گرفته شده است و انتخاب رییس این کمیسیون هم بر بنیاد قانون خواهد شد."

در کنار بی سرنوشتی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات، رییس دبیر خانه این کمیسیون نیز در بی سرنوشتی به سر می برد.

آقای وری ماچ می‌گوید که به گونۀ منظم به کار هایش ادامه می دهد، اما اعضای این کمیسیون از حکومت می‌خواهند که در این باره نیز یک تصمیم روشن بگیرد.

امام محمد وریماچ، رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:"من یک کار مند دولت هستم و اگر رییس جمهور در صورتی که منافع ملی در نبود ما تامین شود ما هیچ حرفی نداریم."

با این همه کمیسیون مستقل انتخابات از فرستادن طرح تازه این کمیسیون که بهرگیری از شناس نامه های کاغذی در انتخابات پیش رو است به حکومت افغانستان خبر می دهد.

صیاد افزود:"این طرح به حکومت و وزارت مالیه بخاطر تامین بودجه آن فرستاده شده است."

اعضای این کمیسیون به این باور هستند که اگر این طرح از سوی حکومت تایید شود، انتخابات پیش رو با هزینه اندک مالی برگذار خواهد شد.

رفیع الله بیدار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:"این کمترین پولی خواهد بود که در انتخابات افغانستان مصرف خواهد شد."

کمیسیون مستقل انتخابات به تازه‌گی ارزیابی مرکزهای رای دهی را به پایان رسانیده است و بیش از هفت هزار و سه صد و پنجاه مرکز رای دهی را نهایی ساخته است، اما بیش از یک هزار و هفت صد و چهل مرکز به علت نا امنی ها از ارزیابی بازمانده اند که بیست و چهار در صد مرکز های رای دهی را می سازند.

کمیسیون انتخابات حکومت را به کم‌کاری در روند انتخابات متهم کرد

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید اگر حکومت وحدت ملی منابع مالی را برای این کمیسیون فراهم سازد و نیز امنیت را تأمین کند، انتخابات در زمان معین آن برگذار خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت هشدار می‌دهد که اگر یک عضو کمبود را به این کمیسیون برنگزیند، هیئت اداری این کمیسیون انتخابات داخلی را برگذار می‌کند و یک تن را به حیث رییس کمیسیون مستقل انتخابات بر می گزیند.

سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات حکومت وحدت ملی را به کم کاری و کم مهری در برابر کمیسیون مستقل انتخابات متهم می‌سازد و می‌گوید که تلاش‌های حکومت برای سهل ساختن کارهای این کمیسیون بسنده نیستند.

اما ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت برای برگذاری انتخابات در زمان معیین آن و نیز برای گزینش یک عضو به این کمیسیون همچنان متعهد باقی است. 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با موجی از نا امیدی‌ها از کم کاری‌ها و بی مهری‌های حکومت وحدت ملی در برابر این کمیسیون گرد آمده اند و نمونه روشن این بی مهری های حکومت را بی پروایی در انتخاب یک عضو کمبود این کمیسیون از سوی حکومت می دانند.

عبدالبدیع صیاد، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:"از حکومت می خواهم که قرار است این بیست روز هم به پایان برسد و اگر در خلال این بیست روز یک عضو به کمیسیون انتخابات معرفی نشود، کمیسیون انتخابات داخلی هیئت داخلی اش را می کند."

کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که اگر حکومت منابع مالی را فراهم بسازد و نیز امنیت را تامین کند، انتخابات در زمان معیین آن برگذار خواهد شد.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:"ما در سال ۱۳۹۷ این آماده گی را داریم اما به شرط این که حکومت به این مسئله بیشتر متوجه باشد."

اما پاسخ حکومت به این همه نگرانی های کمیسیون مستقل انتخابات چی است؟

دواخان مینه پال، معاون سخن‌گوی رییس جمهور گفت:"حکومت متعهد است که انتخابات در زمان معیین آن برگذار شود و مشکلات امنیتی و مالی تدابیر لازم گرفته شده است و انتخاب رییس این کمیسیون هم بر بنیاد قانون خواهد شد."

در کنار بی سرنوشتی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات، رییس دبیر خانه این کمیسیون نیز در بی سرنوشتی به سر می برد.

آقای وری ماچ می‌گوید که به گونۀ منظم به کار هایش ادامه می دهد، اما اعضای این کمیسیون از حکومت می‌خواهند که در این باره نیز یک تصمیم روشن بگیرد.

امام محمد وریماچ، رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات گفته است:"من یک کار مند دولت هستم و اگر رییس جمهور در صورتی که منافع ملی در نبود ما تامین شود ما هیچ حرفی نداریم."

با این همه کمیسیون مستقل انتخابات از فرستادن طرح تازه این کمیسیون که بهرگیری از شناس نامه های کاغذی در انتخابات پیش رو است به حکومت افغانستان خبر می دهد.

صیاد افزود:"این طرح به حکومت و وزارت مالیه بخاطر تامین بودجه آن فرستاده شده است."

اعضای این کمیسیون به این باور هستند که اگر این طرح از سوی حکومت تایید شود، انتخابات پیش رو با هزینه اندک مالی برگذار خواهد شد.

رفیع الله بیدار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:"این کمترین پولی خواهد بود که در انتخابات افغانستان مصرف خواهد شد."

کمیسیون مستقل انتخابات به تازه‌گی ارزیابی مرکزهای رای دهی را به پایان رسانیده است و بیش از هفت هزار و سه صد و پنجاه مرکز رای دهی را نهایی ساخته است، اما بیش از یک هزار و هفت صد و چهل مرکز به علت نا امنی ها از ارزیابی بازمانده اند که بیست و چهار در صد مرکز های رای دهی را می سازند.

هم‌رسانی کنید