Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کودک افغان درترکیه می خواهد با فامیلش دردنمارک یکجا شود

یک کودک مهاجر افغان که ازمرگ درترکیه نجات داده شد می خواهد تا با خانواده اش بپیوندد.

سمیر ظاهری کودک نه ساله افغان سال گذشته درشرق ترکیه هنگامی از سوی خانواده اش رها شد که او بیمار شد  واعضای دیگر خانواده اش سفرغیرقانونی شان را به سوی اروپا ادامه دادند.

این پسر بیمار سپس ازسوی پولیس ترکیه به شفاخانه انتقال یافت و اکنون درمان شده است.

مقام های ترکیه می گویند که اعضای خانواده این پسر در دنمارک استند و او می خواهد تا با آنان بپیودند.

ظاهری به زودی زبان ترکی را در مدت زمانی که منتظر پرورس درخواستی اش برای سفر به دنمارک بود یاد گرفت.

زماینکه فامیل ظاهری به طرف اروپا در حرکت بود وی از راه رفتن باز ماند و فاملیش تصمیم گرفت تا وی را رها کنند و سپس وی را در نزدیک یک استیشن گاز رها کردند.

ظاهری در حال مردن بود که یک راه رو توجه اش را به خود جلب کرد و وی را به بیمارستان انتقال داده و در آنجا معالجه شد. سپس ظاهری با کاکایش که در ترکیه یکجا شد و از کاکایش آگاه شد که فامیلش در دنمارک پناهنده شده است.

یک مقام از ادارۀ مهاجرین در ترکیه گفت :« داستان این پسر لیاقت ساختن فلم را دارد.»

این مقام می گوید هنگامی که وی را دریافت کردیم وی به دلیل سردی هوا تقریبا انگشتان دست خود را دست داده بود و برایش گفتیم که مردم شما را کمک خواهد نمود تا شما با فامیل خود دوباره یکجا شوید.

این مقام گفت سپس وی به کمک کاکایش دوباره با فاملیش به تماس شد و قرار است د ماه آینده با فامیلش در دنمارک یکجا شود.

کودک افغان درترکیه می خواهد با فامیلش دردنمارک یکجا شود

زماینکه فامیل ظاهری به طرف اروپا در حرکت بود وی از راه رفتن باز ماند و فاملیش تصمیم گرفت تا وی را رها کنند و سپس وی را در نزدیک یک استیشن گاز رها کردند.

Thumbnail

یک کودک مهاجر افغان که ازمرگ درترکیه نجات داده شد می خواهد تا با خانواده اش بپیوندد.

سمیر ظاهری کودک نه ساله افغان سال گذشته درشرق ترکیه هنگامی از سوی خانواده اش رها شد که او بیمار شد  واعضای دیگر خانواده اش سفرغیرقانونی شان را به سوی اروپا ادامه دادند.

این پسر بیمار سپس ازسوی پولیس ترکیه به شفاخانه انتقال یافت و اکنون درمان شده است.

مقام های ترکیه می گویند که اعضای خانواده این پسر در دنمارک استند و او می خواهد تا با آنان بپیودند.

ظاهری به زودی زبان ترکی را در مدت زمانی که منتظر پرورس درخواستی اش برای سفر به دنمارک بود یاد گرفت.

زماینکه فامیل ظاهری به طرف اروپا در حرکت بود وی از راه رفتن باز ماند و فاملیش تصمیم گرفت تا وی را رها کنند و سپس وی را در نزدیک یک استیشن گاز رها کردند.

ظاهری در حال مردن بود که یک راه رو توجه اش را به خود جلب کرد و وی را به بیمارستان انتقال داده و در آنجا معالجه شد. سپس ظاهری با کاکایش که در ترکیه یکجا شد و از کاکایش آگاه شد که فامیلش در دنمارک پناهنده شده است.

یک مقام از ادارۀ مهاجرین در ترکیه گفت :« داستان این پسر لیاقت ساختن فلم را دارد.»

این مقام می گوید هنگامی که وی را دریافت کردیم وی به دلیل سردی هوا تقریبا انگشتان دست خود را دست داده بود و برایش گفتیم که مردم شما را کمک خواهد نمود تا شما با فامیل خود دوباره یکجا شوید.

این مقام گفت سپس وی به کمک کاکایش دوباره با فاملیش به تماس شد و قرار است د ماه آینده با فامیلش در دنمارک یکجا شود.

هم‌رسانی کنید