Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش تازه دربارۀ فساد اداری در وزارت صحت عامه

یک گزارش تازۀ کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که وزارت صحت عامه از ۱۲ پدیده از جمله فساد و کارشکنی آسیب می‌‎بیند، و این وضع سبب شده است تا اعتماد شهروندان کشور و کمک کننده‌گان بیرونی به این وزارت کاهش یابد.

این کمیته ادعا می‌کند که در کنار دریافت رشوت، اخاذی، تقلب و اختلاس دارایی‌های عامه از سوی مقام‌ها و کارمندان وزارت صحت، قوم‌پرستی و رعایت‌نشدن حقوق بشر از مشکلات جدی دیگر دروزارت صحت عامه استند.

اما در بخشی از این گزارش آمده‌است که رهبری کنونی وزارت صحت عامه روند اصلاحات را آغاز کرده‌است و با انجام آن بسیاری از این مشکلات رسیده‌گی خواهند شد.

نسیم اکبر، رییس اجراییه کمیته نظارت و ارزیابی، گفت: «در یک دهۀ گذشته اقدام‌ها در برابر فساد بیشتر شعاری و یا هم مقطعی بوده‌است و فساد بیشتر از بالا به پایین حرکت می‌کرد.»

در همین حال، فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، گفت: «بر دفاع صادقانه از حقوق مردم از بهر دست‌رسی به خدمات، متعهد می‌باشم که تا زمانی که مسؤول استم دست کم از حق بیماران دفاع کنم.»

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دراین گزارش ۱۵۰ سفارش مشخص برای حل چالش‌ها در وزارت معارف ارایه کرده است.

سلاگجانا تیسوا، کمیشنر کمیته نظارت و ارزیابی، گفت: «داکتر فیروالدین فیرو از من تقاضا کرد تا بررسی‌های جدی و عمقی را دربارۀ چالش‌های فساد اداری و زیان‌های آن در وزارت صحت عامه انجام بدهیم.»

اعضای کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ا داری رسیده‌گی به فساد اداری را در کشور نیازمند ارادۀ قوی حکومت درکارمبارزه با این پدیده ونیز به کیفر رسانیدن فساد پیشه گان می‌داند.

میتیوو رادیک، مشاور تخنیکی کمیته نظارت و ارزیابی، گفت: «بربنیاد یافته‌های محتوای این گزارش نفوذ افراد قدرت مند و گماشتن افراد بربنیاد روابط سلیقه‌یی سبب شده است تا دامنه فساد اداری در وزارت صحت عامه گسترش یابد.»

در همین حال، مشاور رئیس جمهور در امور شفافیت برنامه‌های توسعه‌یی حل چالش فساد اداری را در کشور نیازمند یک همکاری همگانی می‌داند.

سردار روشن، مشاور رئیس جمهور در امور شفافیت برنامه های توسعه‌یی، گفت: «البته که اراده وجود دارد، اما عمقی که فساد در تماد نهادهای اجتماعی و سیاسی و اداری افغانستان از میان برداشتن آن دقت می‌خواهد.»

این گزارش که از بهر ارز یابی میزان آسیب پذیری وزارت صحت عامه از وجود فساد اداری و مشکلات دیگر پس ازگفت‌وگو با بیش از ۲۶۰ تن از کارمندان پیشین و کنونی وزارت صحت عامه، نهادهای جامعۀ مدنی، بزرگان محلی و بیماران در ۱۲ ولایت کشور تهیه شده است.

گزارش تازه دربارۀ فساد اداری در وزارت صحت عامه

یک گزارش تازۀ کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که وزارت صحت عا

Thumbnail

یک گزارش تازۀ کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که وزارت صحت عامه از ۱۲ پدیده از جمله فساد و کارشکنی آسیب می‌‎بیند، و این وضع سبب شده است تا اعتماد شهروندان کشور و کمک کننده‌گان بیرونی به این وزارت کاهش یابد.

این کمیته ادعا می‌کند که در کنار دریافت رشوت، اخاذی، تقلب و اختلاس دارایی‌های عامه از سوی مقام‌ها و کارمندان وزارت صحت، قوم‌پرستی و رعایت‌نشدن حقوق بشر از مشکلات جدی دیگر دروزارت صحت عامه استند.

اما در بخشی از این گزارش آمده‌است که رهبری کنونی وزارت صحت عامه روند اصلاحات را آغاز کرده‌است و با انجام آن بسیاری از این مشکلات رسیده‌گی خواهند شد.

نسیم اکبر، رییس اجراییه کمیته نظارت و ارزیابی، گفت: «در یک دهۀ گذشته اقدام‌ها در برابر فساد بیشتر شعاری و یا هم مقطعی بوده‌است و فساد بیشتر از بالا به پایین حرکت می‌کرد.»

در همین حال، فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، گفت: «بر دفاع صادقانه از حقوق مردم از بهر دست‌رسی به خدمات، متعهد می‌باشم که تا زمانی که مسؤول استم دست کم از حق بیماران دفاع کنم.»

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دراین گزارش ۱۵۰ سفارش مشخص برای حل چالش‌ها در وزارت معارف ارایه کرده است.

سلاگجانا تیسوا، کمیشنر کمیته نظارت و ارزیابی، گفت: «داکتر فیروالدین فیرو از من تقاضا کرد تا بررسی‌های جدی و عمقی را دربارۀ چالش‌های فساد اداری و زیان‌های آن در وزارت صحت عامه انجام بدهیم.»

اعضای کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ا داری رسیده‌گی به فساد اداری را در کشور نیازمند ارادۀ قوی حکومت درکارمبارزه با این پدیده ونیز به کیفر رسانیدن فساد پیشه گان می‌داند.

میتیوو رادیک، مشاور تخنیکی کمیته نظارت و ارزیابی، گفت: «بربنیاد یافته‌های محتوای این گزارش نفوذ افراد قدرت مند و گماشتن افراد بربنیاد روابط سلیقه‌یی سبب شده است تا دامنه فساد اداری در وزارت صحت عامه گسترش یابد.»

در همین حال، مشاور رئیس جمهور در امور شفافیت برنامه‌های توسعه‌یی حل چالش فساد اداری را در کشور نیازمند یک همکاری همگانی می‌داند.

سردار روشن، مشاور رئیس جمهور در امور شفافیت برنامه های توسعه‌یی، گفت: «البته که اراده وجود دارد، اما عمقی که فساد در تماد نهادهای اجتماعی و سیاسی و اداری افغانستان از میان برداشتن آن دقت می‌خواهد.»

این گزارش که از بهر ارز یابی میزان آسیب پذیری وزارت صحت عامه از وجود فساد اداری و مشکلات دیگر پس ازگفت‌وگو با بیش از ۲۶۰ تن از کارمندان پیشین و کنونی وزارت صحت عامه، نهادهای جامعۀ مدنی، بزرگان محلی و بیماران در ۱۲ ولایت کشور تهیه شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره