Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش تحقیقی: یگانه راه حل بحران کشور برگزاری انتخابات شفاف است

یک نهاد تحقیقاتی در گزارشی، به افزایش چالش ها در برابر انتخابات ها، در بیش از ده سال اخیر در افغانستان، پرداخته است.

نهاد تحقیقاتی و مشوره دهی افغانستان، می گوید که در این گزارش با بیش از ۳۰۰باشنده نُه ولایت کشور گفت وگو شده است و از تجربه هایی که آنان از شرکت در انتخابات های پیشین داشته اند، پرسیده شده است.

بررسی عوامل اثرگذار بر روندهای انتخاباتی، موضوع اصلی این گزارش است.

به گفتۀ نهاد تحقیقاتی و مشوره دهی افغانستان، آماده سازی این گزارش چهار ماه را در بر گرفت و در آن با بیش از ۲۷۰مرد و بیش از ۴۰ زن، گفت وگو شده است.

عبدالقهار سروری، رییس نهاد تحقیقاتی و مشوره دهی افغانستان امروز هنگام ارایه این گزارش گفت: «۱۵۰تن از اشتراک کننده همین پروسه انتخاباتی ما، معتقد به این بودند که یگانه راه حل برون رفت از چالش های امروز در مملکت، تدویر یک انتخابات شفاف و عادلانه است و همچنان یک رقم برجسته، یعنی ۱۴۸تن از اشتراک کننده ها، به این باور بودند که نادیده گرفتن رأی مردم و یا عدم تدویر انتخابات به موقع، مشکلات کشور را بیشتر می سازد و ممکن است شرایط مملکت را بحرانی بسازد.»

در این میان، کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی، برای اثرگذار بودن برنامه های کمیسیون های انتخاباتی، هماهنگی بیشتر را در کار این کمیسیون ها، یک نیاز می داند.

علی رضا روحانی، سخن گوی کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی اظهار داشت: «هرچند ما شکایاتی را داریم از عدم هماهنگی هنوز هم نسبت به کمیسیون انتخابات؛ ولی اونا هم متعهد شده اند که میزان و سطح هماهنگی ها و همکاری ها را در آینده، افزایش بدهند.»

به روز یک شنبه، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که نا امنی ها و فراهم نشدن هزینه های انتخابات، بزرگترین موانع را در برابر برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان در سال آینده، ایجاد کرده اند.

در حالی که پیش از این، شانزدهم سرطان سال آینده، روز برگزاری این انتخابات تعیین شده بود؛ اما اکنون گفته می شود که احتمال دارد، این انتخابات به روز بیست و نهم ماه میزان سال آینده برگزار شود.

گزارش تحقیقی: یگانه راه حل بحران کشور برگزاری انتخابات شفاف است

نهاد تحقیقاتی و مشوره دهی افغانستان که این گزارش را آماده کرده است می گوید که آماده سازی این گزارش چهار ماه را در بر گرفت و در آن با بیش از ۲۷۰مرد و بیش از ۴۰ زن، گفت وگو شده است.

Thumbnail

یک نهاد تحقیقاتی در گزارشی، به افزایش چالش ها در برابر انتخابات ها، در بیش از ده سال اخیر در افغانستان، پرداخته است.

نهاد تحقیقاتی و مشوره دهی افغانستان، می گوید که در این گزارش با بیش از ۳۰۰باشنده نُه ولایت کشور گفت وگو شده است و از تجربه هایی که آنان از شرکت در انتخابات های پیشین داشته اند، پرسیده شده است.

بررسی عوامل اثرگذار بر روندهای انتخاباتی، موضوع اصلی این گزارش است.

به گفتۀ نهاد تحقیقاتی و مشوره دهی افغانستان، آماده سازی این گزارش چهار ماه را در بر گرفت و در آن با بیش از ۲۷۰مرد و بیش از ۴۰ زن، گفت وگو شده است.

عبدالقهار سروری، رییس نهاد تحقیقاتی و مشوره دهی افغانستان امروز هنگام ارایه این گزارش گفت: «۱۵۰تن از اشتراک کننده همین پروسه انتخاباتی ما، معتقد به این بودند که یگانه راه حل برون رفت از چالش های امروز در مملکت، تدویر یک انتخابات شفاف و عادلانه است و همچنان یک رقم برجسته، یعنی ۱۴۸تن از اشتراک کننده ها، به این باور بودند که نادیده گرفتن رأی مردم و یا عدم تدویر انتخابات به موقع، مشکلات کشور را بیشتر می سازد و ممکن است شرایط مملکت را بحرانی بسازد.»

در این میان، کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی، برای اثرگذار بودن برنامه های کمیسیون های انتخاباتی، هماهنگی بیشتر را در کار این کمیسیون ها، یک نیاز می داند.

علی رضا روحانی، سخن گوی کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی اظهار داشت: «هرچند ما شکایاتی را داریم از عدم هماهنگی هنوز هم نسبت به کمیسیون انتخابات؛ ولی اونا هم متعهد شده اند که میزان و سطح هماهنگی ها و همکاری ها را در آینده، افزایش بدهند.»

به روز یک شنبه، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که نا امنی ها و فراهم نشدن هزینه های انتخابات، بزرگترین موانع را در برابر برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان در سال آینده، ایجاد کرده اند.

در حالی که پیش از این، شانزدهم سرطان سال آینده، روز برگزاری این انتخابات تعیین شده بود؛ اما اکنون گفته می شود که احتمال دارد، این انتخابات به روز بیست و نهم ماه میزان سال آینده برگزار شود.

هم‌رسانی کنید