تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفت‎وگوهای جمعیت و ارگ به بن بست رسیده‎اند

در درازای دو ماۀ گذشته، نماینده گان جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری ده بار گفت وگو کرده اند، اما این نشست ها به نتیجه نهایی نرسیده اند.

اعضای رهبری جمعیت می گویند که اختلاف ها در بارۀ مسایل کلانی چون، توزیع شناس نامه های برقی، تعیین زمان مشخص برای برگزاری لویۀ جرگه قانون اساسی و دادن سهم به احزاب سیاسی در انتخابات شورای ملی، پا بر جا استند.

از سویی دیگر، عطا محمد نور، هر روز حکومت را به بی پروایی و ناتوانی متهم می سازد و از راه اندازی حرکت های گسترده در برابر حکومت هشدار می دهد: «خواست های جمعیت باید پذیرفته شوند؛ جمعیت از خواست هایش کم نمی کند. و این حق جمعیت است.»

ریاست اجراییه، می گوید که حکومت می کوشد به این تنش از راه های صلح آمیز پایان بدهد. جاوید فیصل، معاون سخن گوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «ما امیدواریم که هیئت ریاست جمهوری، این مسأله را به گونۀ صلح آمیز حل کند.»

رییس جمهور در حدود دو ماه پیش، استعفای عطامحمد نور را منظور کرد و مهندس داوود را جانشین وی اعلام کرد، اما عطامحمد نور این تصمیم رییس جمهور را نپذیرفت. اکنون این موضوع، به یک تنش میان عطامحمد نور و ارگ ریاست جمهوری مبدل شده است.

آگاهان سیاسی به این بارو اند که اگر این تنش به زودی حل نشود، وضعیت در افغانستان بحرانی تر خواهد شد. احمد الله علی زی، مشاور پیشین رییس جمهور اظهار داشت: «حکومت نمی خواهد این مشکل را حل کند؛ در چندین بخش حکومت مشکل دارد در ولایت کندهار هم چنین مشکلی به نحوی وجود دارد.»

داور نادی، آگاه مسایل سیاسی نیز افزود: «در اطراف استاد عطا کسانی استند که مشوره های نادرست به او می دهند. اگر به مشوره های آنان کار کند، قربانی خواهد شد. کسانی که نفع خود را در کنار آقای عطا می بینند، این مشوره ها را می دهند. اما حکومت باید این مشکل را باید حل کند.»

جمعیت اسلامی یک طرح دوازده فقره یی را به حکومت سپرده است. ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه، توزیع شناس نامه های برقی بربنیاد قانون توشیح شده، مشخص شدن سهم جمعیت اسلامی در حکومت، سهم احزاب در انتخابات شورای ملی و تمدید وظیفۀعطا محمد نور، از مهم ترین خواست های جمعیت اسلامی استند که در این طرح جا داده شده اند. اما حکومت در این باره تاکنون چیزی نگفته است.

گفت‎وگوهای جمعیت و ارگ به بن بست رسیده‎اند

اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی می گویند که گفت وگوها از بهر اختلاف دیدگاه ها در بارۀ برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی، توزیع شناس نامه های برقی و دادن سهم به احزاب سیاسی در انتخابات شورای ملی، بی نتیجه مانده اند.

تصویر بندانگشتی

در درازای دو ماۀ گذشته، نماینده گان جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری ده بار گفت وگو کرده اند، اما این نشست ها به نتیجه نهایی نرسیده اند.

اعضای رهبری جمعیت می گویند که اختلاف ها در بارۀ مسایل کلانی چون، توزیع شناس نامه های برقی، تعیین زمان مشخص برای برگزاری لویۀ جرگه قانون اساسی و دادن سهم به احزاب سیاسی در انتخابات شورای ملی، پا بر جا استند.

از سویی دیگر، عطا محمد نور، هر روز حکومت را به بی پروایی و ناتوانی متهم می سازد و از راه اندازی حرکت های گسترده در برابر حکومت هشدار می دهد: «خواست های جمعیت باید پذیرفته شوند؛ جمعیت از خواست هایش کم نمی کند. و این حق جمعیت است.»

ریاست اجراییه، می گوید که حکومت می کوشد به این تنش از راه های صلح آمیز پایان بدهد. جاوید فیصل، معاون سخن گوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «ما امیدواریم که هیئت ریاست جمهوری، این مسأله را به گونۀ صلح آمیز حل کند.»

رییس جمهور در حدود دو ماه پیش، استعفای عطامحمد نور را منظور کرد و مهندس داوود را جانشین وی اعلام کرد، اما عطامحمد نور این تصمیم رییس جمهور را نپذیرفت. اکنون این موضوع، به یک تنش میان عطامحمد نور و ارگ ریاست جمهوری مبدل شده است.

آگاهان سیاسی به این بارو اند که اگر این تنش به زودی حل نشود، وضعیت در افغانستان بحرانی تر خواهد شد. احمد الله علی زی، مشاور پیشین رییس جمهور اظهار داشت: «حکومت نمی خواهد این مشکل را حل کند؛ در چندین بخش حکومت مشکل دارد در ولایت کندهار هم چنین مشکلی به نحوی وجود دارد.»

داور نادی، آگاه مسایل سیاسی نیز افزود: «در اطراف استاد عطا کسانی استند که مشوره های نادرست به او می دهند. اگر به مشوره های آنان کار کند، قربانی خواهد شد. کسانی که نفع خود را در کنار آقای عطا می بینند، این مشوره ها را می دهند. اما حکومت باید این مشکل را باید حل کند.»

جمعیت اسلامی یک طرح دوازده فقره یی را به حکومت سپرده است. ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه، توزیع شناس نامه های برقی بربنیاد قانون توشیح شده، مشخص شدن سهم جمعیت اسلامی در حکومت، سهم احزاب در انتخابات شورای ملی و تمدید وظیفۀعطا محمد نور، از مهم ترین خواست های جمعیت اسلامی استند که در این طرح جا داده شده اند. اما حکومت در این باره تاکنون چیزی نگفته است.

هم‌رسانی کنید