Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گوگل- آغاز کار بزرگ در افغانستان

شرکت گوگل برای رُشد ابتکارات بازرگانی در افغانستان برنامۀ "آغاز کار بزرگ" را حمایت‌های فنی و مالی می‌کند.

مسؤولان این برنامه می‌گویند که تلاش می‌شود در کنار معیاری‌سازی بازرگانی در کشور، جوانان کشور را که می‌خواهند تشبثات کوچک و میانه را آغاز کنند، کمک‌های فنی و مالی کنند.

برنامۀ "آغاز کار بزرگ" که اکنون در بیش‌از ۲۰۰ کشور جهان برای بهبود تشبثات کوچک ازسوی شرکت جهانی گوگل حمایت‌های مالی و فنی می‌شود، در بخش‌های پیوند دادن کارآفرینان کوچک و میانه با نهاد‌های عملی و تحصیلی جهان، زمینه‌سازی کمک‌های فنی می‌کند.

فهیم دیدار، مسؤول برنامۀ آغاز کار بزرگ می‌گوید: "ما کمک‌های فنی می‌کنیم به متشبثان و کسانی که مفکورۀ بازرگانی داشته باشند. این برنامه برای کارآفرینی درافغانستان بسیار مهم است. ما می‌دانیم که اکنون مشکلات بسیار زیاد است، اما تلاش داریم که زمینه‌های کار را برای جوانان فراهم سازیم."

در همین حال شماری از دانش‎جویان و متشبثان با استبقال از این برنامه می‌گویند که برنامه آغاز کار بزرگ در کشور زمینه را برای معیاری‌سازی بازرگانی فراهم خواهند ساخت.

طیبه امیری، دانشجوی دانشگاه امریکایی افغانستان اظهار می‌دارد که: "ما از این برنامه بسیار خوش استیم. شما می‌دانید که اکنون بیشترین بازرگانان ما تخصص نیستند."

ضربت رستم‌خیل، متشبث است و می‌گوید: "من می‌کوشم یک مفکورۀ بازرگانی‌یی که دارم آن‌را با کمک همین برنامه عملی سازم."

این در حالی‌ست که گفته می‌شود که اکنون به علت نبود آموزش‌های لازم در بخش بازرگانی، شماری از متشبثان به گونۀ سنتی کار می‌کنند. راه‌اندازی همچو برنامه‌ها می‌تواند این مشکلات را کاهش دهند.

برای تماشای گزارش کامل، به این جا سربزنید:

گوگل- آغاز کار بزرگ در افغانستان

شرکت گوگل برای رُشد ابتکارات بازرگانی در افغانستان برنامۀ "آغاز کار بزرگ" را حمایت‌های فنی و مالی

Thumbnail

شرکت گوگل برای رُشد ابتکارات بازرگانی در افغانستان برنامۀ "آغاز کار بزرگ" را حمایت‌های فنی و مالی می‌کند.

مسؤولان این برنامه می‌گویند که تلاش می‌شود در کنار معیاری‌سازی بازرگانی در کشور، جوانان کشور را که می‌خواهند تشبثات کوچک و میانه را آغاز کنند، کمک‌های فنی و مالی کنند.

برنامۀ "آغاز کار بزرگ" که اکنون در بیش‌از ۲۰۰ کشور جهان برای بهبود تشبثات کوچک ازسوی شرکت جهانی گوگل حمایت‌های مالی و فنی می‌شود، در بخش‌های پیوند دادن کارآفرینان کوچک و میانه با نهاد‌های عملی و تحصیلی جهان، زمینه‌سازی کمک‌های فنی می‌کند.

فهیم دیدار، مسؤول برنامۀ آغاز کار بزرگ می‌گوید: "ما کمک‌های فنی می‌کنیم به متشبثان و کسانی که مفکورۀ بازرگانی داشته باشند. این برنامه برای کارآفرینی درافغانستان بسیار مهم است. ما می‌دانیم که اکنون مشکلات بسیار زیاد است، اما تلاش داریم که زمینه‌های کار را برای جوانان فراهم سازیم."

در همین حال شماری از دانش‎جویان و متشبثان با استبقال از این برنامه می‌گویند که برنامه آغاز کار بزرگ در کشور زمینه را برای معیاری‌سازی بازرگانی فراهم خواهند ساخت.

طیبه امیری، دانشجوی دانشگاه امریکایی افغانستان اظهار می‌دارد که: "ما از این برنامه بسیار خوش استیم. شما می‌دانید که اکنون بیشترین بازرگانان ما تخصص نیستند."

ضربت رستم‌خیل، متشبث است و می‌گوید: "من می‌کوشم یک مفکورۀ بازرگانی‌یی که دارم آن‌را با کمک همین برنامه عملی سازم."

این در حالی‌ست که گفته می‌شود که اکنون به علت نبود آموزش‌های لازم در بخش بازرگانی، شماری از متشبثان به گونۀ سنتی کار می‌کنند. راه‌اندازی همچو برنامه‌ها می‌تواند این مشکلات را کاهش دهند.

برای تماشای گزارش کامل، به این جا سربزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره