Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یادبود از نخستین سالیاد قربانیان حمله بر دفتر روند سبز در کابل

روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح روز دوشنبه (۶اسد) در مراسمی نخستین سالیاد قربانیان حمله بر دفتر این روند، خواستار تامین حقوق قربانیان رویدادهای هراس افگنانه در گفت‌وگوهای صلح شد.

شمار دیگر از شرکت کننده‌گان می‌گویند که بهانه‌جویی و تلاش‌های مبهم در روند صلح نباید به یک صلح مقطعی منجر شود.

عزیز آقا، از نزدیکان قربانیان حمله بر دفتر روند سبز، گفت: «ما می‌خواهیم صلح تامین شود و کسانی که جنایت کرده اند، باید محاکمه شود.»

مهیمن فایق، رییس اجرایی دفتر روند سبز، گفت: «طالب اعتقاد و باور به صلح ندارد و بقای خود را در کشتار و ایجاد وحشت می‌داند؛ ما صلح می خواهیم، صلح با عزت.»

شمار از چهره‌هایی سیاسی در این نشست تاکید می ورزند که برای پایان خشونت‌ها و از میان برداشتن جنگ تحمیلی در کشور نباید فرصت به میان آمده در روند صلح از دست برود.

محمد الماس زاهد، مشاور ارشد رییس جمهور در این مراسم جنگ کنونی در کشور را تحمیلی می‌داند و بر بسیج ملی برای رسیدن به صلح تاکید می‌کند.

محمد الماس زاهد، مشاور ارشد رییس جمهور، گفت: «اشتباه گذشته را تکرار نکنند، زمینه خوب مساعد شده است. امروز که ما در مراسم جنازه یا سالروز میرویم غم خود را پشت سر می‌گذاریم و می‌گویم که ما صلح می‌خواهیم.»

میرحاتم تره خیل، سناتور گفت: «از طرف حکومت هم و از طرف طالبان هم بهانه بر صلح پیدا می‌شود و باید چنین نباشد.»

درهمین حال، معین اداره مستقل ارگان‌های محل می‌گوید که، قربانیان رویدادهای هراس افگنانه خواستار صلح پایدار در کشور اند.

ایوب سالنگی، معین اداره مستقل ارگان‌های محل گفت: «ما صلحی را نمی‌خواهیم که مقطعی و زمانی باشد یا صلحی که گل را بگذار و پایت را بمان او طرف بگذر.»

در حملۀ گروهی ششم ماه اسد سال پار بر دفتر روند سبز در کابل، سی تن به شمول بیست دو عضو روند سبز جان باختند و در حدود پنجاه تن دیگر زخم برداشتند. هرچند تاکنون عاملان آن حمله روشن نیست، اما امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور گفته بود که این حمله کار طالبان است.

یادبود از نخستین سالیاد قربانیان حمله بر دفتر روند سبز در کابل

مشاور ارشد رییس جمهور در این مراسم جنگ کنونی در کشور را تحمیلی خواند و بر بسیج ملی برای رسیدن به صلح تاکید کرد.

Thumbnail

روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح روز دوشنبه (۶اسد) در مراسمی نخستین سالیاد قربانیان حمله بر دفتر این روند، خواستار تامین حقوق قربانیان رویدادهای هراس افگنانه در گفت‌وگوهای صلح شد.

شمار دیگر از شرکت کننده‌گان می‌گویند که بهانه‌جویی و تلاش‌های مبهم در روند صلح نباید به یک صلح مقطعی منجر شود.

عزیز آقا، از نزدیکان قربانیان حمله بر دفتر روند سبز، گفت: «ما می‌خواهیم صلح تامین شود و کسانی که جنایت کرده اند، باید محاکمه شود.»

مهیمن فایق، رییس اجرایی دفتر روند سبز، گفت: «طالب اعتقاد و باور به صلح ندارد و بقای خود را در کشتار و ایجاد وحشت می‌داند؛ ما صلح می خواهیم، صلح با عزت.»

شمار از چهره‌هایی سیاسی در این نشست تاکید می ورزند که برای پایان خشونت‌ها و از میان برداشتن جنگ تحمیلی در کشور نباید فرصت به میان آمده در روند صلح از دست برود.

محمد الماس زاهد، مشاور ارشد رییس جمهور در این مراسم جنگ کنونی در کشور را تحمیلی می‌داند و بر بسیج ملی برای رسیدن به صلح تاکید می‌کند.

محمد الماس زاهد، مشاور ارشد رییس جمهور، گفت: «اشتباه گذشته را تکرار نکنند، زمینه خوب مساعد شده است. امروز که ما در مراسم جنازه یا سالروز میرویم غم خود را پشت سر می‌گذاریم و می‌گویم که ما صلح می‌خواهیم.»

میرحاتم تره خیل، سناتور گفت: «از طرف حکومت هم و از طرف طالبان هم بهانه بر صلح پیدا می‌شود و باید چنین نباشد.»

درهمین حال، معین اداره مستقل ارگان‌های محل می‌گوید که، قربانیان رویدادهای هراس افگنانه خواستار صلح پایدار در کشور اند.

ایوب سالنگی، معین اداره مستقل ارگان‌های محل گفت: «ما صلحی را نمی‌خواهیم که مقطعی و زمانی باشد یا صلحی که گل را بگذار و پایت را بمان او طرف بگذر.»

در حملۀ گروهی ششم ماه اسد سال پار بر دفتر روند سبز در کابل، سی تن به شمول بیست دو عضو روند سبز جان باختند و در حدود پنجاه تن دیگر زخم برداشتند. هرچند تاکنون عاملان آن حمله روشن نیست، اما امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور گفته بود که این حمله کار طالبان است.

هم‌رسانی کنید