تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک منبع هویت بازرگان رابط مالی روسیه و مخالفان را تأیید کرد

پس از نشر گزارش نیویارک تایمز درباره نقش یک بازرگان افغان درانتقال پول ازروسیه به یک حساب مربوط به طالبان،اکنون یک منبع به طلوع نیوز تایید می کنند که این بازرگان  به "رحمت سیاه " مشهور است ومالک یک شرکت ساختمانی است.

این منبع می افزاید که رحمت الله ، مشهوربه رحمت سیاه  عزیزی نام دارد واکنون درروسیه به سرمی برد.

به گفته این منبع، برادر رحمت الله ، راننده او،پسرخاله اش ، یک صراف ویک وکیل گذر از زادگاه رحمت الله درکندز ، ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

به گفته نیویارک تایمز، درجریان یک عملیات برخانه رحمت الله درکابل، نیم میلیون دالر به دست امده است.

این خانه در منطقه نوآباد شهر کندز به رحمت الله عزیزی مشهور به رحمت سیاه منصوب دانسته میشود.

فردی که به گزارش روزنامه نیویارک تایمز، ازیک قاچاقبر کوچک مواد مخدر به پیمان کار وبازرگان مبدل گشت.

این روز نامه ازرحمت الله  به عنوان انتقال دهنده اصلی پول ازحساب های استخبارات روسیه به حساب های مروبط به طالبان ازبهر کشتن سربازان امریکایی نام برده است.

شاه خان شیرزاد، نمایندۀ مردم کندز در مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «این‌جا افغانستان است و سال‌هایی سال است که در این‌جا جنگ جریان دارد. زمانی‌که روسیه در این‌جا حاکم بود، امریکاییان در این‌جا چنین کاری را می‌کردند و حالا هم دور از شک نیست که روسیه چنین کاری در قبال امریکاییان در این کشور انجام می‌دهند.»

باشنده گان محل درکندز می گویند که دراین خانه چهار طبقه یی منصوب به رحمت الله کسانی به نام کرایه نشین زنده گی می کردند اما پس از عملیات شش ماه پیش نیروهای امنیتی تاکنون هیچ کسی دراین خانه نیست.

کسی حاضر نمی شود درباره رحمت الله چیزی بگوید.

اما یک منبع به طلوع نیوز می گوید که رحمت الله مشهور به رحمت سیاه است.این منبع می افزاید که رحمت الله دراوایل حضور امریکا درافغانستان اقتصاد خوب نداشت اما با گرفتن چند پیمان ازجمله پیمان ساخت یک جاده  ازنیروهای آلمانی  درکندز ، درسال ۲۰۰۸ شرکت ساختمانی ایجاد کرد وآهسته آهسته پول دار شد.

امان الله بارکزی، معاون پیشین ولایتی ریاست امنیت ملی بیان داشت: «به نظر من این یک پدیدۀ نو نیست و یک چیز جدید نیست. یک جنگ استراتژیک بین امریکا و شوروی از سابق و از سال‌هایی سال در منطقه جریان دارد.»

به گفته این منبع، پس ازاجرای عملیات برخانه رحمت سیاه درکندز عملیاتی درمربوطات حوزه چهارم شهرکابل برخانه او اجرا شدند که به شمول چندین فرد مشکوک دیگر، راننده او،پسرخاله اش و یک صراف نیز بازداشت شدند.

احمد سعیدی، آگاه امور سیاسی نیز افزود: «در گذشته امریکایی‌ها پول می‌دادند تا روس‌ها در افغانستان کشته شوند. به ادعایی نیویارک تایمز، حالا روس‌ها پول می‌دهند تا امریکاییان کشته شوند. متأسفانه در هردو صورت افغانستان کشتارگاه بوده‌است.»

نیویارک تایمز گزارش داده است که رحمت الله درروسیه نیز سرمایه گزاری کرده است.مایک

پومپیو وزیرخارجه امریکا، گفت: «پول برای حمایت از طالبان به افغانستان اززمانی می رسد که ما آنجا نزدیک به دودهه پیش رفتیم.این  ​​فقط روسها نیستند . پول از بسیاری از جاهای دیگر چون ایران نیز آنجا واریز شده است. ایرانیان  همچنان امروز به تضعیف آنچه می خواهیم در زمینه صلح و آشتی در افغانستان دست یابیم می کوشد.»

مقام های افغان به نیویارک تایمز گفته اند که  روسیه برسرکشتن یک سرباز امریکایی ، صد هزار دالرانعام تعین کرده بود.

اما روسیه وطالبان این گزارش را رد کرده اند.

مقام های امریکایی حدس می زنند که روسیه بیشتر درسال ۲۰۱۹ انتقال پول را برای کشتن سربازان امریکایی ازسوی شبه نظامیان وابسته به طالبان آغاز کرد. درآن سال ۲۰ نظامی امریکایی درافغانستان کشته شدند.

یک منبع هویت بازرگان رابط مالی روسیه و مخالفان را تأیید کرد

بربیناد گزارش نیویارک تایمز، رحمت سیاه، از یک قاچاقبر کوچک موادمخدر به پیمان‌کار و بازرگان مبدل گشت.

تصویر بندانگشتی

پس از نشر گزارش نیویارک تایمز درباره نقش یک بازرگان افغان درانتقال پول ازروسیه به یک حساب مربوط به طالبان،اکنون یک منبع به طلوع نیوز تایید می کنند که این بازرگان  به "رحمت سیاه " مشهور است ومالک یک شرکت ساختمانی است.

این منبع می افزاید که رحمت الله ، مشهوربه رحمت سیاه  عزیزی نام دارد واکنون درروسیه به سرمی برد.

به گفته این منبع، برادر رحمت الله ، راننده او،پسرخاله اش ، یک صراف ویک وکیل گذر از زادگاه رحمت الله درکندز ، ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

به گفته نیویارک تایمز، درجریان یک عملیات برخانه رحمت الله درکابل، نیم میلیون دالر به دست امده است.

این خانه در منطقه نوآباد شهر کندز به رحمت الله عزیزی مشهور به رحمت سیاه منصوب دانسته میشود.

فردی که به گزارش روزنامه نیویارک تایمز، ازیک قاچاقبر کوچک مواد مخدر به پیمان کار وبازرگان مبدل گشت.

این روز نامه ازرحمت الله  به عنوان انتقال دهنده اصلی پول ازحساب های استخبارات روسیه به حساب های مروبط به طالبان ازبهر کشتن سربازان امریکایی نام برده است.

شاه خان شیرزاد، نمایندۀ مردم کندز در مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «این‌جا افغانستان است و سال‌هایی سال است که در این‌جا جنگ جریان دارد. زمانی‌که روسیه در این‌جا حاکم بود، امریکاییان در این‌جا چنین کاری را می‌کردند و حالا هم دور از شک نیست که روسیه چنین کاری در قبال امریکاییان در این کشور انجام می‌دهند.»

باشنده گان محل درکندز می گویند که دراین خانه چهار طبقه یی منصوب به رحمت الله کسانی به نام کرایه نشین زنده گی می کردند اما پس از عملیات شش ماه پیش نیروهای امنیتی تاکنون هیچ کسی دراین خانه نیست.

کسی حاضر نمی شود درباره رحمت الله چیزی بگوید.

اما یک منبع به طلوع نیوز می گوید که رحمت الله مشهور به رحمت سیاه است.این منبع می افزاید که رحمت الله دراوایل حضور امریکا درافغانستان اقتصاد خوب نداشت اما با گرفتن چند پیمان ازجمله پیمان ساخت یک جاده  ازنیروهای آلمانی  درکندز ، درسال ۲۰۰۸ شرکت ساختمانی ایجاد کرد وآهسته آهسته پول دار شد.

امان الله بارکزی، معاون پیشین ولایتی ریاست امنیت ملی بیان داشت: «به نظر من این یک پدیدۀ نو نیست و یک چیز جدید نیست. یک جنگ استراتژیک بین امریکا و شوروی از سابق و از سال‌هایی سال در منطقه جریان دارد.»

به گفته این منبع، پس ازاجرای عملیات برخانه رحمت سیاه درکندز عملیاتی درمربوطات حوزه چهارم شهرکابل برخانه او اجرا شدند که به شمول چندین فرد مشکوک دیگر، راننده او،پسرخاله اش و یک صراف نیز بازداشت شدند.

احمد سعیدی، آگاه امور سیاسی نیز افزود: «در گذشته امریکایی‌ها پول می‌دادند تا روس‌ها در افغانستان کشته شوند. به ادعایی نیویارک تایمز، حالا روس‌ها پول می‌دهند تا امریکاییان کشته شوند. متأسفانه در هردو صورت افغانستان کشتارگاه بوده‌است.»

نیویارک تایمز گزارش داده است که رحمت الله درروسیه نیز سرمایه گزاری کرده است.مایک

پومپیو وزیرخارجه امریکا، گفت: «پول برای حمایت از طالبان به افغانستان اززمانی می رسد که ما آنجا نزدیک به دودهه پیش رفتیم.این  ​​فقط روسها نیستند . پول از بسیاری از جاهای دیگر چون ایران نیز آنجا واریز شده است. ایرانیان  همچنان امروز به تضعیف آنچه می خواهیم در زمینه صلح و آشتی در افغانستان دست یابیم می کوشد.»

مقام های افغان به نیویارک تایمز گفته اند که  روسیه برسرکشتن یک سرباز امریکایی ، صد هزار دالرانعام تعین کرده بود.

اما روسیه وطالبان این گزارش را رد کرده اند.

مقام های امریکایی حدس می زنند که روسیه بیشتر درسال ۲۰۱۹ انتقال پول را برای کشتن سربازان امریکایی ازسوی شبه نظامیان وابسته به طالبان آغاز کرد. درآن سال ۲۰ نظامی امریکایی درافغانستان کشته شدند.

هم‌رسانی کنید