تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

۲۰ تن از شهروندان افغانستان از اروپا به کشور بازگردانیده شدند

بیش از ۲۰ تن از شهروندان افغانستان که از چند سال بدینسو در اتریش و سویدن زنده‌گی می‌کردند، امروز چهارشنبه به کشور بازگردانیده شدند.

این اخراج شده‌گان گویند که پولیس این دو کشور آنان را به زور آنان را اخراج کرده اند.

شماری از اخراج شده گان می‌گویند که درخواست پناهنده‌گی خانواده‌های شان در سویدن و اتریش پذیرفته شده اند، اما پولیس آنان را به زور به افغانستان برگشتانده است.

وزیر حسین، یکی از این بازگشت کننده‌گان، می‌گوید که پنج سال در اتریش زنده‌گی کرد و زن و فرزندش همان جا استند و پولیس وی را به زور اخراج کرده است.

او سندهایی را نشان می‌دهد و می گوید که در این جا امنیت ندارد و پیش از این کسانی بر وی حمله کرده بودند و وی را زخمی ساخته بودند. 

او گفت: «رفتم زن گرفتم ... قانونی رفته بودم زنده گی می کردم انجا همه چیزم را گرفتند .. هیچ چیزی ندارم کجا بروم تباه شدم.»
   
برگشت کنندۀ دیگر، اسدالله یعقوبی، می‌گوید چهارده ماه بدون ارتکاب گناهی در سویدن در بازداشت به سر می‌برد. 

او افزود: «در بازداشت بودم ... وکیل داشتم....گفتند از این کمپ جایی دیگه میبریم شمارا و ما رااوردند به طیاره دیپورت کردند.» 

شماری از این جوانان که حاضر نیستند با طلوع‌نیوز گفت‎و‌گو کنند می‌گویند که سویدن و اتریش برای برخی از اعضای خانواده‌های شان شهروندی داده است اما آنان را از این کشور به زور بیرون راندند.

محمد، یکی از برگشت کننده‌گان، گفت: «دو سال انجا بودم درس خواندم نه دزدی کردم نه جرم اما بیرونم کردند.»

نماینده سازمان جهانی مهاجرت تأیید می‌کند که روز چهارشنبه بیست تن به کشور برگشانده شدند.

افغانستان

۲۰ تن از شهروندان افغانستان از اروپا به کشور بازگردانیده شدند

شماری از اخراج شده گان می‌گویند که درخواست پناهنده‌گی خانواده‌های شان در سویدن و اتریش پذیرفته شده اند، اما پولیس آنان را به زور به افغانستان برگشتانده است.

Thumbnail

بیش از ۲۰ تن از شهروندان افغانستان که از چند سال بدینسو در اتریش و سویدن زنده‌گی می‌کردند، امروز چهارشنبه به کشور بازگردانیده شدند.

این اخراج شده‌گان گویند که پولیس این دو کشور آنان را به زور آنان را اخراج کرده اند.

شماری از اخراج شده گان می‌گویند که درخواست پناهنده‌گی خانواده‌های شان در سویدن و اتریش پذیرفته شده اند، اما پولیس آنان را به زور به افغانستان برگشتانده است.

وزیر حسین، یکی از این بازگشت کننده‌گان، می‌گوید که پنج سال در اتریش زنده‌گی کرد و زن و فرزندش همان جا استند و پولیس وی را به زور اخراج کرده است.

او سندهایی را نشان می‌دهد و می گوید که در این جا امنیت ندارد و پیش از این کسانی بر وی حمله کرده بودند و وی را زخمی ساخته بودند. 

او گفت: «رفتم زن گرفتم ... قانونی رفته بودم زنده گی می کردم انجا همه چیزم را گرفتند .. هیچ چیزی ندارم کجا بروم تباه شدم.»
   
برگشت کنندۀ دیگر، اسدالله یعقوبی، می‌گوید چهارده ماه بدون ارتکاب گناهی در سویدن در بازداشت به سر می‌برد. 

او افزود: «در بازداشت بودم ... وکیل داشتم....گفتند از این کمپ جایی دیگه میبریم شمارا و ما رااوردند به طیاره دیپورت کردند.» 

شماری از این جوانان که حاضر نیستند با طلوع‌نیوز گفت‎و‌گو کنند می‌گویند که سویدن و اتریش برای برخی از اعضای خانواده‌های شان شهروندی داده است اما آنان را از این کشور به زور بیرون راندند.

محمد، یکی از برگشت کننده‌گان، گفت: «دو سال انجا بودم درس خواندم نه دزدی کردم نه جرم اما بیرونم کردند.»

نماینده سازمان جهانی مهاجرت تأیید می‌کند که روز چهارشنبه بیست تن به کشور برگشانده شدند.

هم‌رسانی کنید