Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۲۰ گروه هراس افگن در برابر دولت می‌جنگند

بیست گروه هراس افگن جهانی و منطقه‌یی در برابر دولت افغانستان می‌جنگند. نهادهای امنیتی و دفاعی کشور هشدار می‌دهند که این گروه‌ها سخت می‌کوشند تا برای گسترش فعالیت‌های شان، مراکز بزرگ نظامی در منطقه بسازند.

رییس جمهور همواره از فعالیت‌های بیست گروه هراس افگن در افغانستان سخن گفته است و بربنیاد اطلاعات نهادهای امنیتی، مراکزآموزشی این گروه‌ها در خاک پاکستان استند.

گفته می‌شود که مراکز آموزشی این گروه‌ها در افغانستان و پاکستان استند و هدف گستره عملیات طالبان در افغانستان ایجاد امارت اسلامی در کشور می‌باشد. 

شبکه حقانی: مراکزآموزشی این شبکه در وزیرستان شمالی است. نهادهای امنیتی می‌گویند که این گروه با نظامیان پاکستانی پیوند‌های استوار دارد.

شبکه القاعده: اردوگاه‌های آموزشی شبکه القاعده درخاک پاکستان گزارش شده است. فعالیت‌های این گروه در بخش‌های شرقی و جنوب شرقی کشور مشهود است.

گروه داعش: داعش به تهدید بزرگی برای افغانستان تبدیل شده است. مراکزآموزشی این گروه هم در پاکستان گفته شده است.
این گروه نو ظهور در کشور، خونین‌ترین حمله‌ها را داشته است.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «لشکرطیبه، لشکرجهنگوی، جیش محمد، طالبان پاکستانی و پنجابی‌ها، این‌ها به طالبان کمک می‌کنند و این‌ها زیادتر در افغانستان فعال استند.»

لشکرجهنگوی: مراکزآموزشی لشکرجهنگوی در وزیرستان است. این گروه حمله‌های خونینی در افغانستان در برابر شیعیان در کشور داشته است. 

لشکرطیبه: این گروه در افغانستان و در هند به هراس افگنی دست می‌زند. لشکرطیبه تاهنوز چندین حمله خونین در افغانستان داشته است.

جیش محمد: این گروه نیز فعالیت‌های هراس افگنانه‌یی در برابر حکومت و مردم افغانستان داشته است.

شورای اتحاد مجاهدین: اردوگاه‌های آموزشی این گروه در دته خیل وزیرستان شمالی است.

گروه مولوی نذیر: مراکزآموزشی این گروه نیز در وزیرستان جنوبی است.

تحریک طالبان پاکستانی: گروهی که پاکستان ادعا می‌کند رهبری آن در خاک افغانستان است. اما اردوگاه آموزشی این گروه در وزیرستان جنوبی گفته شده است.

امربه معروف و گروه مومن: گروه‌های دیگری استند که فعالیت‌های هراس افگنانه بر ضد افغانستان دارند.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «ایدولوژی افراطیت، ایدولوژی تروریزم با تاسف از خاک پاکستان منشا گرفته و به حیث یک وسیله برای تخریب افغانستان استفاده می‌شود.»

چند گروه دیگر هراس افگنان پاکستانی نیز بر ضد افغانستان فعالیت می‌کنند. مانند، گروه‌های جماعت دعوه، لشکراسلام، انصارالاسلام و حرکت جهاد اسلامی.

چیچنی‌ها، ایغوری‌های چین، تاجیک‌ها، تحریک ازبیکستان وعرب‌ها هم، از گروه‌های هراس افگن آسیای میانه استند که در چندین سال برضد افغانستان فعالیت داشته‌اند.

جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی، گفت: «از افغانستان به عنوان پایگاه، مراکزسربازگیری، تمویل، تجهیز و سازماندهی استفاده می‌کنند. این روحیه‌یی است که این گروه‌ها با خود دارند.»

۲۰ گروه هراس افگن در برابر دولت می‌جنگند

گفته می‌شود که مراکز آموزشی این گروه‌ها در افغانستان و پاکستان استند و هدف گستره عملیات طالبان در افغانستان ایجاد امارت اسلامی در کشور می‌باشد

Thumbnail

بیست گروه هراس افگن جهانی و منطقه‌یی در برابر دولت افغانستان می‌جنگند. نهادهای امنیتی و دفاعی کشور هشدار می‌دهند که این گروه‌ها سخت می‌کوشند تا برای گسترش فعالیت‌های شان، مراکز بزرگ نظامی در منطقه بسازند.

رییس جمهور همواره از فعالیت‌های بیست گروه هراس افگن در افغانستان سخن گفته است و بربنیاد اطلاعات نهادهای امنیتی، مراکزآموزشی این گروه‌ها در خاک پاکستان استند.

گفته می‌شود که مراکز آموزشی این گروه‌ها در افغانستان و پاکستان استند و هدف گستره عملیات طالبان در افغانستان ایجاد امارت اسلامی در کشور می‌باشد. 

شبکه حقانی: مراکزآموزشی این شبکه در وزیرستان شمالی است. نهادهای امنیتی می‌گویند که این گروه با نظامیان پاکستانی پیوند‌های استوار دارد.

شبکه القاعده: اردوگاه‌های آموزشی شبکه القاعده درخاک پاکستان گزارش شده است. فعالیت‌های این گروه در بخش‌های شرقی و جنوب شرقی کشور مشهود است.

گروه داعش: داعش به تهدید بزرگی برای افغانستان تبدیل شده است. مراکزآموزشی این گروه هم در پاکستان گفته شده است.
این گروه نو ظهور در کشور، خونین‌ترین حمله‌ها را داشته است.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «لشکرطیبه، لشکرجهنگوی، جیش محمد، طالبان پاکستانی و پنجابی‌ها، این‌ها به طالبان کمک می‌کنند و این‌ها زیادتر در افغانستان فعال استند.»

لشکرجهنگوی: مراکزآموزشی لشکرجهنگوی در وزیرستان است. این گروه حمله‌های خونینی در افغانستان در برابر شیعیان در کشور داشته است. 

لشکرطیبه: این گروه در افغانستان و در هند به هراس افگنی دست می‌زند. لشکرطیبه تاهنوز چندین حمله خونین در افغانستان داشته است.

جیش محمد: این گروه نیز فعالیت‌های هراس افگنانه‌یی در برابر حکومت و مردم افغانستان داشته است.

شورای اتحاد مجاهدین: اردوگاه‌های آموزشی این گروه در دته خیل وزیرستان شمالی است.

گروه مولوی نذیر: مراکزآموزشی این گروه نیز در وزیرستان جنوبی است.

تحریک طالبان پاکستانی: گروهی که پاکستان ادعا می‌کند رهبری آن در خاک افغانستان است. اما اردوگاه آموزشی این گروه در وزیرستان جنوبی گفته شده است.

امربه معروف و گروه مومن: گروه‌های دیگری استند که فعالیت‌های هراس افگنانه بر ضد افغانستان دارند.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «ایدولوژی افراطیت، ایدولوژی تروریزم با تاسف از خاک پاکستان منشا گرفته و به حیث یک وسیله برای تخریب افغانستان استفاده می‌شود.»

چند گروه دیگر هراس افگنان پاکستانی نیز بر ضد افغانستان فعالیت می‌کنند. مانند، گروه‌های جماعت دعوه، لشکراسلام، انصارالاسلام و حرکت جهاد اسلامی.

چیچنی‌ها، ایغوری‌های چین، تاجیک‌ها، تحریک ازبیکستان وعرب‌ها هم، از گروه‌های هراس افگن آسیای میانه استند که در چندین سال برضد افغانستان فعالیت داشته‌اند.

جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی، گفت: «از افغانستان به عنوان پایگاه، مراکزسربازگیری، تمویل، تجهیز و سازماندهی استفاده می‌کنند. این روحیه‌یی است که این گروه‌ها با خود دارند.»

هم‌رسانی کنید