Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۷۴سرباز از قول‌اردوی عملیات‌های خاص فارغ شدند

هفتاد و چهار سرباز پس از فراگیری آموزشی‌های ویژه در قول‌اردوی عملیات‌های خاص امروز فارغ شدند.

این سربازان، از میان صدها تن پس از سپری کردن چندین آزمون شامل قول‌اردوی عملیات‌های خاص شدند و اکنون پس از پنج ماه آموزش‌های سخت برای راه اندازی عملیات‌های شب‌هنگام، که دشوارترین عملیات‌ها گفته می‌شوند، آماده شده‌اند.

محمد فرید احمدی، فرماندۀ قول‌اردوی عملیات‌های خاص می‌گوید که این سربازان از توانمندی‌های ویژه برخوردار استد.

این جنرال، می‌افزاید که بلندپایه ترین جنرال امریکایی توانایی‌های سربازان این قول‌اردو را برابر با بهترین و کهنه‌کارترین سربازان امریکایی می‌داند: «اعتراف کرد و تأیید کرد که قطعۀ خاص مشترک افغان معادل "دلتا فورس" امریکا است. و گفت ما حاضر هستیم که یک بلوک این نیروها را به آن‌ها بدهم و آن‌ها یک بلوک "دلتا فورس مرین" را به ما می‌دهد.»

فرماندهان قول‌اردوی عملیات‌های خاص می‌گویند که مخالفان مسلح مسلمان و انسان نیستند و هرگز در جنگ با این نیروها پیروز نخواهند شد.

این فرماندهان می‌افزایند که برای آخرین بار برای مخالفان مسلح پیام می‌فرستند که به روند صلح بپیوندند در غیر آن نابود خواهند شد.

غلام حضرت، فرمانده لوای نیروهای ویژۀ ملی اظهار داشت: «اگر این‌ها مسلمان می‌بودند، علمای کرام را در مساجد شهید نمی‌ساختند، کودکان را در شفاخانه شهید نمی‌ساختند؛ پس معلوم می‌شود که بر علاوۀ این‌که به اینان اسلام گفته نمی‌توانم، اسلام گفتن برای شان شاید غلط باشد.»

در میان سربازانی که امروز فارغ شدند شش بانو نیز شامل بودند .

مسؤولان می‌گویند که برای نخستین بار طرح و آموزش این سربازان از سوی آموزگاران افغان انجام شده‌است.

نیروهای ویژۀ ارتش که توانمندترین نظامیان کشور به شمار می‌روند، شمار شان به بیش از ده هزار تن می‌رسد . این نیروها در بیش از یک دهۀ گذشته نزدیک به ده هزار عملیات دشوار را راه اندازی کرده‌اند.

۷۴سرباز از قول‌اردوی عملیات‌های خاص فارغ شدند

تصویر بندانگشتی

هفتاد و چهار سرباز پس از فراگیری آموزشی‌های ویژه در قول‌اردوی عملیات‌های خاص امروز فارغ شدند.

این سربازان، از میان صدها تن پس از سپری کردن چندین آزمون شامل قول‌اردوی عملیات‌های خاص شدند و اکنون پس از پنج ماه آموزش‌های سخت برای راه اندازی عملیات‌های شب‌هنگام، که دشوارترین عملیات‌ها گفته می‌شوند، آماده شده‌اند.

محمد فرید احمدی، فرماندۀ قول‌اردوی عملیات‌های خاص می‌گوید که این سربازان از توانمندی‌های ویژه برخوردار استد.

این جنرال، می‌افزاید که بلندپایه ترین جنرال امریکایی توانایی‌های سربازان این قول‌اردو را برابر با بهترین و کهنه‌کارترین سربازان امریکایی می‌داند: «اعتراف کرد و تأیید کرد که قطعۀ خاص مشترک افغان معادل "دلتا فورس" امریکا است. و گفت ما حاضر هستیم که یک بلوک این نیروها را به آن‌ها بدهم و آن‌ها یک بلوک "دلتا فورس مرین" را به ما می‌دهد.»

فرماندهان قول‌اردوی عملیات‌های خاص می‌گویند که مخالفان مسلح مسلمان و انسان نیستند و هرگز در جنگ با این نیروها پیروز نخواهند شد.

این فرماندهان می‌افزایند که برای آخرین بار برای مخالفان مسلح پیام می‌فرستند که به روند صلح بپیوندند در غیر آن نابود خواهند شد.

غلام حضرت، فرمانده لوای نیروهای ویژۀ ملی اظهار داشت: «اگر این‌ها مسلمان می‌بودند، علمای کرام را در مساجد شهید نمی‌ساختند، کودکان را در شفاخانه شهید نمی‌ساختند؛ پس معلوم می‌شود که بر علاوۀ این‌که به اینان اسلام گفته نمی‌توانم، اسلام گفتن برای شان شاید غلط باشد.»

در میان سربازانی که امروز فارغ شدند شش بانو نیز شامل بودند .

مسؤولان می‌گویند که برای نخستین بار طرح و آموزش این سربازان از سوی آموزگاران افغان انجام شده‌است.

نیروهای ویژۀ ارتش که توانمندترین نظامیان کشور به شمار می‌روند، شمار شان به بیش از ده هزار تن می‌رسد . این نیروها در بیش از یک دهۀ گذشته نزدیک به ده هزار عملیات دشوار را راه اندازی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید