Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زعفران افغانستان بهترین زعفران درجهان شناخته شد

انستیوت جهانی ذایقه وکیفیت دربروکسل ازمیان سه صد گونه زعفران ازکشورهای گونه گون جهان، زعفران افغانستان را بهترین زعفران انتخاب کرد.

این انستیوت می گوید که زعفران افغانستان بهترین وبا کیفیت ترین زعفران درجهان است.

به گفته این انستیوت زعفران افغانستان با رقابت با زعفران ایران واسپانیا برای سومین سال پی هم بهترین زعفران درجهان شناخته می شود.

قیمت جهانی برای یک کیلو زعفران افغانستان دوهزار دالر است وتقاضا برای این زعفران دربازارهای جهانی روبه افزایش است.

گفته می‌شود افغانستان به علت داشتن آب وهوای خوب برای کشت زعفران مناسب است و بربنیاد ارزیابی‌های نخستین اگر این گیاه صنعتی بگونه‌ی لازم کشت شود؛ حاصلات آن تا سه برابر نسبت به کشورهای دیگر افزایش می یابد.

زعفران افغانستان بهترین زعفران درجهان شناخته شد

انستیوت جهانی ذایقه وکیفیت دربروکسل ازمیان سه صد گونه زعفران ازکشورهای گونه گون جهان، زعفران افغان

Thumbnail

انستیوت جهانی ذایقه وکیفیت دربروکسل ازمیان سه صد گونه زعفران ازکشورهای گونه گون جهان، زعفران افغانستان را بهترین زعفران انتخاب کرد.

این انستیوت می گوید که زعفران افغانستان بهترین وبا کیفیت ترین زعفران درجهان است.

به گفته این انستیوت زعفران افغانستان با رقابت با زعفران ایران واسپانیا برای سومین سال پی هم بهترین زعفران درجهان شناخته می شود.

قیمت جهانی برای یک کیلو زعفران افغانستان دوهزار دالر است وتقاضا برای این زعفران دربازارهای جهانی روبه افزایش است.

گفته می‌شود افغانستان به علت داشتن آب وهوای خوب برای کشت زعفران مناسب است و بربنیاد ارزیابی‌های نخستین اگر این گیاه صنعتی بگونه‌ی لازم کشت شود؛ حاصلات آن تا سه برابر نسبت به کشورهای دیگر افزایش می یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره