Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معترضان در چند ولایت خواستار پیگیری پروندۀ قتل یما سیاوش شدند

در آستانۀ پایان اعتراضات زنجیره‌یی در ولایت‌ها برای پیگیری قتل یما سیاوش و همکارانش، هنوز هم از چگونگی انفجار در موتر بانک مرکزی اطلاعاتی در دست نیست.

در حدود دونیم ماه از این انفجار می‌گذرد و پس از دادخواهی‌های خانواده یما سیاوش، نزدیک به دوهفته پیش، در ولایت‌های کشور نیز گردآوری امضاء برای همه‌گانی شدن شواهد این رویداد آغاز شد.

به‌روز شنبه، در شهر مزار شریف اعتراضی از بهر پی‌گیری قتل یما سیاوش برپا شد. اعتراض‌کننده‌گان با گردآوری امضاء از فعالان رسانه‌یی و فعالان جامعه مدنی، از نهادهای جهانی و شورای امنیت سازمان ملل‌ متحد می‌خواهند تا چگونه‌گی انفجار در موتر بانک مرکزی را دنبال کنند.

اعتراض‌کننده‌گان در بیست‌ولایت، خواستار همه‌گانی شدن شواهد انفجار در موتر بانک مرکزی، به‌شمول تصویرهای کمره‌های امنیتی بانک و اطلاعات دستگاه ردیاب موتر آماج قرار گرفته استند.

عبدالروف توانا، دبیر شورای علمای بلخ گفت: «شهادت سیاوش، شهادت ایاز نیازی، در حقیقت قطع ساختن زبان این ملت است!»

مبینه ساعی، مسؤول نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد نیز افزود: «حکومت افغانستان، مکلفیت تأمین امنیت و صلاحیت اجرایی کامل به خاطر پیگیری عاملین این قضایا را دارد.»

قربانیان انفجار در موتر بانک مرکزی که به‌روز هفدهم ماه عقرب امسال رخ داد، یما سیاوش، مشاور رسانه‌یی این بانک، احمدالله انس، معاون اجرایی آمریت دفتر بانک مرکزی و امین‌الله رضایی، رانندۀ موتر آماج‌قرارگرفته بودند.

یکی از باشنده‌گان نیمروز گفت: «باید حکومت هرچه زودتر عاملین ترور یما سیاوش را شناسایی بکند و آنان را به پنجه قانون تسلیم بکند.»

یک باشندۀ زابل نیز اظهار داشت: «ما از جنگ بسیار خسته‌ایم! ما از این ترورها و از این هراس‌افگنی بسیار خسته‌ایم!»

پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که چند تن در پیوند با این رویداد بازداشت شده‌اند و در این باره، بررسی‌ها جریان دارند؛ اما خانوادۀ یما سیاوش، از همکاری نکردن حکومت افغانستان در کار شناسایی قاتل وی، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.

معترضان در چند ولایت خواستار پیگیری پروندۀ قتل یما سیاوش شدند

اعتراض‌کننده‌گان در بیست‌ولایت، خواستار همه‌گانی شدن شواهد انفجار در موتر بانک مرکزی، به‌شمول تصویرهای کمره‌های امنیتی بانک و اطلاعات دستگاه ردیاب موتر آماج قرار گرفته استند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ پایان اعتراضات زنجیره‌یی در ولایت‌ها برای پیگیری قتل یما سیاوش و همکارانش، هنوز هم از چگونگی انفجار در موتر بانک مرکزی اطلاعاتی در دست نیست.

در حدود دونیم ماه از این انفجار می‌گذرد و پس از دادخواهی‌های خانواده یما سیاوش، نزدیک به دوهفته پیش، در ولایت‌های کشور نیز گردآوری امضاء برای همه‌گانی شدن شواهد این رویداد آغاز شد.

به‌روز شنبه، در شهر مزار شریف اعتراضی از بهر پی‌گیری قتل یما سیاوش برپا شد. اعتراض‌کننده‌گان با گردآوری امضاء از فعالان رسانه‌یی و فعالان جامعه مدنی، از نهادهای جهانی و شورای امنیت سازمان ملل‌ متحد می‌خواهند تا چگونه‌گی انفجار در موتر بانک مرکزی را دنبال کنند.

اعتراض‌کننده‌گان در بیست‌ولایت، خواستار همه‌گانی شدن شواهد انفجار در موتر بانک مرکزی، به‌شمول تصویرهای کمره‌های امنیتی بانک و اطلاعات دستگاه ردیاب موتر آماج قرار گرفته استند.

عبدالروف توانا، دبیر شورای علمای بلخ گفت: «شهادت سیاوش، شهادت ایاز نیازی، در حقیقت قطع ساختن زبان این ملت است!»

مبینه ساعی، مسؤول نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد نیز افزود: «حکومت افغانستان، مکلفیت تأمین امنیت و صلاحیت اجرایی کامل به خاطر پیگیری عاملین این قضایا را دارد.»

قربانیان انفجار در موتر بانک مرکزی که به‌روز هفدهم ماه عقرب امسال رخ داد، یما سیاوش، مشاور رسانه‌یی این بانک، احمدالله انس، معاون اجرایی آمریت دفتر بانک مرکزی و امین‌الله رضایی، رانندۀ موتر آماج‌قرارگرفته بودند.

یکی از باشنده‌گان نیمروز گفت: «باید حکومت هرچه زودتر عاملین ترور یما سیاوش را شناسایی بکند و آنان را به پنجه قانون تسلیم بکند.»

یک باشندۀ زابل نیز اظهار داشت: «ما از جنگ بسیار خسته‌ایم! ما از این ترورها و از این هراس‌افگنی بسیار خسته‌ایم!»

پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که چند تن در پیوند با این رویداد بازداشت شده‌اند و در این باره، بررسی‌ها جریان دارند؛ اما خانوادۀ یما سیاوش، از همکاری نکردن حکومت افغانستان در کار شناسایی قاتل وی، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.

هم‌رسانی کنید