Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ضرب‌و شتم یک خبرنگار طلوع‌نیوز از سوی طالبان در کابل

یک خبرنگار و تصویر برادر طلوع‌نیوز روز چهارشنبه در کابل، از سوی طالبان لت‌و کوب شد.

پیش از چاشت چهارشنبه، زیار یاد، خبرنگار طلوع‌نیوز همراه با تصویر بردارش هنگام تهیۀ گزارش دربارۀ فقر و بیکاری در چهاراهی حاجی یعقوب شهر کابل، از سوی طالبان به‌علت نا روشن مورد لت‌و کوب قرار گرفتند.

با این حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که طالبان نباید با خبر نگاران، برخورد زشت کنند.

زیار یاد می‌گوید که طالبان تمام وسایل خبرنگاری آنان را، با خود نیز برده‌اند.

زیار یاد افزود: "هنگامی که تصویر می‌گرفتیم، طالبان آمد و بدون آن که از ما بپرسند که کی استید، سر و صدا کردند و مبایل‌ام را گرفتند از کمرۀ تصویر بردارم را گرفت و هنگامی که کارت هویت مان را نشان دادیم که خبرنگار استیم، با سلاح لت‌و کوب مان کردند."

شماری از نهادهای خبرنگاری می‌گویند که پس از سقوط حکومت پیشین، چندین خبرنگار لت‌و کوب شده‌اند.

در این میان برخی از خبرنگاران نیز با ابراز نگرانی از این وضعیت، می‌گویند که باید به پرونده‌های خبرنگاران، رسیده‌گی شود.

پرویز امین‌زاده، معاون انجمن خبرنگاران ولایت پروان: "برخورد افراد طالبان با خبرنگاران از روز که آنان بر افغانستان و کابل مسلط شدند، مایۀ نگرانی خبرنگاران است."

حزب‌الله روحانی، خبرنگار نیز می‌گوید: "این موضوع خبرنگاران افغانستان را به‌شدت نگران ساخته‌است و ما از امارات اسلامی خواهش این را داریم که به این قضیه‌ها، رسیده‌گی کنند."

از سوی دیگر، احمدالله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی طالبان در این باره می‌گوید: "ما این موضوع را جدی گرفته‌ایم و دراین باره با فرمانده کابل شریک شده‌است و اکنون بررسی‌ها در این باره، جریان دارد که چرا اینگونه برخورد با این خبرنگار و یا هم تهدید شده‌است."

او افزود: "فرماندهی کابل به ما اطمینان داده‌است که این را بررسی می‌کند و هرجای که برای خبرنگاران مشکلی پیش آمد، ما کوشش می‌کنیم که به آن، رسیده‌گی کنیم."

این در حالی‌است که پیش از این، خانۀ رییس تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار از سوی طالبان، محاصر شده بود.

ضرب‌و شتم یک خبرنگار طلوع‌نیوز از سوی طالبان در کابل

با این حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که طالبان نباید با خبر نگاران، برخورد زشت کنند.

Thumbnail

یک خبرنگار و تصویر برادر طلوع‌نیوز روز چهارشنبه در کابل، از سوی طالبان لت‌و کوب شد.

پیش از چاشت چهارشنبه، زیار یاد، خبرنگار طلوع‌نیوز همراه با تصویر بردارش هنگام تهیۀ گزارش دربارۀ فقر و بیکاری در چهاراهی حاجی یعقوب شهر کابل، از سوی طالبان به‌علت نا روشن مورد لت‌و کوب قرار گرفتند.

با این حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که طالبان نباید با خبر نگاران، برخورد زشت کنند.

زیار یاد می‌گوید که طالبان تمام وسایل خبرنگاری آنان را، با خود نیز برده‌اند.

زیار یاد افزود: "هنگامی که تصویر می‌گرفتیم، طالبان آمد و بدون آن که از ما بپرسند که کی استید، سر و صدا کردند و مبایل‌ام را گرفتند از کمرۀ تصویر بردارم را گرفت و هنگامی که کارت هویت مان را نشان دادیم که خبرنگار استیم، با سلاح لت‌و کوب مان کردند."

شماری از نهادهای خبرنگاری می‌گویند که پس از سقوط حکومت پیشین، چندین خبرنگار لت‌و کوب شده‌اند.

در این میان برخی از خبرنگاران نیز با ابراز نگرانی از این وضعیت، می‌گویند که باید به پرونده‌های خبرنگاران، رسیده‌گی شود.

پرویز امین‌زاده، معاون انجمن خبرنگاران ولایت پروان: "برخورد افراد طالبان با خبرنگاران از روز که آنان بر افغانستان و کابل مسلط شدند، مایۀ نگرانی خبرنگاران است."

حزب‌الله روحانی، خبرنگار نیز می‌گوید: "این موضوع خبرنگاران افغانستان را به‌شدت نگران ساخته‌است و ما از امارات اسلامی خواهش این را داریم که به این قضیه‌ها، رسیده‌گی کنند."

از سوی دیگر، احمدالله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی طالبان در این باره می‌گوید: "ما این موضوع را جدی گرفته‌ایم و دراین باره با فرمانده کابل شریک شده‌است و اکنون بررسی‌ها در این باره، جریان دارد که چرا اینگونه برخورد با این خبرنگار و یا هم تهدید شده‌است."

او افزود: "فرماندهی کابل به ما اطمینان داده‌است که این را بررسی می‌کند و هرجای که برای خبرنگاران مشکلی پیش آمد، ما کوشش می‌کنیم که به آن، رسیده‌گی کنیم."

این در حالی‌است که پیش از این، خانۀ رییس تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار از سوی طالبان، محاصر شده بود.

هم‌رسانی کنید