Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش: در سال ۲۰۲۱ افغانستان خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران بود

فدراسیون جهانی ژورنالیستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۴۵ خبرنگار در ۲۰ کشور جهان در هنگام انجام وظیفه کشته شدند.

این فدراسیون روز گذشته در یک گزارشی گفته است که این آمار یک کاهش نسبی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. بربنیاد ارقام این نهاد، سال گذشته ۶۵ خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند.

بر اساس گزارش این فدراسیون، افغانستان با نُه مورد قتل خطرناکترین کشور در سال ۲۰۲۱ برای خبرنگاران بوده است. مکسیکو با هشت مورد، هند با چهار و پاکستان با سه مورد قتل خبرنگاران پس از افغانستان در صدر فهرست این نهاد قرار گرفته اند.

انتونی بیلانگر، دبیرکل عمومی این نهاد گفت: «این ۴۵ همکاری را که در خشونت‌های سال جاری از دست دادیم از قربانی‌های هولناکی به ما حکایت می‌کند که خبرنگاران به گونهٔ مداوم در سراسر جهان برای منافع عامه می‌دهند. ما مدیون آنان و هزاران خبرنگار دیگر استیم که قربانی‌های زیاد داده‌اند.»

آمار این نهاد نشان می‌دهد از سال ۱۹۹۱ بدین‌سو، زمانی که این فدراسیون ثبت قتل و خشونت در برابر خبرنگاران را آغاز کرد، در کُل ۲۷۲۱ خبرنگار در سراسر جهان در هنگام انجام وظیفه جان‌های شان را از دست دادند.

گزارش: در سال ۲۰۲۱ افغانستان خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران بود

در سال گذشته میلادی ۹ خبرنگار در افغانستان کشته شدند و افغانستان خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگار در این سال شناخته شده است.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون جهانی ژورنالیستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۴۵ خبرنگار در ۲۰ کشور جهان در هنگام انجام وظیفه کشته شدند.

این فدراسیون روز گذشته در یک گزارشی گفته است که این آمار یک کاهش نسبی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. بربنیاد ارقام این نهاد، سال گذشته ۶۵ خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند.

بر اساس گزارش این فدراسیون، افغانستان با نُه مورد قتل خطرناکترین کشور در سال ۲۰۲۱ برای خبرنگاران بوده است. مکسیکو با هشت مورد، هند با چهار و پاکستان با سه مورد قتل خبرنگاران پس از افغانستان در صدر فهرست این نهاد قرار گرفته اند.

انتونی بیلانگر، دبیرکل عمومی این نهاد گفت: «این ۴۵ همکاری را که در خشونت‌های سال جاری از دست دادیم از قربانی‌های هولناکی به ما حکایت می‌کند که خبرنگاران به گونهٔ مداوم در سراسر جهان برای منافع عامه می‌دهند. ما مدیون آنان و هزاران خبرنگار دیگر استیم که قربانی‌های زیاد داده‌اند.»

آمار این نهاد نشان می‌دهد از سال ۱۹۹۱ بدین‌سو، زمانی که این فدراسیون ثبت قتل و خشونت در برابر خبرنگاران را آغاز کرد، در کُل ۲۷۲۱ خبرنگار در سراسر جهان در هنگام انجام وظیفه جان‌های شان را از دست دادند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره