Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت و لت و کوب گرداننده برنامه‌های سیاسی تلویزیون یک در کابل

محب الله جلیلی گرادننده برنامه های سیاسی «تلویزیون یک» ادعا میکند که از سوی نیروهای امارت اسلامی برای ساعاتی بازداشت و لت وکوب شده است.

جلیلی به طلوع نیوز می‌گوید که جمعه شب نیروهای امنیتی موترش را در یک ایست بازرسی در شهر کابل توقف دادند و پس از آن وی را به علت ناروشن بازداشت کردند.

محب الله جلیلی، گرداننده برنامه های سیاسی تلویزیون یک، گفت:«زمانیکه تاکید کردم که علت بازداشت من چی است برایم می گفتند می دانیم که شما خبرنگار استید و از دست شما مردم است که این وطن خراب شده است و گفتند که بگو به کدام کشور کار می کنی.»

شفق، نزدیکان محب جلیلی، می گوید:«بسیار یک کار ظالمانه است همرای خبرنگاران؛ کاکایم نه نظامی بود و نا با کسی دشمنی شخصی داشت.»

تلوزیون یک نیز این رویداد را تایید میکند و نهادهای پشتیبان رسانه ها از ادامه این وضعیت سخت نگرانی می‌کنند.

ادریس فاروقی، مدیر مسوول تلویزیون یک، گفت:«به شدت نگران هستیم و موضوع را با مسوولان امارت اسلامی شریک ساختیم؛ منتظر هستیم که هرچه زودتر پاسخ روشن به این موضوع بدهند.»

در همین حال، مسرور لطفی، مسوول رسانه یی اتحادیه ژورنالیستان، گفت:«از امارت اسلامی میخواهیم که کمیسیون تخطی رسانه ها را فعال کند؛ هر کارمند رسانه یی یا خبر نگار که در کار رسانه یی تخطی می کند از یک آدرس مشخص حقوقی که همانا کمیسیون تخطی رسانه ها باشد رسیده گی صورت بگیرد.»

فرماندهی پولیس کابل از بررسی ها در این باره خبر میدهد.

خالد ځدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، گفت:«از سوی یک تعداد افراد مسلح در مربوطات حوزه پانزدهم لت و کوب شده است حوزه مربوطه در جریان نبوده و ما یک هیات ساختیم تا با جلیلی صاحب از نزدیک ببینیم اما تاحال از او جواب مثبت نداشتیم در این باره.»

بربنیاد آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه ها، در هفت ماه پسین نزدیک به ۱۴۰ رویداد خشونت در برابر خبرنگاران، بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در افغانستان به ثبت رسیده اند.

بازداشت و لت و کوب گرداننده برنامه‌های سیاسی تلویزیون یک در کابل

بربنیاد آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه ها، در هفت ماه پسین نزدیک به ۱۴۰ رویداد خشونت در برابر خبرنگاران، بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در افغانستان به ثبت رسیده اند.

تصویر بندانگشتی

محب الله جلیلی گرادننده برنامه های سیاسی «تلویزیون یک» ادعا میکند که از سوی نیروهای امارت اسلامی برای ساعاتی بازداشت و لت وکوب شده است.

جلیلی به طلوع نیوز می‌گوید که جمعه شب نیروهای امنیتی موترش را در یک ایست بازرسی در شهر کابل توقف دادند و پس از آن وی را به علت ناروشن بازداشت کردند.

محب الله جلیلی، گرداننده برنامه های سیاسی تلویزیون یک، گفت:«زمانیکه تاکید کردم که علت بازداشت من چی است برایم می گفتند می دانیم که شما خبرنگار استید و از دست شما مردم است که این وطن خراب شده است و گفتند که بگو به کدام کشور کار می کنی.»

شفق، نزدیکان محب جلیلی، می گوید:«بسیار یک کار ظالمانه است همرای خبرنگاران؛ کاکایم نه نظامی بود و نا با کسی دشمنی شخصی داشت.»

تلوزیون یک نیز این رویداد را تایید میکند و نهادهای پشتیبان رسانه ها از ادامه این وضعیت سخت نگرانی می‌کنند.

ادریس فاروقی، مدیر مسوول تلویزیون یک، گفت:«به شدت نگران هستیم و موضوع را با مسوولان امارت اسلامی شریک ساختیم؛ منتظر هستیم که هرچه زودتر پاسخ روشن به این موضوع بدهند.»

در همین حال، مسرور لطفی، مسوول رسانه یی اتحادیه ژورنالیستان، گفت:«از امارت اسلامی میخواهیم که کمیسیون تخطی رسانه ها را فعال کند؛ هر کارمند رسانه یی یا خبر نگار که در کار رسانه یی تخطی می کند از یک آدرس مشخص حقوقی که همانا کمیسیون تخطی رسانه ها باشد رسیده گی صورت بگیرد.»

فرماندهی پولیس کابل از بررسی ها در این باره خبر میدهد.

خالد ځدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، گفت:«از سوی یک تعداد افراد مسلح در مربوطات حوزه پانزدهم لت و کوب شده است حوزه مربوطه در جریان نبوده و ما یک هیات ساختیم تا با جلیلی صاحب از نزدیک ببینیم اما تاحال از او جواب مثبت نداشتیم در این باره.»

بربنیاد آمارهای نهادهای پشتیبان رسانه ها، در هفت ماه پسین نزدیک به ۱۴۰ رویداد خشونت در برابر خبرنگاران، بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در افغانستان به ثبت رسیده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره