Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهم شدن نهادهای حامی خبرنگاران به بی توجهی و کم کاری

برخی از خبرنگاران روز پنج‌شنبه در نشستی، نهاد های مدافع خبرنگاران را به استفاده سوء از نام خبرنگاران متهم ساختند.

حبرنگاران به نهاد های پشیتبان رسانه‌ها و خبرنگاران هشدار داده‌اند که این نهاد ها باید مشروعیت فعالیت های شان را از خبرنگاران بگیرند، درغیر آن، این نهاد ها را بعد از مهلت یک هفته‌یی ملغا اعلام خواهند کرد.

آنان با ایجاد گروهی زیر نام "دادخواهی برای خبرنگاران" نهاد های حامی خبرنگاران را متهم به بی توجهی و کم کاری در رسیده‌گی به چالش‌های فراراه خبرنگاران در کشور می‌کنند.

محمد رقیب فیاض، خبرنگار، گفت: «اگر می‌خواهید تحت نام حمایت از خبرنگار و رسانه‌ها کار تان را ادامه بدهید، از همین خبرنگاران که جمع شدند و دادخواهی کردند، مشروعیت بگیرید.»

رسول شهزاد، خبرنگار، گفته است: «با استفاده از کارت خبرنگار، با استفاده از هویت خبرنگار از افغانستان خارج شدند. ما و شما که مستحق بودیم و همین امنتیاز متوجه ما وشما بود، در افغانستان ماندیم.»

این خبرنگاران با صدور قطعنامه‌یی هشدار می‌دهند که نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران باید شفافیت و حسابدهی را در اولویت کارشان قرار داده و به خواست های خبرنگاران پاسخ ارایه کنند. به باور آنان، هیچ کار بنیادی در حفظ حقوق و پروسه تخلیه خبرنگاران از کشور در هشت ماه پسین از سوی این نهادها انجام نشده است.

مسوولان برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها در پیوند به این موضوع دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

حجت الله مجددی، عضو رهبری انجمن فدراسیون ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «از هر اقدام خبرنگاران برای شفافیت و حسابدهی استقبال می‌کنیم. دروازه این نهاد به روی همه همکارها باز است.»

مسرور لطفی، عضو فدراسیون نهاد های خبرنگاران و رسانه‌ها، گفت: «نهادهای که از نام خبرنگار استفاده کرده اند و حق خبرنگار را به کسانی که خبرنگار نیستند، بردند و تحویل دادند، باید پاسخ بدهند.»

این در حالی‌ست که پیش از این گزارش‌های نیز به نشر رسیده است که نهادهای داخلی و خارجی پشتیبان رسانه‌ها ده ها تن را به نام خبرنگار وکارمند رسانه‌یی از کشور بیرون ساخته اند.

متهم شدن نهادهای حامی خبرنگاران به بی توجهی و کم کاری

به باور آنان، هیچ کار بنیادی در حفظ حقوق و پروسه تخلیه خبرنگاران از کشور در هشت ماه پسین از سوی این نهادها انجام نشده است.

تصویر بندانگشتی

برخی از خبرنگاران روز پنج‌شنبه در نشستی، نهاد های مدافع خبرنگاران را به استفاده سوء از نام خبرنگاران متهم ساختند.

حبرنگاران به نهاد های پشیتبان رسانه‌ها و خبرنگاران هشدار داده‌اند که این نهاد ها باید مشروعیت فعالیت های شان را از خبرنگاران بگیرند، درغیر آن، این نهاد ها را بعد از مهلت یک هفته‌یی ملغا اعلام خواهند کرد.

آنان با ایجاد گروهی زیر نام "دادخواهی برای خبرنگاران" نهاد های حامی خبرنگاران را متهم به بی توجهی و کم کاری در رسیده‌گی به چالش‌های فراراه خبرنگاران در کشور می‌کنند.

محمد رقیب فیاض، خبرنگار، گفت: «اگر می‌خواهید تحت نام حمایت از خبرنگار و رسانه‌ها کار تان را ادامه بدهید، از همین خبرنگاران که جمع شدند و دادخواهی کردند، مشروعیت بگیرید.»

رسول شهزاد، خبرنگار، گفته است: «با استفاده از کارت خبرنگار، با استفاده از هویت خبرنگار از افغانستان خارج شدند. ما و شما که مستحق بودیم و همین امنتیاز متوجه ما وشما بود، در افغانستان ماندیم.»

این خبرنگاران با صدور قطعنامه‌یی هشدار می‌دهند که نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران باید شفافیت و حسابدهی را در اولویت کارشان قرار داده و به خواست های خبرنگاران پاسخ ارایه کنند. به باور آنان، هیچ کار بنیادی در حفظ حقوق و پروسه تخلیه خبرنگاران از کشور در هشت ماه پسین از سوی این نهادها انجام نشده است.

مسوولان برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها در پیوند به این موضوع دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

حجت الله مجددی، عضو رهبری انجمن فدراسیون ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «از هر اقدام خبرنگاران برای شفافیت و حسابدهی استقبال می‌کنیم. دروازه این نهاد به روی همه همکارها باز است.»

مسرور لطفی، عضو فدراسیون نهاد های خبرنگاران و رسانه‌ها، گفت: «نهادهای که از نام خبرنگار استفاده کرده اند و حق خبرنگار را به کسانی که خبرنگار نیستند، بردند و تحویل دادند، باید پاسخ بدهند.»

این در حالی‌ست که پیش از این گزارش‌های نیز به نشر رسیده است که نهادهای داخلی و خارجی پشتیبان رسانه‌ها ده ها تن را به نام خبرنگار وکارمند رسانه‌یی از کشور بیرون ساخته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره