Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کار کمیسیون تخطی‌های رسانه‌یی تا یک روز دیگر

پس از خواست‌های مکرر رسانه‌ها برای آغاز کار کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این کمیسیون روز سه‌شنبه به کارش آغاز خواهد کرد.

عبدالحق حماد، رییس دفتر رسانه‌های این وزارت می‌گوید که این کمیسیون برای اداره عمومی رسانه‌ها بربنیاد قانون رسانه‌های همگانی فعالیت خواهد داشت.

آقای حماد در این باره گفت: «در این اواخر، تغییرات و تعدیلات معمولی در همین قانون بوجود آمد که از آن به بعد این قانون دوباره قابل تطبیق است و خیلی زود چاپ خواهد شد و به دسترس رسانه‌ها خواهد رسید.»

از سویی هم، شماری از خبرنگاران می‌گویند که نبود راهکار مشخص برای پیشبرد کارهای رسانه‌یی، آنان را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو ساخته است.

یک خبرنگار در این باره گفت: «کمیسیون تخطی از رسانه‌ها در یک سال پسین غیرفعال گردیده و ما از امارت اسلامی خواهان این استیم که این کمیسیون را هرچه زودتر فعال سازد چون با مشکلات و چالش‌های که خبرنگاران با آن روبه‌رو استند، به اینها رسیدگی شود.»

همزمان با این، اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ها مرجع قانونی رسیدگی به شکایت‌های خبرنگاران خواهد بود.

حجت الله مجددی، رییس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان،گفت: «امیدوار استیم هرچه زودتر این کمیسیون آغاز به کار کند و خبرنگاران بتوانند با فکر و خاطر راحت و با اطمینان از اینکه یک مرجع با اعتبار و قانونی برای رسیدگی به مشکلات شان و تخلفات شان وجود دارد به کار خود ادامه دهند.»

بر بنیاد گزارش یوناما، بیش از ۱۷۰ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در یک سال پسین در افغانستان ثبت شده اند که از این میان ۱۲۲ رویداد بازداشت خودسرانه، ۵۸ رویداد بدرفتاری و ۳۳ رویداد تهدید بوده اند.

آغاز کار کمیسیون تخطی‌های رسانه‌یی تا یک روز دیگر

از سویی هم، شماری از خبرنگاران می‌گویند که نبود راهکار مشخص برای پیشبرد کارهای رسانه‌یی، آنان را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو ساخته است.

تصویر بندانگشتی

پس از خواست‌های مکرر رسانه‌ها برای آغاز کار کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌یی، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این کمیسیون روز سه‌شنبه به کارش آغاز خواهد کرد.

عبدالحق حماد، رییس دفتر رسانه‌های این وزارت می‌گوید که این کمیسیون برای اداره عمومی رسانه‌ها بربنیاد قانون رسانه‌های همگانی فعالیت خواهد داشت.

آقای حماد در این باره گفت: «در این اواخر، تغییرات و تعدیلات معمولی در همین قانون بوجود آمد که از آن به بعد این قانون دوباره قابل تطبیق است و خیلی زود چاپ خواهد شد و به دسترس رسانه‌ها خواهد رسید.»

از سویی هم، شماری از خبرنگاران می‌گویند که نبود راهکار مشخص برای پیشبرد کارهای رسانه‌یی، آنان را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو ساخته است.

یک خبرنگار در این باره گفت: «کمیسیون تخطی از رسانه‌ها در یک سال پسین غیرفعال گردیده و ما از امارت اسلامی خواهان این استیم که این کمیسیون را هرچه زودتر فعال سازد چون با مشکلات و چالش‌های که خبرنگاران با آن روبه‌رو استند، به اینها رسیدگی شود.»

همزمان با این، اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ها مرجع قانونی رسیدگی به شکایت‌های خبرنگاران خواهد بود.

حجت الله مجددی، رییس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان،گفت: «امیدوار استیم هرچه زودتر این کمیسیون آغاز به کار کند و خبرنگاران بتوانند با فکر و خاطر راحت و با اطمینان از اینکه یک مرجع با اعتبار و قانونی برای رسیدگی به مشکلات شان و تخلفات شان وجود دارد به کار خود ادامه دهند.»

بر بنیاد گزارش یوناما، بیش از ۱۷۰ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در یک سال پسین در افغانستان ثبت شده اند که از این میان ۱۲۲ رویداد بازداشت خودسرانه، ۵۸ رویداد بدرفتاری و ۳۳ رویداد تهدید بوده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره