تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیش‌نویس سوم بودجه با چه تغییراتی به مجلس فرستاده شد؟

پس از تقابل دو هفته‌یی حکومت و مجلس نماینده‌گان بر سر پیش‌نویس دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، روز گذشته پیش‌نویس سوم این بودجه از سوی حکومت به مجلس فرستاده شد.

اما پیش‌نویس سوم بودجه با چه تغییراتی به مجلس فرستاده شده‌است؟

سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که در پیش‌نویس سوم تغییراتی اندکی آمده‌است.

بربنیاد این سندها، مجموع بودجه ملی در پیش‌‎نویس دوم و سوم تنها یک افغانی تفاوت دارد و هنوز هم بودجه عادی کشور دو برابر بودجه توسعه‌یی است.

در پیش‌نویس سوم، بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ با افزوده شدن تنها یک افغانی نسبت به بودجه‌یی که در پیش‌نویس دوم در نظر گرفته شده بود، بیش از ۴۷۳ میلیار افغانی است – بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی.

به‌همین ترتیب، در پیش‌نویس سوم، برنامۀ دسترخوان ملی با هزینه ۲۴۴میلیون دالر که ۱۶۰میلیون آن مصرف شده‌است حذف شده‌است. اما در بخش دیگر پیش‌نویس سوم، بر عملی‌شدن مرحلۀ دوم این برنامه تأکید شده‌است.

در پیش‌نویس سوم، بیش از سه میلیارد افغانی از کُد ۲۲، پروژۀ ارتقاع ظرفیت و بودجه شماری از نهادها کاهش یافته‌است اما این رقم بر سقف بودجه تاثیری نداشته‌است.

در بخشی دیگری از پیش‌نویس سوم بودجه دیده می‌شود که برای تنظیم راهکار تازۀ حقوق کارمندان، یک کُد ایجاد و در آن بیش از ۱.۶میلیارد افغانی تخصیص داده شده‌است.

در پیش‌نویس سوم بودجه، دربارۀ پروژه‌های واحد عملیاتی ارگ آمده‌است که پس از این تمام پروژه‌های این نهاد در چاچوب برنامه‌های نهادهای دیگر دولتی عملی خواهند شد و واحد عملیاتی نقش نظارتی بر این پروژه‌ها را خواهد داشت.

اما در پیش‌نویس سوم بودجه، موضوع درآمدهای شماری از شهرداری‌ها هم‌چنان ناروشن است و نیز وجوه احتیاطی در پیش‌نویس سوم بودجه ۱۹میلیارد افغانی است.

در پیش‌نویس سوم، کسر بودجه همانند پیش‌نویس دوم ۳۷میلیارد افغانی پیشبینی شده‌است و برای تأمین نیازمندی‌های حکومت در سال جاری مالی بیش از ۱۷میلیارد افغانی قرضه از نهادهای جهانی درخواست خواهد شد.

پیش‌نویس سوم بودجه با چه تغییراتی به مجلس فرستاده شد؟

نماینده‌گان مجلس دوبار بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

پس از تقابل دو هفته‌یی حکومت و مجلس نماینده‌گان بر سر پیش‌نویس دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، روز گذشته پیش‌نویس سوم این بودجه از سوی حکومت به مجلس فرستاده شد.

اما پیش‌نویس سوم بودجه با چه تغییراتی به مجلس فرستاده شده‌است؟

سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که در پیش‌نویس سوم تغییراتی اندکی آمده‌است.

بربنیاد این سندها، مجموع بودجه ملی در پیش‌‎نویس دوم و سوم تنها یک افغانی تفاوت دارد و هنوز هم بودجه عادی کشور دو برابر بودجه توسعه‌یی است.

در پیش‌نویس سوم، بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ با افزوده شدن تنها یک افغانی نسبت به بودجه‌یی که در پیش‌نویس دوم در نظر گرفته شده بود، بیش از ۴۷۳ میلیار افغانی است – بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی.

به‌همین ترتیب، در پیش‌نویس سوم، برنامۀ دسترخوان ملی با هزینه ۲۴۴میلیون دالر که ۱۶۰میلیون آن مصرف شده‌است حذف شده‌است. اما در بخش دیگر پیش‌نویس سوم، بر عملی‌شدن مرحلۀ دوم این برنامه تأکید شده‌است.

در پیش‌نویس سوم، بیش از سه میلیارد افغانی از کُد ۲۲، پروژۀ ارتقاع ظرفیت و بودجه شماری از نهادها کاهش یافته‌است اما این رقم بر سقف بودجه تاثیری نداشته‌است.

در بخشی دیگری از پیش‌نویس سوم بودجه دیده می‌شود که برای تنظیم راهکار تازۀ حقوق کارمندان، یک کُد ایجاد و در آن بیش از ۱.۶میلیارد افغانی تخصیص داده شده‌است.

در پیش‌نویس سوم بودجه، دربارۀ پروژه‌های واحد عملیاتی ارگ آمده‌است که پس از این تمام پروژه‌های این نهاد در چاچوب برنامه‌های نهادهای دیگر دولتی عملی خواهند شد و واحد عملیاتی نقش نظارتی بر این پروژه‌ها را خواهد داشت.

اما در پیش‌نویس سوم بودجه، موضوع درآمدهای شماری از شهرداری‌ها هم‌چنان ناروشن است و نیز وجوه احتیاطی در پیش‌نویس سوم بودجه ۱۹میلیارد افغانی است.

در پیش‌نویس سوم، کسر بودجه همانند پیش‌نویس دوم ۳۷میلیارد افغانی پیشبینی شده‌است و برای تأمین نیازمندی‌های حکومت در سال جاری مالی بیش از ۱۷میلیارد افغانی قرضه از نهادهای جهانی درخواست خواهد شد.

هم‌رسانی کنید