Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در مسوده سوم بیش از ۲۴ هزار بستِ "ان تی ای" مشمول استند

درمسوده سوم بودجه ملی ، ۲۴ هزار و ۳۰۱ بست "ان تی ای" مشمول استند که بیشترین این بست‎ها به وزارت‎های صحت عامه، احیا وانکشاف دهات، شهرسازی، اداره احصائیه، وزارت زراعت، فواید عامه، مالیه، ریاست ارگان‎های محل، اداره امور و انکشاف زون پایتخت پیوند داده می‎شود.

درمسوده سوم بودجه ملی وزارت صحت عامه با بیش از ۱۱ هزار بست بیشترین بست‎های "ان تی ای" یا بست‎های کمک فنی ملی با تنخواه‎های بلند را در میان نهادهای دولتی دارد.

دراین مسوده با وجود چانه زنی‎های مکرر مجلس و حکومت تنها بر کاهش ۱۵ درصد مصارف و حقوق کارمندان "ان تی ای" وعده شده است.

وزارت مالیه می گوید که درمسوده بودجه ملی امسال درحدود ۱۲ میلیارد افغانی برای حقوق کارمندان "ان تی ای" اختصاص یافته است.

منابعی به طلوع نیوز می گویند که درحال حاضر در نهادهای دولتی ۱۴ گونه تنخواه به کارمندان دایمی و قراردادی پرداخت می شود و در این میان بست‎‎های زیر نام ان - تی - ای بیشتر استند و نیز کارمندان این بست‎ها بلندترین تنخواه‎ها را دریافت می کنند.

میر افغان صافی رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: «امسال ما کوشش میکنیم که سقف ان تی ا ره کاهش بدهیم.»

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت، گفت: «دربحث ان تی ا مشکل وجود دارد اما ما اینها ره به بی آب کردن فرد نمیتوانیم.»

از سویی هم سرپرست وزارت مالیه از وجود کارمندان خیالی دربست های "ان تی ای" در شماری از نهادهای دولتی خبر می‌دهد.

خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه، گفت: «بعضی ازوزارت ها که نامش را نمیگیرم، تشکیل اش ششصد نفر است ما دوهزار ان تی ا میگیرند چرا؟»

بشیر احمد ته ینج وزیر کار و اموراجتماعی گفت: «درشماری ازنهادها بیشتر استند شاید این نهادها بدانند دلیلش را اما در وزارت کار بیش ازیک صدو شصت نفر ان تی ای استند.»

ویژه گی کار دربست های "ان تی ای" حقوق بلند تا دوصدوپنجاه هزار افغانی برای هرفرد است.

هرچند حکومت هدف از گماشته شدن کارمندان "ان تی ای" را درنهاد های دولتی برای ارتقاع ظرفیت این نهادها وعملی شدن بهتر پروژه های غیراختیاری می‌گوید اما رییس اتحادیه کارگران می‌گوید که دربست های ان تی ای کسانی غیر حرفه یی و نزدیکان مقام های حکومتی با حقوق بلند جاگزین میشوند.

معروف قادری رییس اتحادیه کارگران و کارمندان گفت: «حقوق کارمندان باید بربنیاد قانون باشند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه، افزون بر تخصیص ۱۹۹ میلیارد افغانی برای مصارف و مزد کارمندان دولتی ۱۲میلیارد دیگر نیز برای پرداخت حقوق کارمندان بست های ان تی ای در مسوده سوم بودجه تخصیص یافته است.

در مسوده سوم بیش از ۲۴ هزار بستِ "ان تی ای" مشمول استند

در این مسوده با وجود چانه زنی‎های مکرر مجلس و حکومت تنها بر کاهش ۱۵ درصد مصارف و حقوق کارمندان "ان تی ای" وعده شده است.

Thumbnail

درمسوده سوم بودجه ملی ، ۲۴ هزار و ۳۰۱ بست "ان تی ای" مشمول استند که بیشترین این بست‎ها به وزارت‎های صحت عامه، احیا وانکشاف دهات، شهرسازی، اداره احصائیه، وزارت زراعت، فواید عامه، مالیه، ریاست ارگان‎های محل، اداره امور و انکشاف زون پایتخت پیوند داده می‎شود.

درمسوده سوم بودجه ملی وزارت صحت عامه با بیش از ۱۱ هزار بست بیشترین بست‎های "ان تی ای" یا بست‎های کمک فنی ملی با تنخواه‎های بلند را در میان نهادهای دولتی دارد.

دراین مسوده با وجود چانه زنی‎های مکرر مجلس و حکومت تنها بر کاهش ۱۵ درصد مصارف و حقوق کارمندان "ان تی ای" وعده شده است.

وزارت مالیه می گوید که درمسوده بودجه ملی امسال درحدود ۱۲ میلیارد افغانی برای حقوق کارمندان "ان تی ای" اختصاص یافته است.

منابعی به طلوع نیوز می گویند که درحال حاضر در نهادهای دولتی ۱۴ گونه تنخواه به کارمندان دایمی و قراردادی پرداخت می شود و در این میان بست‎‎های زیر نام ان - تی - ای بیشتر استند و نیز کارمندان این بست‎ها بلندترین تنخواه‎ها را دریافت می کنند.

میر افغان صافی رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: «امسال ما کوشش میکنیم که سقف ان تی ا ره کاهش بدهیم.»

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت، گفت: «دربحث ان تی ا مشکل وجود دارد اما ما اینها ره به بی آب کردن فرد نمیتوانیم.»

از سویی هم سرپرست وزارت مالیه از وجود کارمندان خیالی دربست های "ان تی ای" در شماری از نهادهای دولتی خبر می‌دهد.

خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه، گفت: «بعضی ازوزارت ها که نامش را نمیگیرم، تشکیل اش ششصد نفر است ما دوهزار ان تی ا میگیرند چرا؟»

بشیر احمد ته ینج وزیر کار و اموراجتماعی گفت: «درشماری ازنهادها بیشتر استند شاید این نهادها بدانند دلیلش را اما در وزارت کار بیش ازیک صدو شصت نفر ان تی ای استند.»

ویژه گی کار دربست های "ان تی ای" حقوق بلند تا دوصدوپنجاه هزار افغانی برای هرفرد است.

هرچند حکومت هدف از گماشته شدن کارمندان "ان تی ای" را درنهاد های دولتی برای ارتقاع ظرفیت این نهادها وعملی شدن بهتر پروژه های غیراختیاری می‌گوید اما رییس اتحادیه کارگران می‌گوید که دربست های ان تی ای کسانی غیر حرفه یی و نزدیکان مقام های حکومتی با حقوق بلند جاگزین میشوند.

معروف قادری رییس اتحادیه کارگران و کارمندان گفت: «حقوق کارمندان باید بربنیاد قانون باشند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه، افزون بر تخصیص ۱۹۹ میلیارد افغانی برای مصارف و مزد کارمندان دولتی ۱۲میلیارد دیگر نیز برای پرداخت حقوق کارمندان بست های ان تی ای در مسوده سوم بودجه تخصیص یافته است.

هم‌رسانی کنید