Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست نماینده‌گان مجلس و مقام‌ها روی بودجه بی نتیجه پایان یافت

نشست روز دوشنبه کمیسیون مالی وبودجه مجلس به علت جنجال های اعضای مجلس با نماینده گان وزارت مالیه روی نزده  اختلاف درمسوده سوم بودجه ونیز ادامه کار سرپرستان رد شده درنهاد های دولتی بی نتیجه پایان یافت.

در این نشست شماری ازاعضای مجلس، ادامه کارسرپرستان رد شده ازسوی مجلس را در نهادهای دولتی چالش بزرگ فراراه تصویب بودجه امسال خواندند. 

در این نشست جنجال ها روی پروژه‌های حذف شده نیز به نتیجه یی نرسیدند.

میرافغان صافی رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: «اشچی صاحب کمی سرد بخورگرم بسیار نخور که دهانت نسوزه. برادر گپ این است که ما هر ماده یی که بحث میشود روی آن بحث کنیم وکیل صاحب ها هم.»

سید نصیر احمد رییس بودجه وزارت مالیه گفت: «گفتیم که زیاد میکنیم درکود معاشات اما روی شش میلیارد ما توافق نکردیم.»

در این نشست درکنار بحث روی نزده مشکلی که در مسوده سوم شناسایی شده اند، شماری از اعضای مجلس ادامه کارسرپرستان رد شده ازمجلس را نیز پرسش برانگیز خواندند و رسیده گی به این مشکل را از سوی حکومت یک پیش شرط برای تصویب بودجه امسال گفتند.

عظیم محسنی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان گفت: «یکی از ماده ها تذکر داده شود که امضای این ها مشروعیت ندارند. در برابر هر امضاء شان مطابق به قانون باید خودشان جوابگوباشند.»

بابرجمال عضو مجلس نماینده گان از فاریاب  گفت: «وقتی که قانون اجازه کار را نمیدهد برایشان پس باید نباشند.»

از سویی هم در نشست کمیسیون مالی و بودجه مجلس شماری از نماینده‌‌گان گفتند که هیچ تعهدی وجود ندارد که وزارت مالیه پروژه های حذف شده از بودجه امسال را دوباره به این سند بگنجاند.

فضل کریم ایماق عضو مجلس نماینده گان از کندز گفت: «همی پروژه های مردمی که درنود و هشت ونودو نهُ قبول شده بود دربودجه امسال حذف شده اند این پروژه های سال چهارده صد هم درچهارده صدویک حذف میشوند.»

ضیاء الدین آریایی عضو مجلس نماینده گان از سمنگان گفت: «کارسرک تمام است پروژه به تدارکات رفته اما امسال این پروژه را بیرون کرده اند از بودجه.»

درحالیکه نزدیک به دوماه از آغاز سال مالی میگذرد اما مسوده بودجه ملی هنوزهم اززره بین کمیسیون مالی وبودجه بیرون نشده است ، شماری از نماینده گان میگویند تا زمانیکه ازاصلاحات لازم دراین مسوده اطمینان بدست نیایید مسوده بودجه امسال را تصویب نخواهند کرد.

نشست نماینده‌گان مجلس و مقام‌ها روی بودجه بی نتیجه پایان یافت

نشست روز دوشنبه کمیسیون مالی وبودجه که برای بحث روی موارد اختلاف برانگیزدرمسوده سوم بود جنجالی شد.

تصویر بندانگشتی

نشست روز دوشنبه کمیسیون مالی وبودجه مجلس به علت جنجال های اعضای مجلس با نماینده گان وزارت مالیه روی نزده  اختلاف درمسوده سوم بودجه ونیز ادامه کار سرپرستان رد شده درنهاد های دولتی بی نتیجه پایان یافت.

در این نشست شماری ازاعضای مجلس، ادامه کارسرپرستان رد شده ازسوی مجلس را در نهادهای دولتی چالش بزرگ فراراه تصویب بودجه امسال خواندند. 

در این نشست جنجال ها روی پروژه‌های حذف شده نیز به نتیجه یی نرسیدند.

میرافغان صافی رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: «اشچی صاحب کمی سرد بخورگرم بسیار نخور که دهانت نسوزه. برادر گپ این است که ما هر ماده یی که بحث میشود روی آن بحث کنیم وکیل صاحب ها هم.»

سید نصیر احمد رییس بودجه وزارت مالیه گفت: «گفتیم که زیاد میکنیم درکود معاشات اما روی شش میلیارد ما توافق نکردیم.»

در این نشست درکنار بحث روی نزده مشکلی که در مسوده سوم شناسایی شده اند، شماری از اعضای مجلس ادامه کارسرپرستان رد شده ازمجلس را نیز پرسش برانگیز خواندند و رسیده گی به این مشکل را از سوی حکومت یک پیش شرط برای تصویب بودجه امسال گفتند.

عظیم محسنی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان گفت: «یکی از ماده ها تذکر داده شود که امضای این ها مشروعیت ندارند. در برابر هر امضاء شان مطابق به قانون باید خودشان جوابگوباشند.»

بابرجمال عضو مجلس نماینده گان از فاریاب  گفت: «وقتی که قانون اجازه کار را نمیدهد برایشان پس باید نباشند.»

از سویی هم در نشست کمیسیون مالی و بودجه مجلس شماری از نماینده‌‌گان گفتند که هیچ تعهدی وجود ندارد که وزارت مالیه پروژه های حذف شده از بودجه امسال را دوباره به این سند بگنجاند.

فضل کریم ایماق عضو مجلس نماینده گان از کندز گفت: «همی پروژه های مردمی که درنود و هشت ونودو نهُ قبول شده بود دربودجه امسال حذف شده اند این پروژه های سال چهارده صد هم درچهارده صدویک حذف میشوند.»

ضیاء الدین آریایی عضو مجلس نماینده گان از سمنگان گفت: «کارسرک تمام است پروژه به تدارکات رفته اما امسال این پروژه را بیرون کرده اند از بودجه.»

درحالیکه نزدیک به دوماه از آغاز سال مالی میگذرد اما مسوده بودجه ملی هنوزهم اززره بین کمیسیون مالی وبودجه بیرون نشده است ، شماری از نماینده گان میگویند تا زمانیکه ازاصلاحات لازم دراین مسوده اطمینان بدست نیایید مسوده بودجه امسال را تصویب نخواهند کرد.

هم‌رسانی کنید