Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجلس نماینده‌گان سند بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کرد

مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز (دوشنبه، ۴ حوت) پیش‌نویس سوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ هجری خورشیدی را، تصویب کرد.

نصاب امروز این مجلس ۱۴۷ نفر بود.

تنها سه نماینده، مخالف تصویب پیش‌نویس سوم بودجه بودند.

روز گذشته، سرانجام پس از رأی‌زنی‌های دو هفته‌یی، کمیسیون مالی و بودجه مجلس و حکومت بر سر پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، توافق کردند.

چه‌گونه‌گی تخصیص بودجه برای شورای عالی مصالحه ملی، تنقیص پروژه‌های توسعه‌یی و بودجه ادارۀ تنظیم نفت و گاز سه موضوع اختلافی بودند که یک‌شنبه در نشست کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان روی آن‌ها بحث شد.

در نهایت پانزده ملیون افغانی بودجۀ اداره تنظیم نفت و گاز حذف شد و هیچ توافقی در موارد دیگر تا پایان این نشست به دست نیامد.

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت که حکومت در سال مالی گذشته با تنقیص پروژه‌های توسعه‌یی، بودجۀ آن‌ها را به برنامۀ دسترخوان ملی تخصیص داد از همین‌رو مجلس نماینده‌گان می‌خواهد در پیوند با  تنقیص پروژه‌ها، تأییدی شورای ملی را الزامی کند.

با این همه، تمامی اعضای کمیسیون مالی و بودجه می‌پذیرند که اختلاف‌های برجا مانده به اندازه‌یی نیستند که مانع تصویب بودجه ملی شوند.

وزارت مالیه در پیوند به شورای عالی مصالحه ملی گفت که مکتوب تشکیل این شورا همچون واحد بودجه‌یی، پیش از این به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده‌است و مجلس نماینده‌گان می‌تواند ایجاد این واحد بودجه‌یی را با بودجه آن در سند بودجه بگونه همزمان تصویب کند.

در پیش‌نویس سوم، بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ با افزوده شدن تنها یک افغانی نسبت به بودجه‌یی که در پیش‌نویس دوم در نظر گرفته شده بود، بیش از ۴۷۳ میلیار افغانی است – بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی.

مجلس نماینده‌گان سند بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کرد

مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا، پیش‌نویس سوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را، تأیید کرد.

Thumbnail

مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز (دوشنبه، ۴ حوت) پیش‌نویس سوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ هجری خورشیدی را، تصویب کرد.

نصاب امروز این مجلس ۱۴۷ نفر بود.

تنها سه نماینده، مخالف تصویب پیش‌نویس سوم بودجه بودند.

روز گذشته، سرانجام پس از رأی‌زنی‌های دو هفته‌یی، کمیسیون مالی و بودجه مجلس و حکومت بر سر پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، توافق کردند.

چه‌گونه‌گی تخصیص بودجه برای شورای عالی مصالحه ملی، تنقیص پروژه‌های توسعه‌یی و بودجه ادارۀ تنظیم نفت و گاز سه موضوع اختلافی بودند که یک‌شنبه در نشست کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان روی آن‌ها بحث شد.

در نهایت پانزده ملیون افغانی بودجۀ اداره تنظیم نفت و گاز حذف شد و هیچ توافقی در موارد دیگر تا پایان این نشست به دست نیامد.

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت که حکومت در سال مالی گذشته با تنقیص پروژه‌های توسعه‌یی، بودجۀ آن‌ها را به برنامۀ دسترخوان ملی تخصیص داد از همین‌رو مجلس نماینده‌گان می‌خواهد در پیوند با  تنقیص پروژه‌ها، تأییدی شورای ملی را الزامی کند.

با این همه، تمامی اعضای کمیسیون مالی و بودجه می‌پذیرند که اختلاف‌های برجا مانده به اندازه‌یی نیستند که مانع تصویب بودجه ملی شوند.

وزارت مالیه در پیوند به شورای عالی مصالحه ملی گفت که مکتوب تشکیل این شورا همچون واحد بودجه‌یی، پیش از این به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده‌است و مجلس نماینده‌گان می‌تواند ایجاد این واحد بودجه‌یی را با بودجه آن در سند بودجه بگونه همزمان تصویب کند.

در پیش‌نویس سوم، بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ با افزوده شدن تنها یک افغانی نسبت به بودجه‌یی که در پیش‌نویس دوم در نظر گرفته شده بود، بیش از ۴۷۳ میلیار افغانی است – بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی.

هم‌رسانی کنید