تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مالیه از مجلس می‌خواهد تا بودجۀ سال مالی آینده را تصویب کند

مسؤولان وزارت مالیه، از تصویب نشدن بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸هجری خورشیدی، نگران است و می‌گوید که نیاز است این سند مالی، پیش از پایان سال مالی جاری تصویب شود.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره گفت:«خواهش ما از وکلای مردم محترم همین است تا هرچه زودتر بودجۀ سال مالی آینده را به تصویب برسانند تا پیش از شروع سال مالی، ما بودجۀ تصویب شدۀ خود را داشته باشیم و بتوانیم در سال آینده مصرف بودجۀ انکشافی خودرا بیش تر از آن داشته باشیم که در سال فعلی داریم.»

تأخیر در تصویب بودجۀ مالی، معمولأ در مجلس نماینده‌گان واقع می‌شود و این کار هرسال شماری از پروژه‌های توسعه‌یی، پرداخت حقوق کارمندان و پرداخت‌های حکومت را با چالش روبه‌‍رو می‌سازد.

بدالواسع حیدری، کارشناس امور اقتصادی می‌گوید: «قوۀ مقننه بدون تأخیر و تعلل باید بودجه را پاس بکنند تا پروژه‌های انکشافی به سکته‌گی مواجه نشوند.»

در همین حال، اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمانیده‌گان می‌گویند که سند بودجه زیر بررسی است و پس از تکمیل بررسی تصویب خواهد شد.

صادقی زاده نیلی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «فعلأ در کمیسیون مالی و بودجه است و تحت بررسی واحدهای بودجوی قرار دارد و امیدوار هستم که زودتر کمیسیون کارش را تمام نماید تا در کمیسیون مشترک، ارایه شود.»

انتقاد شماری از آگاهان بر این است که با تصویب نشدن بودجه مالی پیش از آغاز سال مالی، کار شماری زیادی از پروژه‌های توسعه‌یی را با مشکل روبه‌روخواهند ساخت.

آنان می‌گویند که حکومت و قوه مقننه باید در تصویب بودجه ملی جدیت را به‌کار گیرد.

وزارت مالیه از مجلس می‌خواهد تا بودجۀ سال مالی آینده را تصویب کند

مسؤولان وزارت مالیه می‌گویند که در حدود یک ماه پیش بودجه سال مالی سال آینده را به مجلس ارایه کرده‌اند.

Thumbnail

مسؤولان وزارت مالیه، از تصویب نشدن بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸هجری خورشیدی، نگران است و می‌گوید که نیاز است این سند مالی، پیش از پایان سال مالی جاری تصویب شود.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره گفت:«خواهش ما از وکلای مردم محترم همین است تا هرچه زودتر بودجۀ سال مالی آینده را به تصویب برسانند تا پیش از شروع سال مالی، ما بودجۀ تصویب شدۀ خود را داشته باشیم و بتوانیم در سال آینده مصرف بودجۀ انکشافی خودرا بیش تر از آن داشته باشیم که در سال فعلی داریم.»

تأخیر در تصویب بودجۀ مالی، معمولأ در مجلس نماینده‌گان واقع می‌شود و این کار هرسال شماری از پروژه‌های توسعه‌یی، پرداخت حقوق کارمندان و پرداخت‌های حکومت را با چالش روبه‌‍رو می‌سازد.

بدالواسع حیدری، کارشناس امور اقتصادی می‌گوید: «قوۀ مقننه بدون تأخیر و تعلل باید بودجه را پاس بکنند تا پروژه‌های انکشافی به سکته‌گی مواجه نشوند.»

در همین حال، اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمانیده‌گان می‌گویند که سند بودجه زیر بررسی است و پس از تکمیل بررسی تصویب خواهد شد.

صادقی زاده نیلی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «فعلأ در کمیسیون مالی و بودجه است و تحت بررسی واحدهای بودجوی قرار دارد و امیدوار هستم که زودتر کمیسیون کارش را تمام نماید تا در کمیسیون مشترک، ارایه شود.»

انتقاد شماری از آگاهان بر این است که با تصویب نشدن بودجه مالی پیش از آغاز سال مالی، کار شماری زیادی از پروژه‌های توسعه‌یی را با مشکل روبه‌روخواهند ساخت.

آنان می‌گویند که حکومت و قوه مقننه باید در تصویب بودجه ملی جدیت را به‌کار گیرد.

هم‌رسانی کنید