تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بودجۀ سال ۱۳۹۸ از سوی مجلس سنا تأیید شد

بودجۀ سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی، امروز پس از رأی‌زنی‌ها در مجلس سنا با اکثریت آرا تأیید شد.

کمیسیون اقتصاد ملی و بودجۀ مجلس سنا، با ارائه اطلاعات در بارۀ سند بودجۀ سال آیندۀ مالی، می‌گوید که در این سند دوازده میلیارد افغانی کسر پیش بینی شده است.

محمد عظیم قویاش، رییس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس سنا در این باره گفت: «طوری که ملاحظه می‌گردد، منابع تمویل بودجه سال آینده هجری خورشیدی ده درصد از درآمدهای داخلی، ۳۳ درصد از کمک های اختیاری و ۵۶ درصد از دیگر کمک‌های بلا عوض و قرضه می‌باشد.»

اما، شماری از سناتوران با انتقاد از وزارت مالیه، می‌گویند که همواره پیشنهادات آنان را در سند بودجه ملی نادیده گرفته است. به گفتۀ آنان این وزارت باید پیشنهاد هر سناتوررا در این بودجه بگنجاند.

زلمی زابلی، یکی از این سناتوران گفت: «ما درآن روز هم به وزیر مالیه گفتیم که یک پروژه هرسناتور را در بودجه بگنجاند در غیر آن پیشنهادهای ما بازهم باطل خواهند بود.»

میر بهادر واصفی، سناتور دیگر نیز افزود: «در حالی‌که بست‌های بیشتر به آموزگاران نیاز است این‌ها هفت هزار چهارصد و یک نفر کاهش یافته است.»

بربنیاد اطلاعات داده شده بودجه سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی بیش از ۳۹۹ میلیارد افغانی است که از این میان بیش از ۲۷۵میلیارد افغانی بودجه عادی و بیش از ۱۲۴میلیارد افغانی دیگر بودجه توسعه یی است. بربنیاد اطلاعات مجلس در مبلغ بودجه سال آینده مالی سیزده میلیارد افغانی نسبت به بودجه امسال کاهش آمده است.

بودجۀ سال ۱۳۹۸ از سوی مجلس سنا تأیید شد

​​​​​​​بودجه سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی بیش از ۳۹۹ میلیارد افغانی است که از این میان بیش از ۲۷۵میلیارد افغانی بودجه عادی است.

تصویر بندانگشتی

بودجۀ سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی، امروز پس از رأی‌زنی‌ها در مجلس سنا با اکثریت آرا تأیید شد.

کمیسیون اقتصاد ملی و بودجۀ مجلس سنا، با ارائه اطلاعات در بارۀ سند بودجۀ سال آیندۀ مالی، می‌گوید که در این سند دوازده میلیارد افغانی کسر پیش بینی شده است.

محمد عظیم قویاش، رییس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس سنا در این باره گفت: «طوری که ملاحظه می‌گردد، منابع تمویل بودجه سال آینده هجری خورشیدی ده درصد از درآمدهای داخلی، ۳۳ درصد از کمک های اختیاری و ۵۶ درصد از دیگر کمک‌های بلا عوض و قرضه می‌باشد.»

اما، شماری از سناتوران با انتقاد از وزارت مالیه، می‌گویند که همواره پیشنهادات آنان را در سند بودجه ملی نادیده گرفته است. به گفتۀ آنان این وزارت باید پیشنهاد هر سناتوررا در این بودجه بگنجاند.

زلمی زابلی، یکی از این سناتوران گفت: «ما درآن روز هم به وزیر مالیه گفتیم که یک پروژه هرسناتور را در بودجه بگنجاند در غیر آن پیشنهادهای ما بازهم باطل خواهند بود.»

میر بهادر واصفی، سناتور دیگر نیز افزود: «در حالی‌که بست‌های بیشتر به آموزگاران نیاز است این‌ها هفت هزار چهارصد و یک نفر کاهش یافته است.»

بربنیاد اطلاعات داده شده بودجه سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی بیش از ۳۹۹ میلیارد افغانی است که از این میان بیش از ۲۷۵میلیارد افغانی بودجه عادی و بیش از ۱۲۴میلیارد افغانی دیگر بودجه توسعه یی است. بربنیاد اطلاعات مجلس در مبلغ بودجه سال آینده مالی سیزده میلیارد افغانی نسبت به بودجه امسال کاهش آمده است.

هم‌رسانی کنید