تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌ها: حکومت ۴۶ درصد از بودجه توسعه‌یی را مصرف کرده است

وزارت مالیه کشور امروز (سه شنبه ۲۲اسد) گفته است که در هفت ماۀ سال مالی روان، چهل و شش درصد از بودجه توسعه‌یی کشور هزینه شده است.

در میان واحدهای بودجه‌یی، نهادهایی هم استند که با گذشت بیش از نیمی از سال مالی، کمتر از ده درصد از بودجه توسعه‌یی شان را هزینه کرده اند.

با وجود این وزارت مالیه می‌گوید که بگونه مجموعی در مقایسه با هفت ماه پارسال، امسال مصرف بودجه توسعه‌یی پنج تا هفت درصد افزایش یافته است.

در این میان ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت بیشترین مصرف بودجه توسعه‌یی را دارد.

اما در سوی دیگر در میان نه واحد بودجه‌یی که در بیش از نیمی از سال مالی کمتر از ۲۵ درصد بودجه توسعه‌یی شان را هزینه کرده اند، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با ۶.۴ درصد میزان مصرف بودجه توسعه‌یی در پایین ترین سطح قرار دارد.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت:« متاسفانه بعضی وزارتخانه های اند که مصارف شان تا ده و بیست فیصد اند و بیشترین مصارف شان ۲۴ فیصد می‌باشد و اداراتی که مصارف کمتر داشته اند در جریان بررسی بودجۀ نیمی از سال مالی بعضی از پروژه‌های شان تنقیص شدند.»

یکی از اعضای پیشین مجلس نماینده‌گان می‌گوید که کوتاهی نهادها در هزینه نمودن بودجه توسعه یی شان باعث شده است که برخی از پروژه‌های توسعه‌یی از سال ۱۳۹۰به اینسو عملی نشوند و از یک سال به سال دیگر انتقال یابند.

صفیه ایماق، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان گفت:«در قسمت بودجه عادی که باز یک قران را باز ده قران حساب کنند بخاطر منافع همان اداره که البته صد فیصد اجرا و مصرف می‌شود، اما با تاسف بودجۀ انکشافی که امروز مردم افغانستان نه آب دارند، نه نان دارند، نه برق دارند و نه هم امنیت دارند هیچ آسایشی ندارند ولی دراین راستا توجه نمی‌شود.»

با وجود تنقیص بودجه توسعه‌یی برخی از نهادها، مجموع بودجه توسعه‌یی در بررسی میانه سال بودجه سه میلیارد افغانی افزایش یافته است.

از مجموع ۴۲۴ میلیارد افغانی بودجه ملی، ۱۲۷ میلیارد افغانی آن بودجه توسعه‌یی و ۲۹۷ میلیارد افغانی آن بودجه عادی است.

مقام‌ها: حکومت ۴۶ درصد از بودجه توسعه‌یی را مصرف کرده است

از میان واحدهای بودجه‌یی ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت بیشترین مصرف بودجه توسعه‌یی را دارد.

Thumbnail

وزارت مالیه کشور امروز (سه شنبه ۲۲اسد) گفته است که در هفت ماۀ سال مالی روان، چهل و شش درصد از بودجه توسعه‌یی کشور هزینه شده است.

در میان واحدهای بودجه‌یی، نهادهایی هم استند که با گذشت بیش از نیمی از سال مالی، کمتر از ده درصد از بودجه توسعه‌یی شان را هزینه کرده اند.

با وجود این وزارت مالیه می‌گوید که بگونه مجموعی در مقایسه با هفت ماه پارسال، امسال مصرف بودجه توسعه‌یی پنج تا هفت درصد افزایش یافته است.

در این میان ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت بیشترین مصرف بودجه توسعه‌یی را دارد.

اما در سوی دیگر در میان نه واحد بودجه‌یی که در بیش از نیمی از سال مالی کمتر از ۲۵ درصد بودجه توسعه‌یی شان را هزینه کرده اند، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با ۶.۴ درصد میزان مصرف بودجه توسعه‌یی در پایین ترین سطح قرار دارد.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت:« متاسفانه بعضی وزارتخانه های اند که مصارف شان تا ده و بیست فیصد اند و بیشترین مصارف شان ۲۴ فیصد می‌باشد و اداراتی که مصارف کمتر داشته اند در جریان بررسی بودجۀ نیمی از سال مالی بعضی از پروژه‌های شان تنقیص شدند.»

یکی از اعضای پیشین مجلس نماینده‌گان می‌گوید که کوتاهی نهادها در هزینه نمودن بودجه توسعه یی شان باعث شده است که برخی از پروژه‌های توسعه‌یی از سال ۱۳۹۰به اینسو عملی نشوند و از یک سال به سال دیگر انتقال یابند.

صفیه ایماق، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان گفت:«در قسمت بودجه عادی که باز یک قران را باز ده قران حساب کنند بخاطر منافع همان اداره که البته صد فیصد اجرا و مصرف می‌شود، اما با تاسف بودجۀ انکشافی که امروز مردم افغانستان نه آب دارند، نه نان دارند، نه برق دارند و نه هم امنیت دارند هیچ آسایشی ندارند ولی دراین راستا توجه نمی‌شود.»

با وجود تنقیص بودجه توسعه‌یی برخی از نهادها، مجموع بودجه توسعه‌یی در بررسی میانه سال بودجه سه میلیارد افغانی افزایش یافته است.

از مجموع ۴۲۴ میلیارد افغانی بودجه ملی، ۱۲۷ میلیارد افغانی آن بودجه توسعه‌یی و ۲۹۷ میلیارد افغانی آن بودجه عادی است.

هم‌رسانی کنید