تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه: بودجه ملی پیش از پایان سال مالی جاری تصویب شود

وزارت مالیه، از تصویب نشدن بودجۀ سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی، نگران است.

سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که نیاز است مجلس نماینده‌گان بودجۀ ملی کشور را پیش از پایان امسال مالی تصویب کند.

این در حالی است که یک هفتۀ دیگر به پایان سال مالی جاری مانده است. شمروز خان، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که در حدود یک ماه پیش، بودجه سال مالی ۱۳۹۸را به مجلس فرستاده‌اند: «امید ما این است که به‌زودترین فرصت مسالۀ بودجۀ ملی سال آینده در برنامه مجلس گنجانیده شود تا بتوانیم به‌زودترین فرصت یک بودجۀ شده قبل از سال مالی را داشته باشیم.»

در همین حال، شماری از اعضای کمیسون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که سند بودجۀ سال مالی آینده پس از بررسی‌های این مجلس تصویب خواهد شد.

محمد عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «بالای سند بودجه بسیار با جدیت کار روان است؛ همه روزه، ما از صبح تا پس از چاشت جلسات متعدد داریم ... انشاالله وقت زیادی را نخواهد گرفت و تصویت خواهد شد.»

انتقاد شماری از آگاهان بر این است که با تصویب نشدن سند بودجه ملی در زمان معیین آن، در کارهای توسعه‌یی کشور سکتگی بوجود خواهد آمد. آنان می‌گویند که حکومت باید با ساخت سند روشن برای مصارف مالی اش در این بخش کار کند تا از تأخیر در تصویب آن جلوگیری شود.

وزارت مالیه: بودجه ملی پیش از پایان سال مالی جاری تصویب شود

در حالی که یک هفته به پایان سال مالی امسال مانده است، وزارت مالیه می‌گوید که هنوز هم مجلس نماینده‌گان سند بودجه مالی سال آینده را تصویب نکرده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه، از تصویب نشدن بودجۀ سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی، نگران است.

سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که نیاز است مجلس نماینده‌گان بودجۀ ملی کشور را پیش از پایان امسال مالی تصویب کند.

این در حالی است که یک هفتۀ دیگر به پایان سال مالی جاری مانده است. شمروز خان، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که در حدود یک ماه پیش، بودجه سال مالی ۱۳۹۸را به مجلس فرستاده‌اند: «امید ما این است که به‌زودترین فرصت مسالۀ بودجۀ ملی سال آینده در برنامه مجلس گنجانیده شود تا بتوانیم به‌زودترین فرصت یک بودجۀ شده قبل از سال مالی را داشته باشیم.»

در همین حال، شماری از اعضای کمیسون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که سند بودجۀ سال مالی آینده پس از بررسی‌های این مجلس تصویب خواهد شد.

محمد عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «بالای سند بودجه بسیار با جدیت کار روان است؛ همه روزه، ما از صبح تا پس از چاشت جلسات متعدد داریم ... انشاالله وقت زیادی را نخواهد گرفت و تصویت خواهد شد.»

انتقاد شماری از آگاهان بر این است که با تصویب نشدن سند بودجه ملی در زمان معیین آن، در کارهای توسعه‌یی کشور سکتگی بوجود خواهد آمد. آنان می‌گویند که حکومت باید با ساخت سند روشن برای مصارف مالی اش در این بخش کار کند تا از تأخیر در تصویب آن جلوگیری شود.

هم‌رسانی کنید