Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض خبرنگاران افغان در اسلام‌آباد برای پذیرفته شدن پرونده‌های مهاجرتی

شماری از خبرنگاران افغان در یک گردهمایی اعتراض‌آمیز در اسلام‌آباد، خواهان توجه کشورهای جهان به وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان شده اند.

آنان می‌گویند که از چندین ماه بدینسو در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و نهادهایی که تعهد کرده بودند تا خبرنگاران افغان را از پاکستان به کشورهای دیگر انتقال دهند، تاکنون کاری نکرده اند.

این خبرنگاران در شعارهای شان خواهان حفاظت از جان خبرنگاران شده اند و از حکومت کانادا نیز خواسته اند تا آنچه را در برابر خبرنگاران افغان تعهد کرده است، عملی سازد.

رفیع الله نیکزاد، خبرنگار، گفت: «ما ماه‌ها می‌شود که به پاکستان آمدیم و در بی‌سرنوشتی به سر می‌بریم. خواست ما از حکومت کانادا این بود که هرچه زودتر به پرونده‌های ما توجه بکنند.»

طاهر سدید، خبرنگار دیگر، می‌گوید: «خواست ما از کشورهای خارجی و نهادهای حامی خبرنگاران در کشورهای اروپایی همین بود که به پرونده‌های روزنامه‌نگارانی که در پاکستان استند، رسیدگی بکنند.»

عدم تمدید ویزا، بلند بودن هزینه‌های زندگی در پاکستان از چالش‌های است که این خبرنگاران را در وضعیت دشواری قرار داده است.

عصمت الله درویش، خبرنگار، گفت: «از پاکستان نیز خواست‌ها این بود که در بخش تمدید ویزا و اعضای خانواده خبرنگاران است که آنان ویزا ندارند، همکاری کند.»

نادیه یکی از خبرنگارانی‌ست ماه‌هاست که به هدف رسیدن به کشورهای مرفه، افغانستان را ترک کرده و در اسلام‌آباد به سر می‌برد. او می‌گوید سال‌ها با رسانه‌های گونه‌گون در کشور کار کرده است.

نادیه گلاب‌زاده به طلوع‌نیوز گفت: «تا زمانی که صدای اینها شنیده نشود و پرونده‌های شان پذیرفته نشود، این اعتراض ادامه خواهد داشت و ما هم همراه شان استیم.»

آمارها نشان می‌دهند که در یک سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار افغان به پاکستان رفته اند که در میان شان صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌یی نیز شامل است.

اعتراض خبرنگاران افغان در اسلام‌آباد برای پذیرفته شدن پرونده‌های مهاجرتی

آمارها نشان می‌دهند که در یک سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار افغان به پاکستان رفته اند که در میان شان صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌یی نیز شامل است.

تصویر بندانگشتی

شماری از خبرنگاران افغان در یک گردهمایی اعتراض‌آمیز در اسلام‌آباد، خواهان توجه کشورهای جهان به وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان شده اند.

آنان می‌گویند که از چندین ماه بدینسو در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و نهادهایی که تعهد کرده بودند تا خبرنگاران افغان را از پاکستان به کشورهای دیگر انتقال دهند، تاکنون کاری نکرده اند.

این خبرنگاران در شعارهای شان خواهان حفاظت از جان خبرنگاران شده اند و از حکومت کانادا نیز خواسته اند تا آنچه را در برابر خبرنگاران افغان تعهد کرده است، عملی سازد.

رفیع الله نیکزاد، خبرنگار، گفت: «ما ماه‌ها می‌شود که به پاکستان آمدیم و در بی‌سرنوشتی به سر می‌بریم. خواست ما از حکومت کانادا این بود که هرچه زودتر به پرونده‌های ما توجه بکنند.»

طاهر سدید، خبرنگار دیگر، می‌گوید: «خواست ما از کشورهای خارجی و نهادهای حامی خبرنگاران در کشورهای اروپایی همین بود که به پرونده‌های روزنامه‌نگارانی که در پاکستان استند، رسیدگی بکنند.»

عدم تمدید ویزا، بلند بودن هزینه‌های زندگی در پاکستان از چالش‌های است که این خبرنگاران را در وضعیت دشواری قرار داده است.

عصمت الله درویش، خبرنگار، گفت: «از پاکستان نیز خواست‌ها این بود که در بخش تمدید ویزا و اعضای خانواده خبرنگاران است که آنان ویزا ندارند، همکاری کند.»

نادیه یکی از خبرنگارانی‌ست ماه‌هاست که به هدف رسیدن به کشورهای مرفه، افغانستان را ترک کرده و در اسلام‌آباد به سر می‌برد. او می‌گوید سال‌ها با رسانه‌های گونه‌گون در کشور کار کرده است.

نادیه گلاب‌زاده به طلوع‌نیوز گفت: «تا زمانی که صدای اینها شنیده نشود و پرونده‌های شان پذیرفته نشود، این اعتراض ادامه خواهد داشت و ما هم همراه شان استیم.»

آمارها نشان می‌دهند که در یک سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار افغان به پاکستان رفته اند که در میان شان صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌یی نیز شامل است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره