Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا نیروهای هوایی افغانستان را سه برابر می‎سازد

ایالات متحده امریکا تصمیم دارد تا نیروهای هوایی افغانستان را تا چهار سال دیگر سه برابر بسازد.

جنرال جفری ایل هریکن، فرمانده فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی امریکا می‎گوید که پس از این نیروهای هوایی افغان یک نقش مهم را بازی خواهند کرد.

این در حالی است که به تازه گی پنتاگون نیز پیمان خریداری یک صد و پنجاه چرخ بال جنگی (سی یک صدو سی) را به ارتش افغانستان امضا کرد.

جنرال جفری ایل هریکن، فرمانده فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی امریکا در این باره گفت: «ما شمار جنگنده‎های اف شانزده را از دوازده به هژده در پایگاه بگرام افزایش داده ایم.این گام نخست است زیرا ما در حال ارزیابی های نخستین هستیم، اما می‎خواهیم یک نگاه درازمدت به  این موضوع داشته باشیم. چیزی مهم را که می خواهم برجسته سازم این است که نیروی های هوایی افغانستان یک نقش مهم را بازی خواهند کرد و اندازۀ این نیروها در چند سال آینده سه برابر خواهند شد.»

فراهم سازی ۱۵۰چرخ بال «بلک هاک»، ۱۵۰چرخبال «ام دی پنجصدوسی»، شش هواپیمای بال ثابت جنگی ۲۹، پنج هواپیمای جنگی «ای سی دوصدوهشت» بخشی از تعهدات واشنگتن به افغانستان تا سال ۲۰۲۱است.

دولت وزیری، سخن‎گوی وزارت دفاع ملی گفت: «این کمک‎‏ها بخشی از تعهدات چهارساله هستند و ما ضروریات خودرا پیشکش کرده ایم و امیدوار هستیم که تا چهارسال آینده، بخش هوایی ما به پا ایستاد شود.»

هم اکنون نیروهای هوایی کشور صد، تا یک صدوبیست هوا پیماهای گوناگون دارند که با بدست آوردن این هواپیماهای تعهد شده، شمار هوا پیماهای افغانستان به بیش از چهارصد خواهند رسید.

عتیق الله امرخیل، فرمانده پیشین نیروهای هوایی اظهار داشت: «ما طیاره های شکاری و جنگنده نداریم و باید با فن‎آوری مدرن مجهز شویم که از فضای خود بتوانیم کنترول داشته باشیم.»

محسن مختار، نظامی پیشین نیز بیان داشت: «نیروهای هوایی ما باید بسیار دقیق از پیشرفت های امروزی آموزش ببینند تا بتوانند که هدف ها را بسیار دقیق نابود بسازند.»

پنتاگون به تازه گی پیمان خریداری یک صد و پنجاه چرخ بال جنگی «ـسی یک صدو سی» را به ارتش افغانستان امضا کرد که ارزش آن بیش از یک میلیارد دالر می رسد.

مقام‎های امریکایی می گویند که تا سال ۲۰۲۱هفت میلیارد دالر دیگر را در بخش نیروهای هوایی افغانستان سرمایه گذاری می کنند.

امریکا نیروهای هوایی افغانستان را سه برابر می‎سازد

هرچند ایالات متحده امریکا برای تقویت نیروهای هوایی کشور نزدیک به چهار میلیارد دالر کمک کرده است، با آن هم نیروهای هوایی کشور از نابسنده بودن نیروهای آموزش دیده و نبود جنگنده‎ها رنج می‌برند.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده امریکا تصمیم دارد تا نیروهای هوایی افغانستان را تا چهار سال دیگر سه برابر بسازد.

جنرال جفری ایل هریکن، فرمانده فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی امریکا می‎گوید که پس از این نیروهای هوایی افغان یک نقش مهم را بازی خواهند کرد.

این در حالی است که به تازه گی پنتاگون نیز پیمان خریداری یک صد و پنجاه چرخ بال جنگی (سی یک صدو سی) را به ارتش افغانستان امضا کرد.

جنرال جفری ایل هریکن، فرمانده فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی امریکا در این باره گفت: «ما شمار جنگنده‎های اف شانزده را از دوازده به هژده در پایگاه بگرام افزایش داده ایم.این گام نخست است زیرا ما در حال ارزیابی های نخستین هستیم، اما می‎خواهیم یک نگاه درازمدت به  این موضوع داشته باشیم. چیزی مهم را که می خواهم برجسته سازم این است که نیروی های هوایی افغانستان یک نقش مهم را بازی خواهند کرد و اندازۀ این نیروها در چند سال آینده سه برابر خواهند شد.»

فراهم سازی ۱۵۰چرخ بال «بلک هاک»، ۱۵۰چرخبال «ام دی پنجصدوسی»، شش هواپیمای بال ثابت جنگی ۲۹، پنج هواپیمای جنگی «ای سی دوصدوهشت» بخشی از تعهدات واشنگتن به افغانستان تا سال ۲۰۲۱است.

دولت وزیری، سخن‎گوی وزارت دفاع ملی گفت: «این کمک‎‏ها بخشی از تعهدات چهارساله هستند و ما ضروریات خودرا پیشکش کرده ایم و امیدوار هستیم که تا چهارسال آینده، بخش هوایی ما به پا ایستاد شود.»

هم اکنون نیروهای هوایی کشور صد، تا یک صدوبیست هوا پیماهای گوناگون دارند که با بدست آوردن این هواپیماهای تعهد شده، شمار هوا پیماهای افغانستان به بیش از چهارصد خواهند رسید.

عتیق الله امرخیل، فرمانده پیشین نیروهای هوایی اظهار داشت: «ما طیاره های شکاری و جنگنده نداریم و باید با فن‎آوری مدرن مجهز شویم که از فضای خود بتوانیم کنترول داشته باشیم.»

محسن مختار، نظامی پیشین نیز بیان داشت: «نیروهای هوایی ما باید بسیار دقیق از پیشرفت های امروزی آموزش ببینند تا بتوانند که هدف ها را بسیار دقیق نابود بسازند.»

پنتاگون به تازه گی پیمان خریداری یک صد و پنجاه چرخ بال جنگی «ـسی یک صدو سی» را به ارتش افغانستان امضا کرد که ارزش آن بیش از یک میلیارد دالر می رسد.

مقام‎های امریکایی می گویند که تا سال ۲۰۲۱هفت میلیارد دالر دیگر را در بخش نیروهای هوایی افغانستان سرمایه گذاری می کنند.

هم‌رسانی کنید