Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش نماینده‌گان ازبهر عضویت در کمیسیون‌های برتر مجلس

اعضای مجلس نماینده‌گان تاکنون نتوانسته‌اند عضویت شان را در کمیسیون‌های هفده گانه این مجلس روشن سازند.

از میان دو صد و پنجاه تن اعضای مجلس نماینده‌گان، بیش از یک صد و شصت تن آنان خود شان را به کمیسیون‌های مالی و بودجه، امنیت داخلی، مواصلات و مخابرات و رسیده‌گی به شکایت‌ها نامزد کرده‌اند، اما در شماری از سیزده کمیسیون دیگرهیچ کسی خودش را نامزد نکرده است.

ظهیرالدین جان آغا، عضو مجلس نماینده‌گان، گف: «چهار کمیسیون، کمیسیون‌های قوی و اثر گذار است بالای حکومت، بالای وزارت‌ها. به همین خاطر وکیل صاحبان زیاد تلاش دارند که خود را در همین کمسیون‌ها جابجا کنند.»

برای انتخابات عضویت به این کمیسیون‌ها  هزاران برگه رای دهی چاپ شده‌اند.

درهمین حال شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان رییس مجلس و نیز اعضای دیگر هیات اداری و دبیرخانه مجلس را به ناتوانی در برگذاری انتخابات عضویت به کمیسیون‌های مجلس متهم می‌سازند.

حمیدالله توخی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «مشخص به زازی صاحب می‌گویم که در این باره (چاپ اوراق رای دهی) کامل غفلت شده است.»

عباس ابراهیم زاده، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «این کار پیش نمی‌روند جناب رییس صاحب، مجلس را اداره کرده نمی‌توانید به لحاظ خدا جمع کنید این جنجال را.»

زلمی ظل نوری، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «هرگونه مداخله هیات اداری برای ما قابل قبول نیست.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان به روزهای بیست و هشتم و بیست و نهم ماه میزان سال پار برگزار شد و نتایج این انتخابات پس از ماه‌ها تاخیر اعلام گردید.

در فرجام مجلس نماینده‌گان در هفته نخست ماه ثور پس از یک ونیم ماه تاخیرگشایش یافت و سرانجام با گذشت نیمی از سال کاری‌اش، تاکنون نتوانسته است انتخابات داخلی این نهاد رابه پایان رساند. 

تلاش نماینده‌گان ازبهر عضویت در کمیسیون‌های برتر مجلس

از دوصد و پنجاه تن اعضای مجلس نماینده‌گان، در حدود یک صد و شصت تن آنان خود شان را برای عضویت در چهار کمیسیونی که برتر دانسته می‌شوند، نامزد کرده‌اند، اما در شمار دیگری از کمیسیون‌ها هیچ کسی خودش را نامزد نکرده است.

تصویر بندانگشتی

اعضای مجلس نماینده‌گان تاکنون نتوانسته‌اند عضویت شان را در کمیسیون‌های هفده گانه این مجلس روشن سازند.

از میان دو صد و پنجاه تن اعضای مجلس نماینده‌گان، بیش از یک صد و شصت تن آنان خود شان را به کمیسیون‌های مالی و بودجه، امنیت داخلی، مواصلات و مخابرات و رسیده‌گی به شکایت‌ها نامزد کرده‌اند، اما در شماری از سیزده کمیسیون دیگرهیچ کسی خودش را نامزد نکرده است.

ظهیرالدین جان آغا، عضو مجلس نماینده‌گان، گف: «چهار کمیسیون، کمیسیون‌های قوی و اثر گذار است بالای حکومت، بالای وزارت‌ها. به همین خاطر وکیل صاحبان زیاد تلاش دارند که خود را در همین کمسیون‌ها جابجا کنند.»

برای انتخابات عضویت به این کمیسیون‌ها  هزاران برگه رای دهی چاپ شده‌اند.

درهمین حال شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان رییس مجلس و نیز اعضای دیگر هیات اداری و دبیرخانه مجلس را به ناتوانی در برگذاری انتخابات عضویت به کمیسیون‌های مجلس متهم می‌سازند.

حمیدالله توخی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «مشخص به زازی صاحب می‌گویم که در این باره (چاپ اوراق رای دهی) کامل غفلت شده است.»

عباس ابراهیم زاده، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «این کار پیش نمی‌روند جناب رییس صاحب، مجلس را اداره کرده نمی‌توانید به لحاظ خدا جمع کنید این جنجال را.»

زلمی ظل نوری، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «هرگونه مداخله هیات اداری برای ما قابل قبول نیست.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان به روزهای بیست و هشتم و بیست و نهم ماه میزان سال پار برگزار شد و نتایج این انتخابات پس از ماه‌ها تاخیر اعلام گردید.

در فرجام مجلس نماینده‌گان در هفته نخست ماه ثور پس از یک ونیم ماه تاخیرگشایش یافت و سرانجام با گذشت نیمی از سال کاری‌اش، تاکنون نتوانسته است انتخابات داخلی این نهاد رابه پایان رساند. 

هم‌رسانی کنید