Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش نماینده‌گان به اظهارات غنی در بارۀ استیضاح وزیران

معاون مجلس نماینده‌گان می‌گوید که رئیس جمهور روز جمعه در دیدار با وی از او خواسته است که از استیضاح مقام‌های بلند پایه امنیتی، صرف نظر کنند.

همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان، گفت: «رئیس جمهور در اولین صحبتی که داشت از ما خواست که مسأله استیضاح را از اجندا بیرون کنیم.» 

هرچند معاون اول مجلس نماینده‌گان می ‌گوید که این خواست رئیس جمهور را رد کرده است، اما شماری از نماینده‌گان ادعا می‌کنند که آقای غنی هشدار داده است که اگر مجلس نماینده‌گان این مقام‌ها را استیضاح کند، فرمان لغو شورای ملی را صادر خواهد کرد.

اما معاون سخنگوی رییس جمهور می‌گوید که رییس جمهور با هیچ کسی در باره لغو شورای ملی چیزی نگفته است.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «رئیس جمهور با هیچ فرد و مقام در باره لغو شورای ملی بحث و جلسه نکرده است.»

این گفته‌های رئیس جمهور از زبان معاون مجلس با واکنش‌های تند شماری از نماینده‌گان رو به رو شد.

عبدالطیف پدرام، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اطلاعاتی که ما داریم، رئیس جمهور بسیار آشفته بوده که چرا وزیران را استیضاح می‌کنید و اگر این کار شود ما شورا را تعطیل می‌کنیم.»

میرویس یاسینی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت که بربنیاد جعل و تذویر تشکیل شده است، بربنیاد کدام قانون می‌خواهد که یک رکن دولت را تهدید می‌کند، قانون اساسی را تهدید می‌کند و آن را به چالش می‌کشد.»

اما این نشست به خواست معاون اول مجلس نماینده‌گان سری شد.

همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر شما می‌خواهید که من تمامی مسایلی را که با رئیس جمهورمطرح شدند، با شما شریک بسازم، این نشست سری شود.»

پس از پایان نشست سری، شماری از نماینده‌گان از آنچه که رئیس جمهور به معاون اول این مجلس گفته است، پرده بر می‌دارند.

رحمان رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «رئیس جمهور واکنش بسیار تند، خطرناک و بی‌سابقه را نشان می‌دهد که اگر شما وزیران را استیضاح می‌کنید، من پارلمان را لغو می‌کنم.»

اما رئیس جمهور صلاحیت لغو شورای ملی را دارد؟

عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق‌دانان، گفت: «صلاحیت‌های که در قانون اساسی برای رئیس جمهور تسجیل شده است، چنین مورد وجود ندارد که گویا رئیس جمهور یکی از رکن‌های دولت را که قوه مقننیه است، لغو کند.»

مجلس نماینده‌گان فیصله کرده است که وزیران داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را به روز دوشنبه در پیوند به حمله برشفاخانه چهارصد بستر استیضاح کنند.

واکنش نماینده‌گان به اظهارات غنی در بارۀ استیضاح وزیران

معاون اول مجلس نماینده‌گان می‌گوید که این خواست رئیس جمهور را رد کرده است، اما شماری از نماینده‌گان ادعا می‌کنند که آقای غنی هشدار داده است که اگر مجلس نماینده‌گان این مقام‌ها را استیضاح کند، فرمان لغو شورای ملی را صادر خواهد کرد

Thumbnail

معاون مجلس نماینده‌گان می‌گوید که رئیس جمهور روز جمعه در دیدار با وی از او خواسته است که از استیضاح مقام‌های بلند پایه امنیتی، صرف نظر کنند.

همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان، گفت: «رئیس جمهور در اولین صحبتی که داشت از ما خواست که مسأله استیضاح را از اجندا بیرون کنیم.» 

هرچند معاون اول مجلس نماینده‌گان می ‌گوید که این خواست رئیس جمهور را رد کرده است، اما شماری از نماینده‌گان ادعا می‌کنند که آقای غنی هشدار داده است که اگر مجلس نماینده‌گان این مقام‌ها را استیضاح کند، فرمان لغو شورای ملی را صادر خواهد کرد.

اما معاون سخنگوی رییس جمهور می‌گوید که رییس جمهور با هیچ کسی در باره لغو شورای ملی چیزی نگفته است.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «رئیس جمهور با هیچ فرد و مقام در باره لغو شورای ملی بحث و جلسه نکرده است.»

این گفته‌های رئیس جمهور از زبان معاون مجلس با واکنش‌های تند شماری از نماینده‌گان رو به رو شد.

عبدالطیف پدرام، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اطلاعاتی که ما داریم، رئیس جمهور بسیار آشفته بوده که چرا وزیران را استیضاح می‌کنید و اگر این کار شود ما شورا را تعطیل می‌کنیم.»

میرویس یاسینی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت که بربنیاد جعل و تذویر تشکیل شده است، بربنیاد کدام قانون می‌خواهد که یک رکن دولت را تهدید می‌کند، قانون اساسی را تهدید می‌کند و آن را به چالش می‌کشد.»

اما این نشست به خواست معاون اول مجلس نماینده‌گان سری شد.

همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر شما می‌خواهید که من تمامی مسایلی را که با رئیس جمهورمطرح شدند، با شما شریک بسازم، این نشست سری شود.»

پس از پایان نشست سری، شماری از نماینده‌گان از آنچه که رئیس جمهور به معاون اول این مجلس گفته است، پرده بر می‌دارند.

رحمان رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «رئیس جمهور واکنش بسیار تند، خطرناک و بی‌سابقه را نشان می‌دهد که اگر شما وزیران را استیضاح می‌کنید، من پارلمان را لغو می‌کنم.»

اما رئیس جمهور صلاحیت لغو شورای ملی را دارد؟

عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق‌دانان، گفت: «صلاحیت‌های که در قانون اساسی برای رئیس جمهور تسجیل شده است، چنین مورد وجود ندارد که گویا رئیس جمهور یکی از رکن‌های دولت را که قوه مقننیه است، لغو کند.»

مجلس نماینده‌گان فیصله کرده است که وزیران داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را به روز دوشنبه در پیوند به حمله برشفاخانه چهارصد بستر استیضاح کنند.

هم‌رسانی کنید