Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری کارگاه دو روزه ارتقای ظرفیت برای خبرنگاران در کندز

ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز کارگاه آموزشی مشترک دو روزه را به منظور ارتقای ظرفیت خبرنگاران محلی و مسوولان مطبوعات ادارات دولتی در این ولایت برگزار کرده است.

چگونگی ارایه معلومات از سوی ادارات حکومتی به رسانه‌ها، نقش رسانه‌ها و هماهنگی میان خبرنگاران و مسوولان حکومتی از موضوعات مهم این کارگاه می‌باشد.

در جریان ده ماه گذشته، این نخستین کارگاه آموزشی به هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و نهادهای محلی حکومت برای دسترسی خبرنگاران به اطلاعات می‌باشد.

خبرنگاران که در این کارگاه شرکت کرده اند، برگزاری چنین برنامه‌ها را برای دسترسی به اطلاعات مهم می‌دانند.

مطیع الله روحانی، رییس اطلاعات و فرهنگ کندز، گفت: « با این؛ پالیسی امارات اسلامی نیز به آنان معلوم می‌گردد و مشکلات که دارند آن را نیز با ما شریک می‌سازند. در بخش های گوناگون برای آنان اموزش داده خواهد شد.»

رحمت الله همنوا، آموزگار، گفت: «آن معلومات را که قبلاً این‌ها نداشتند، در این مورد با آنها صحبت کردند تا آنها بتوانند با میتود نو آشنا شوند، با میتود خبر دادن آشنا شوند.»

عبدالجلیل احساس، یکتن از خبرنگاران کندز به طلوع‌نیوز گفت: « نماینده‌گان ادارات که اینجا آمده اند بسیار کار خوب شده است تا ما نیز بدانیم که آنها برای ما و مطبوعات و رسانه‌ها چی کرده می‎توانند و ما برای آنها چی کرده می‌توانیم.» 

مسوولان مطبوعات اداری دولتی می‌گویند که این برنامه آنان را در راستای همکاری با رسانه آشنا می‌سازد.

صفی الله مومند، مسوول مطبوعات ریاست تجارت گفت: «همه مسوولین از مسایل مطبوعاتی آگاهی حاصل کردند که چطور بتوانند با خبرنگاران موضوعات اداری خود را شریک بسازند.»

اعزاز الدین، مسوول مطبوعات ریاست معارف کندز، گفت: «از ریاست اطلاعات و فرهنگ می‌خواهم که این برنامه‌ها را ماه یک ربع یا هر ربع سال دایر بکنند.» 

این درحالی‌ست که پیش از این خبرنگاران از عدم همکاری نهاد‌های حکومتی در دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی کرده بودند.

برگزاری کارگاه دو روزه ارتقای ظرفیت برای خبرنگاران در کندز

در جریان ده ماه گذشته، این نخستین کارگاه آموزشی به هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و نهادهای محلی برای دسترسی خبرنگاران به اطلاعات می‌باشد.

تصویر بندانگشتی

ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز کارگاه آموزشی مشترک دو روزه را به منظور ارتقای ظرفیت خبرنگاران محلی و مسوولان مطبوعات ادارات دولتی در این ولایت برگزار کرده است.

چگونگی ارایه معلومات از سوی ادارات حکومتی به رسانه‌ها، نقش رسانه‌ها و هماهنگی میان خبرنگاران و مسوولان حکومتی از موضوعات مهم این کارگاه می‌باشد.

در جریان ده ماه گذشته، این نخستین کارگاه آموزشی به هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و نهادهای محلی حکومت برای دسترسی خبرنگاران به اطلاعات می‌باشد.

خبرنگاران که در این کارگاه شرکت کرده اند، برگزاری چنین برنامه‌ها را برای دسترسی به اطلاعات مهم می‌دانند.

مطیع الله روحانی، رییس اطلاعات و فرهنگ کندز، گفت: « با این؛ پالیسی امارات اسلامی نیز به آنان معلوم می‌گردد و مشکلات که دارند آن را نیز با ما شریک می‌سازند. در بخش های گوناگون برای آنان اموزش داده خواهد شد.»

رحمت الله همنوا، آموزگار، گفت: «آن معلومات را که قبلاً این‌ها نداشتند، در این مورد با آنها صحبت کردند تا آنها بتوانند با میتود نو آشنا شوند، با میتود خبر دادن آشنا شوند.»

عبدالجلیل احساس، یکتن از خبرنگاران کندز به طلوع‌نیوز گفت: « نماینده‌گان ادارات که اینجا آمده اند بسیار کار خوب شده است تا ما نیز بدانیم که آنها برای ما و مطبوعات و رسانه‌ها چی کرده می‎توانند و ما برای آنها چی کرده می‌توانیم.» 

مسوولان مطبوعات اداری دولتی می‌گویند که این برنامه آنان را در راستای همکاری با رسانه آشنا می‌سازد.

صفی الله مومند، مسوول مطبوعات ریاست تجارت گفت: «همه مسوولین از مسایل مطبوعاتی آگاهی حاصل کردند که چطور بتوانند با خبرنگاران موضوعات اداری خود را شریک بسازند.»

اعزاز الدین، مسوول مطبوعات ریاست معارف کندز، گفت: «از ریاست اطلاعات و فرهنگ می‌خواهم که این برنامه‌ها را ماه یک ربع یا هر ربع سال دایر بکنند.» 

این درحالی‌ست که پیش از این خبرنگاران از عدم همکاری نهاد‌های حکومتی در دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره