Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عالمان دین و بزرگان قوم در شرق خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران استند

در ادامه خواست‌ها برای آموزش دختران، شماری از عالمان دین و بزرگان اقوام حوزه شرق کشور در یک گردهمایی در کنر خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران شده اند.

آنان می‌گویند که امارت اسلامی باید برای به دست آوردن مشروعیت از سوی جهان، مکتب‌های دختران را باز کند.

شرکت کننده‌گان در این گردهمایی آموزش دختران را برای آینده کشور مهم می‌دانند.

مولوی ولی الله، بزرگ قوم، گفت: «مردم این کشور نباید بی تعلیم بمانند؛ زیرا ما به داکتر زن ضرورت داریم.»

گل میران، یکی دیگر از بزرگان قوم، می‌گوید: «این حق ما است که مکتب‌های دختران باید بر بنیاد اصول اسلامی باز شود.»

شرکت کننده‌گان از کشورهای همسایه نیز می‌خواهند تا در مسایل داخلی افغانستان دخالت نکنند.

در این گردهمایی، شماری از اعضای پیشین مجلس نمایندگان بر از میان برداشتن فاصله میان مردم و حکومت تاکید ورزدند و می‌گویند که برخی از کشورها می‌کوشند تا در کشور نفاق افگنی کنند.

میرویس یاسینی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، گفت: «بعضی افراد به دلیل عدم عقل و بعضی افراد به دلیل دسیسه‌های خارجی می‌خواهند که تفرقه افگنی کنند. ما باید امارت را تقویت کنیم.»

صالح محمد صالح، عضو پیشین مجلس نمایندگان، می‌گوید: «با همه همسایه‌ها روابط خوب می‌خواهیم، این روابط باید بربنیاد احترام متقابل باشد 

از سویی هم، شماری از مقام‌های امارت اسلامی اطمینان می‌دهند که بر چالش‌های مردم رسیده‌گی خواهد شد. 

سید احمد وثیق، نماینده امارت اسلامی، گفت: «از ننگرهار، نورستان و لغمان بعضی‌ها آمده اند، همه سخنان شانرا  به نوبت شریک ساختند و ما به بزرگان می‌رسانیم.»

شرکت کننده‌گان این نشست بر اتحاد و همبسته‌گی میان مردم افغانستان نیز تاکید ورزیدند.

عالمان دین و بزرگان قوم در شرق خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران استند

آنان می‌گویند که امارت اسلامی باید برای به دست آوردن مشروعیت از سوی جهان، مکتب‌های دختران را باز کند.

تصویر بندانگشتی

در ادامه خواست‌ها برای آموزش دختران، شماری از عالمان دین و بزرگان اقوام حوزه شرق کشور در یک گردهمایی در کنر خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران شده اند.

آنان می‌گویند که امارت اسلامی باید برای به دست آوردن مشروعیت از سوی جهان، مکتب‌های دختران را باز کند.

شرکت کننده‌گان در این گردهمایی آموزش دختران را برای آینده کشور مهم می‌دانند.

مولوی ولی الله، بزرگ قوم، گفت: «مردم این کشور نباید بی تعلیم بمانند؛ زیرا ما به داکتر زن ضرورت داریم.»

گل میران، یکی دیگر از بزرگان قوم، می‌گوید: «این حق ما است که مکتب‌های دختران باید بر بنیاد اصول اسلامی باز شود.»

شرکت کننده‌گان از کشورهای همسایه نیز می‌خواهند تا در مسایل داخلی افغانستان دخالت نکنند.

در این گردهمایی، شماری از اعضای پیشین مجلس نمایندگان بر از میان برداشتن فاصله میان مردم و حکومت تاکید ورزدند و می‌گویند که برخی از کشورها می‌کوشند تا در کشور نفاق افگنی کنند.

میرویس یاسینی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، گفت: «بعضی افراد به دلیل عدم عقل و بعضی افراد به دلیل دسیسه‌های خارجی می‌خواهند که تفرقه افگنی کنند. ما باید امارت را تقویت کنیم.»

صالح محمد صالح، عضو پیشین مجلس نمایندگان، می‌گوید: «با همه همسایه‌ها روابط خوب می‌خواهیم، این روابط باید بربنیاد احترام متقابل باشد 

از سویی هم، شماری از مقام‌های امارت اسلامی اطمینان می‌دهند که بر چالش‌های مردم رسیده‌گی خواهد شد. 

سید احمد وثیق، نماینده امارت اسلامی، گفت: «از ننگرهار، نورستان و لغمان بعضی‌ها آمده اند، همه سخنان شانرا  به نوبت شریک ساختند و ما به بزرگان می‌رسانیم.»

شرکت کننده‌گان این نشست بر اتحاد و همبسته‌گی میان مردم افغانستان نیز تاکید ورزیدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره