Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تولیدات سمنت غوری با کاهش بهای زغال سنگ دوباره آغاز شد

مسوولان کارخانه سمنت غوری در پلخمری می‌گویند که تولیدات این کارخانه که سه ماه پیش متوقف شده بود، همزمان با کاهش بهای زغال سنگ از سر گرفته شده است.

تولیدات کارخانه سمنت غوری به علت افزایش در بهای زغال سنگ در کشور متوقف شده بود. 

عبدالوکیل قیومی، معاون مالی و اداری کارخانه سمنت غوری بغلان، گفت: «به کمک رهبری انکشاف ملی و همکاری وزارت معدن دوباره زغال را به قیمت تمام شد به ما دادند و فعلن زغال از معدن کرکر دودکش برای ما روان می‌شود.»

در همین حال، کارگران سمنت غوری می‌گویند که با آغاز فعالیت دوباره‌ کارخانه، آنان به کارهای شان برگشته اند. آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه‌های کاری بیشتر را فراهم سازد.

نصرالله، کارگر در کارخانه سمنت غوری، می‌گوید: «فابریکه‌ی ما فعال است و کارگران زحمت خود را می‌کشند مامورین هم کمک می‌کنند کسی که وطن خوده دوست دارد باید خدمت بکند.»  

محمد طاهر، آمر باربندی کارخانه سمنت غوری، گفت: «سطح بارگیری و فروشات ما خوب است روزانه ما از ده تا هفده و بیست‌ و سه هزار هم بارگیری داشتیم.»

عتیق الله، آمر ورکشاب‌های کارخانه سمنت غوری، می‌گوید: «این ورکشاپ اساسی ترمیم میشه اگر بیخی از بین برود ما مواد اش را داریم ما مواد خامش را داریم می‌توانیم عین چیز در همین جا دوباره آنرا بسازیم.»

مسوولان این کارخانه می‌افزایند که بیش از ٨۰۰ تن در این کارخانه مصروف کار اند و این کارخانه روزانه ۳۰۰ تن سمنت تولیدات دارد که تنها در داخل کشور به فروش می‌رسد.

تولیدات سمنت غوری با کاهش بهای زغال سنگ دوباره آغاز شد

مسوولان این کارخانه می‌افزایند که بیش از ٨۰۰ تن در این کارخانه مصروف کار اند و این کارخانه روزانه ۳۰۰ تن سمنت تولیدات دارد که تنها در داخل کشور به فروش می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان کارخانه سمنت غوری در پلخمری می‌گویند که تولیدات این کارخانه که سه ماه پیش متوقف شده بود، همزمان با کاهش بهای زغال سنگ از سر گرفته شده است.

تولیدات کارخانه سمنت غوری به علت افزایش در بهای زغال سنگ در کشور متوقف شده بود. 

عبدالوکیل قیومی، معاون مالی و اداری کارخانه سمنت غوری بغلان، گفت: «به کمک رهبری انکشاف ملی و همکاری وزارت معدن دوباره زغال را به قیمت تمام شد به ما دادند و فعلن زغال از معدن کرکر دودکش برای ما روان می‌شود.»

در همین حال، کارگران سمنت غوری می‌گویند که با آغاز فعالیت دوباره‌ کارخانه، آنان به کارهای شان برگشته اند. آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه‌های کاری بیشتر را فراهم سازد.

نصرالله، کارگر در کارخانه سمنت غوری، می‌گوید: «فابریکه‌ی ما فعال است و کارگران زحمت خود را می‌کشند مامورین هم کمک می‌کنند کسی که وطن خوده دوست دارد باید خدمت بکند.»  

محمد طاهر، آمر باربندی کارخانه سمنت غوری، گفت: «سطح بارگیری و فروشات ما خوب است روزانه ما از ده تا هفده و بیست‌ و سه هزار هم بارگیری داشتیم.»

عتیق الله، آمر ورکشاب‌های کارخانه سمنت غوری، می‌گوید: «این ورکشاپ اساسی ترمیم میشه اگر بیخی از بین برود ما مواد اش را داریم ما مواد خامش را داریم می‌توانیم عین چیز در همین جا دوباره آنرا بسازیم.»

مسوولان این کارخانه می‌افزایند که بیش از ٨۰۰ تن در این کارخانه مصروف کار اند و این کارخانه روزانه ۳۰۰ تن سمنت تولیدات دارد که تنها در داخل کشور به فروش می‌رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره