Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد "کتاب‌خانه زن" به ابتکار گروهی از زنان در کابل

جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در همکاری با بنیاد کرستال بیات، کتاب‌خانه‌یی را به نام "کتاب‌خانه زن" در کابل ایجاد کرده اند.

اعضای این جنبش می‌گویند که هدف از ایجاد این کتاب‌خانه ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان زنان و دخترانی است که از آموزش و کار محروم شده اند.

آنان از بسته ماندن مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران در کشور نگرانی می‌کنند.

لیلا بسیم، عضو رهبری زنان خودجوش‌ و بنیان گذار کتاب‌خانه، گفت: «در این مدت یک سال ما بارها بخاطر باز شدن دروازه‌های مکاتب صدا بلند کردیم بارها بخاطر حذف سیستماتیک زنان صدا بلند کردیم.»

ژولیا پارسی، عضو رهبری این جنبش، گفت: «هدف از تاسیس این کتاب‌خانه در این برهه از تاریخ که پر از چالش و تبعیض است، ترویج کتاب‌خوانی، مطالعه میان زنان افغانستان و زمینه سازی برای مطالعه و آموزش برای زنان و دختران افغانستان است.»

همزمان با این، شماری از شرکت کننده‌گان این برنامه، گشایش این کتاب‌خانه را می‌ستایند.

مهدیه، اشتراک کننده، گفت: «خیلی یک کار عالی شد در اینجا که کتاب‌خانه افتتاح شد و تا مردم بیایند در این کتاب‌خانه و چیزی را بیاموزند.»

گیتا، یک اشتراک کننده دیگر می‌گوید: «شروع کتاب‌خانه شروع مطالعه است که رفتن در مسیر موفقیت و دنبال کردن آرزوهای خود است و من امروز بسیار خوش هستم چون کتاب‌خانه افتتاح شده و افتتاح کتاب‌خانه کار ساده نیست.»

با آنکه بیش از یک سال از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد؛ اما دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند.

ایجاد "کتاب‌خانه زن" به ابتکار گروهی از زنان در کابل

با آنکه بیش از یک سال از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد؛ اما دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند.

تصویر بندانگشتی

جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در همکاری با بنیاد کرستال بیات، کتاب‌خانه‌یی را به نام "کتاب‌خانه زن" در کابل ایجاد کرده اند.

اعضای این جنبش می‌گویند که هدف از ایجاد این کتاب‌خانه ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان زنان و دخترانی است که از آموزش و کار محروم شده اند.

آنان از بسته ماندن مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران در کشور نگرانی می‌کنند.

لیلا بسیم، عضو رهبری زنان خودجوش‌ و بنیان گذار کتاب‌خانه، گفت: «در این مدت یک سال ما بارها بخاطر باز شدن دروازه‌های مکاتب صدا بلند کردیم بارها بخاطر حذف سیستماتیک زنان صدا بلند کردیم.»

ژولیا پارسی، عضو رهبری این جنبش، گفت: «هدف از تاسیس این کتاب‌خانه در این برهه از تاریخ که پر از چالش و تبعیض است، ترویج کتاب‌خوانی، مطالعه میان زنان افغانستان و زمینه سازی برای مطالعه و آموزش برای زنان و دختران افغانستان است.»

همزمان با این، شماری از شرکت کننده‌گان این برنامه، گشایش این کتاب‌خانه را می‌ستایند.

مهدیه، اشتراک کننده، گفت: «خیلی یک کار عالی شد در اینجا که کتاب‌خانه افتتاح شد و تا مردم بیایند در این کتاب‌خانه و چیزی را بیاموزند.»

گیتا، یک اشتراک کننده دیگر می‌گوید: «شروع کتاب‌خانه شروع مطالعه است که رفتن در مسیر موفقیت و دنبال کردن آرزوهای خود است و من امروز بسیار خوش هستم چون کتاب‌خانه افتتاح شده و افتتاح کتاب‌خانه کار ساده نیست.»

با آنکه بیش از یک سال از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد؛ اما دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره