Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درمان رایگان افراد بی‌بضاعت در ولایت کندز

شماری از پزشکان، افراد خیر و اتحادیه داروفروشان در کندز، کارزار مشترک یاری رسانی برای افراد بی‌بضاعت را راه‌اندازی کرده‌اند.

آنان با ایجاد نهادی زیر نام "ایثار و همدلی" زمینه را برای درمان افراد بیمار و کهن‌سال که توان پرداخت درمان خود را ندارند، فراهم ساخته‌اند.

 مسوولان این نهاد مدد‌رسان می‌گویند که تا اکنون برای صدها تن خدمات درمانی ارائه کرده‌اند.

احمد فواد نوری، مسوول این نهاد، گفت: «محاسن سفیدان استند ما برای این قشر خدمات کردیم و می‌خواهیم فرهنگ احترام به بزرگان را رایج بسازیم تایک الگو به نسل بعدی باشیم.» 

امیر محمد واثق، عضو نهاد مددرسان ایثار و همدلی، گفت: «هدف مؤسسه ایثار و همدلی عرضه خدمات رایگان به مستضعفین خصوصا محاسن سفیدان قشر مستضعف این کشور است خواست ما از خیرین گرامی و افراد خیر این است که در این برنامه با ما همگام باشند.»

در همین حال، شماری از افراد نادار و بی‌بضاعت که به همکاری اين نهاد درمان شده‌اند، از این اقدام بشردوستانه خرسند استند. 

دوست محمد، بیمار و باشنده کندز، گفت: «کل معاینات ما مشخص شد دوا می‌هد برای ما، از مجبوری است که این‌جا می‌آیند از بی پولی.» 

عبدالظهار، بیمار، می‌گوید: « سوجی من هم‌ درد می‌کند پیسه امکانات اوقدر نداشتم که بروم در یک شفاخانه شخصی خودم را تداوی کنم آمدم پیش از این‌ها به ما دوا هم رایگان است معاینات هم رایگان است.» 

برخی از پزشکان که برای این بیماران معاینات رایگان انجام می‌دهند می‌گویند که گسترش فقر و ناداری، سبب شده است که آنان برای یاری رساندن به این افراد، گام بردارند.شیرمحمد اتل شیرزی، پزشک، گفت: «شما به چشم خود دیدید که ما معاینات خون، التراسوند، گراف قلب و همین قسم که داکتران متخصص معاینه می‌کنند به شکل رایگان معاینه می‌کنند.»

این در حالی‌ست که به علت فقر و بی‌کاری در ماهای پسین، شماری زیادی از شهروندان کشور، توان پرداخت هزینه بیماران شان را نیز ندارند.

درمان رایگان افراد بی‌بضاعت در ولایت کندز

 مسوولان این نهاد مدد‌رسان می‌گویند که تا اکنون برای صدها تن خدمات درمانی ارائه کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از پزشکان، افراد خیر و اتحادیه داروفروشان در کندز، کارزار مشترک یاری رسانی برای افراد بی‌بضاعت را راه‌اندازی کرده‌اند.

آنان با ایجاد نهادی زیر نام "ایثار و همدلی" زمینه را برای درمان افراد بیمار و کهن‌سال که توان پرداخت درمان خود را ندارند، فراهم ساخته‌اند.

 مسوولان این نهاد مدد‌رسان می‌گویند که تا اکنون برای صدها تن خدمات درمانی ارائه کرده‌اند.

احمد فواد نوری، مسوول این نهاد، گفت: «محاسن سفیدان استند ما برای این قشر خدمات کردیم و می‌خواهیم فرهنگ احترام به بزرگان را رایج بسازیم تایک الگو به نسل بعدی باشیم.» 

امیر محمد واثق، عضو نهاد مددرسان ایثار و همدلی، گفت: «هدف مؤسسه ایثار و همدلی عرضه خدمات رایگان به مستضعفین خصوصا محاسن سفیدان قشر مستضعف این کشور است خواست ما از خیرین گرامی و افراد خیر این است که در این برنامه با ما همگام باشند.»

در همین حال، شماری از افراد نادار و بی‌بضاعت که به همکاری اين نهاد درمان شده‌اند، از این اقدام بشردوستانه خرسند استند. 

دوست محمد، بیمار و باشنده کندز، گفت: «کل معاینات ما مشخص شد دوا می‌هد برای ما، از مجبوری است که این‌جا می‌آیند از بی پولی.» 

عبدالظهار، بیمار، می‌گوید: « سوجی من هم‌ درد می‌کند پیسه امکانات اوقدر نداشتم که بروم در یک شفاخانه شخصی خودم را تداوی کنم آمدم پیش از این‌ها به ما دوا هم رایگان است معاینات هم رایگان است.» 

برخی از پزشکان که برای این بیماران معاینات رایگان انجام می‌دهند می‌گویند که گسترش فقر و ناداری، سبب شده است که آنان برای یاری رساندن به این افراد، گام بردارند.شیرمحمد اتل شیرزی، پزشک، گفت: «شما به چشم خود دیدید که ما معاینات خون، التراسوند، گراف قلب و همین قسم که داکتران متخصص معاینه می‌کنند به شکل رایگان معاینه می‌کنند.»

این در حالی‌ست که به علت فقر و بی‌کاری در ماهای پسین، شماری زیادی از شهروندان کشور، توان پرداخت هزینه بیماران شان را نیز ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره