Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگشت ۱۰۰ پولیس زن به کار در ولایت بدخشان

مسوولان در فرماندهی امنیه بدخشان می‌گویند که بیش از یکصد پولیس زن را دوباره استخدام کرده‌اند. 

بیشتر این افسران و پولیس‌های زن در حکومت گذشته نیز وظیفه اجرا می‌کردند.

عبدالحق ابوعمر، فرمانده پولیس بدخشان، گفت: «به سطح افسر و ساتنمن در حدود ۲۰ الی ۲۵ تن می‌رسد و به تعداد ۷۰ الی ۸۰ تن سرباز زن داریم.»

منسوبین پولیس زن، وظیفه‌ی تلاشی مراجعین زن در شماری از نهادهای دولتی و بازرسی خانه‌به‌خانه در این ولایت را به عهده خواهند داشت. 

خالده، پولیس، می‌گوید: «ما به حیث جنایی در جایی که مجرم باشد می‌رویم و داخل آن خانه می‌شویم.» 

گل جان، یک پولیس دیگر، گفت: «خانه را تلاشی می‌کنیم هر چه که بود می‌گریم و زن را بازداشت کرده به جنایی تسلیم می‌کنم.»

برخی از نیروهای پولیس زن از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند تا به بانوان دیگر نیز در نهادهای دولتی اجازه کار دهند. 

معشوقه، پولیس، در این باره می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی این است که تمام زن‌ها را بگذارند به کارهای شان برگردند.»

پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کشور، شماری زیادی از زنان به ویژه زنان که در ارگان‌های امنیتی وظیفه اجرا می‌کردند، کارهای‌شان را از دست داده‌اند.

برگشت ۱۰۰ پولیس زن به کار در ولایت بدخشان

برخی از نیروهای پولیس زن از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند تا به بانوان دیگر نیز در نهادهای دولتی اجازه کار دهند. 

تصویر بندانگشتی

مسوولان در فرماندهی امنیه بدخشان می‌گویند که بیش از یکصد پولیس زن را دوباره استخدام کرده‌اند. 

بیشتر این افسران و پولیس‌های زن در حکومت گذشته نیز وظیفه اجرا می‌کردند.

عبدالحق ابوعمر، فرمانده پولیس بدخشان، گفت: «به سطح افسر و ساتنمن در حدود ۲۰ الی ۲۵ تن می‌رسد و به تعداد ۷۰ الی ۸۰ تن سرباز زن داریم.»

منسوبین پولیس زن، وظیفه‌ی تلاشی مراجعین زن در شماری از نهادهای دولتی و بازرسی خانه‌به‌خانه در این ولایت را به عهده خواهند داشت. 

خالده، پولیس، می‌گوید: «ما به حیث جنایی در جایی که مجرم باشد می‌رویم و داخل آن خانه می‌شویم.» 

گل جان، یک پولیس دیگر، گفت: «خانه را تلاشی می‌کنیم هر چه که بود می‌گریم و زن را بازداشت کرده به جنایی تسلیم می‌کنم.»

برخی از نیروهای پولیس زن از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند تا به بانوان دیگر نیز در نهادهای دولتی اجازه کار دهند. 

معشوقه، پولیس، در این باره می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی این است که تمام زن‌ها را بگذارند به کارهای شان برگردند.»

پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کشور، شماری زیادی از زنان به ویژه زنان که در ارگان‌های امنیتی وظیفه اجرا می‌کردند، کارهای‌شان را از دست داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره