Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درمان رایگان کودکان لب‌چاک و کام‌چاک در افغانستان از سوی یک پزشک افغان

یک پزشک افغان که به تازه گی از ترکیه به افغانستان برگشته است ۱۵۰ کودک لب‌چاک و سوءشکل را در کندز درمان می‌کند. او می‌گوید کودکانی را درمان می‌کند که خانواده‌های شان توان مالی ندارند.

غفار غیور، متخصص جراحی زیبایی، لب‌چاک و کام‌چاک، گفت: «برای تداوی مریضان لب‌چاک وکام‌چاک در این کمپ از ترکیه به کندز آمده‌ام ودر پلان ما جراحی ۱۵۰ طفل شامل است.»

از سوی دیگر شماری از کسانیکه کودکان شان از سوی این پزشک درمان شده است، خرسند استند.

معصوم جان، بیمار دار، گفت: «ما این را به شفاخانه شخصی بردیم در آنجا به ما گفتند که ۵ هزار افغانی مصرف دارد.»

نور بی بی، بیمار دار دیگر، گفت: « این بچه من زیر زبانش بند است گپ زده نمی‌تواند اقتصاد ما ضعیف بود اینجا آوردیم داکتر‌ها تداوی می‌کنند.»

در ماه های پسین فقر و بیکاری در کشور افزایش یافته است و بیشتر مردم توان درمان خود و خانواده خود را ندارند.

درمان رایگان کودکان لب‌چاک و کام‌چاک در افغانستان از سوی یک پزشک افغان

از سوی دیگر شماری از کسانیکه کودکان شان از سوی این پزشک درمان شده است، خرسند استند.

تصویر بندانگشتی

یک پزشک افغان که به تازه گی از ترکیه به افغانستان برگشته است ۱۵۰ کودک لب‌چاک و سوءشکل را در کندز درمان می‌کند. او می‌گوید کودکانی را درمان می‌کند که خانواده‌های شان توان مالی ندارند.

غفار غیور، متخصص جراحی زیبایی، لب‌چاک و کام‌چاک، گفت: «برای تداوی مریضان لب‌چاک وکام‌چاک در این کمپ از ترکیه به کندز آمده‌ام ودر پلان ما جراحی ۱۵۰ طفل شامل است.»

از سوی دیگر شماری از کسانیکه کودکان شان از سوی این پزشک درمان شده است، خرسند استند.

معصوم جان، بیمار دار، گفت: «ما این را به شفاخانه شخصی بردیم در آنجا به ما گفتند که ۵ هزار افغانی مصرف دارد.»

نور بی بی، بیمار دار دیگر، گفت: « این بچه من زیر زبانش بند است گپ زده نمی‌تواند اقتصاد ما ضعیف بود اینجا آوردیم داکتر‌ها تداوی می‌کنند.»

در ماه های پسین فقر و بیکاری در کشور افزایش یافته است و بیشتر مردم توان درمان خود و خانواده خود را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره