Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفتمان مردمی در ولایت بغلان برگزار شد

ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان گفتمان مردمی را برای حل مشکلات باشندگان این ولایت و نقش آنان در کار بازسازی برگزار کرده است.

این ریاست می‌گوید که امارت اسلامی از حقوق شرعی بانوان پیشتیبانی می‌کند.

مولوی مصطفی اسدالله هاشم، ریس اطلاعات و فرهنگ بغلان، گفت: «این حرکت‌ها و صداهایی را که بلند می‌کنید کی برای تان داده است؟ حقی را که اسلام برای زنان داده است، ما حاضر استیم که آن حق را بدهیم.»

شماری از عالمان دین و بزرگان قومی ولسوالی بغلان مرکزی می‌گویند که حکومت باید به مشکلات مردم رسیدگی کند.

عبدالرحیم آخندزاده، عالم دین، گفت: «دیدگاه مردم را بشنوید و دیدگاه خود را بیان کنید وتمرکز کنید که کدامش بهتر استند.»

شماری از شرکت کنندگان در این گفتمان مردمی از باشندگان بغلان می‌خواهند که سهم شان را در راستای بازسازی کشور ادا کنند.

مولوی لعل محمد، عالم دین، گفت: «هرکس به اندازه توان خود کمک کند وهرکس به اندازه توان خود در این ملک خدمت کند.»

مفتی عبدالمالک، نماینده جوانان بغلان مرکزی، گفت: «اراده کنید که ما هدف خود را می‌شناسیم و در عمر خود مقصد خود را می‌شناسیم و به ان خود را می‌رسانیم.»

باشندگان ولایت بغلان برگزاری  چنین گفتمان‌ها را برای تامین وحدت ملی و شنیدن دیدگاه و نظریات مردم در روند بازسازی کشور اثرگذار می‌دانند.

گفتمان مردمی در ولایت بغلان برگزار شد

شماری از عالمان دین و بزرگان قومی ولسوالی بغلان مرکزی می‌گویند که حکومت باید به مشکلات مردم رسیدگی کند.

تصویر بندانگشتی

ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان گفتمان مردمی را برای حل مشکلات باشندگان این ولایت و نقش آنان در کار بازسازی برگزار کرده است.

این ریاست می‌گوید که امارت اسلامی از حقوق شرعی بانوان پیشتیبانی می‌کند.

مولوی مصطفی اسدالله هاشم، ریس اطلاعات و فرهنگ بغلان، گفت: «این حرکت‌ها و صداهایی را که بلند می‌کنید کی برای تان داده است؟ حقی را که اسلام برای زنان داده است، ما حاضر استیم که آن حق را بدهیم.»

شماری از عالمان دین و بزرگان قومی ولسوالی بغلان مرکزی می‌گویند که حکومت باید به مشکلات مردم رسیدگی کند.

عبدالرحیم آخندزاده، عالم دین، گفت: «دیدگاه مردم را بشنوید و دیدگاه خود را بیان کنید وتمرکز کنید که کدامش بهتر استند.»

شماری از شرکت کنندگان در این گفتمان مردمی از باشندگان بغلان می‌خواهند که سهم شان را در راستای بازسازی کشور ادا کنند.

مولوی لعل محمد، عالم دین، گفت: «هرکس به اندازه توان خود کمک کند وهرکس به اندازه توان خود در این ملک خدمت کند.»

مفتی عبدالمالک، نماینده جوانان بغلان مرکزی، گفت: «اراده کنید که ما هدف خود را می‌شناسیم و در عمر خود مقصد خود را می‌شناسیم و به ان خود را می‌رسانیم.»

باشندگان ولایت بغلان برگزاری  چنین گفتمان‌ها را برای تامین وحدت ملی و شنیدن دیدگاه و نظریات مردم در روند بازسازی کشور اثرگذار می‌دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره