Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعهد معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا بر رسیده‌گی بر مشکلات بازرگانان

یک هیأت از معاونت اقتصادی ریاست الوزرا در نشستی با شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران، در ولایت پکتیا از رسیدگی به مشکلات آنان، خبرمی‌دهد.

محمد ابراهيم حکمت، مشاورمعاونت اقتصادی ریاست الوزراء، گفت: «به ما گفته شده است به مشکلاتی که رسیدگی کرده می‌توانید، به آن رسیدگی کنید و به مشکلاتی که رسیدگی نمی‌توانید، آن را یادداشت کنید و به مرکز بی‌آورید تا روی آن غور کنیم.»

عصمت الله سليمي، رییس بررسی وعواید وزارت مالیه، گفت: «این چهار درصد مالیه، مالیه غیر مستقیم است که تاجر آن را بر بهای مال خود افزود می‌کند و به گونه غیر مستقیم از مردم جمع می‌کند.»

از سویی هم، بازرگانان و سرمایه‌گذاران پکتیا می‌گویند که گرفتن مالیات زیاد، سیاست‌های نا مناسب اقتصادی، نبود شهرک صنعتی و خرابی جاده‌ها از مشکلات اساسی آنان است و از مسوولان می‌خواهند تا در باره حل آن، گام‌های عملی بردارند.

حسيب الله گردیزی، رییس اتاق تجارت پکتيا، گفت: «اول باید راه پتان- گردیز ترانزیتی شود و مسیرهای دیگر نیز باید باسازی شود.»

عبدالخالق، بازرگان، گفت: «سابق که مالیه ۱.۵درصد بود، مثلا از یک دکان ۱۵۰هزار می‌شد، حالا که مالیه نیم درصد شده است، فکر کنید که ۵۰۰ هزار می‌شود.»

ترانزیتی شدن مسیر گردیز-پتان، فراهم آوری سهولت‌ها در گمرک‌ها، مستوفیت‌ها، همچنان در زمینه‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری و نهادهای مربوط، از خواست‌های دیگری  بازرگانان وسرمایه‌گذاران این ولایت است.

فضل الدين جلالزی، سرمایه‌گذار، گفت:‌ «در هر محل برای خود جای گرفته اند و شب هم مال خود تخلیه می‌کنند و روز هم، این برای صنعت بسیاری یک ضربه بزرگ است.»

محمد رحيم، بازرگان، گفت: «به هر اداره که می‌روی و تو مجاهد یا طالب نباشی، کارت اجرا نمی‌شود.»

این هیأت می‌گویند که برای حل مشکلات بازرگانان و سرمایه‌گذاران، سفرهای خود را به سایر ولایت‌های کشور نیز، ادامه خواهند داد.

تعهد معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا بر رسیده‌گی بر مشکلات بازرگانان

این هیأت می‌گویند که برای حل مشکلات بازرگانان و سرمایه‌گذاران، سفرهای خود را به سایر ولایت‌های کشور نیز، ادامه خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

یک هیأت از معاونت اقتصادی ریاست الوزرا در نشستی با شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران، در ولایت پکتیا از رسیدگی به مشکلات آنان، خبرمی‌دهد.

محمد ابراهيم حکمت، مشاورمعاونت اقتصادی ریاست الوزراء، گفت: «به ما گفته شده است به مشکلاتی که رسیدگی کرده می‌توانید، به آن رسیدگی کنید و به مشکلاتی که رسیدگی نمی‌توانید، آن را یادداشت کنید و به مرکز بی‌آورید تا روی آن غور کنیم.»

عصمت الله سليمي، رییس بررسی وعواید وزارت مالیه، گفت: «این چهار درصد مالیه، مالیه غیر مستقیم است که تاجر آن را بر بهای مال خود افزود می‌کند و به گونه غیر مستقیم از مردم جمع می‌کند.»

از سویی هم، بازرگانان و سرمایه‌گذاران پکتیا می‌گویند که گرفتن مالیات زیاد، سیاست‌های نا مناسب اقتصادی، نبود شهرک صنعتی و خرابی جاده‌ها از مشکلات اساسی آنان است و از مسوولان می‌خواهند تا در باره حل آن، گام‌های عملی بردارند.

حسيب الله گردیزی، رییس اتاق تجارت پکتيا، گفت: «اول باید راه پتان- گردیز ترانزیتی شود و مسیرهای دیگر نیز باید باسازی شود.»

عبدالخالق، بازرگان، گفت: «سابق که مالیه ۱.۵درصد بود، مثلا از یک دکان ۱۵۰هزار می‌شد، حالا که مالیه نیم درصد شده است، فکر کنید که ۵۰۰ هزار می‌شود.»

ترانزیتی شدن مسیر گردیز-پتان، فراهم آوری سهولت‌ها در گمرک‌ها، مستوفیت‌ها، همچنان در زمینه‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری و نهادهای مربوط، از خواست‌های دیگری  بازرگانان وسرمایه‌گذاران این ولایت است.

فضل الدين جلالزی، سرمایه‌گذار، گفت:‌ «در هر محل برای خود جای گرفته اند و شب هم مال خود تخلیه می‌کنند و روز هم، این برای صنعت بسیاری یک ضربه بزرگ است.»

محمد رحيم، بازرگان، گفت: «به هر اداره که می‌روی و تو مجاهد یا طالب نباشی، کارت اجرا نمی‌شود.»

این هیأت می‌گویند که برای حل مشکلات بازرگانان و سرمایه‌گذاران، سفرهای خود را به سایر ولایت‌های کشور نیز، ادامه خواهند داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره