Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بزرگان نیمروز: محرومیت دختران از آموزش به نفع کشور نیست

در ادامه خواست‌ها از بهر بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از بزرگان قوم در نیمروز از حکومت سرپرست خواهان بازگشایی بی‌درنگ مکتب‌های دختران شده‌اند.

آنان می‌گویند که محروم ماندن دختران از آموزش، در شرایط کنونی به نفع کشور نیست.

عبدالرووف، بزرگ قوم، گفت: «تشویش دارند که آینده ما چه می‌شود و به کجا می‌رسد کشورهای خارج ببین به کجا رسید ما را ببین به کجا رسیدیم.»

عبدالظاهر عرب، بزرگ قوم، چنین می‌گوید: «از نگاه شریعت اسلامی علم و تحصیل مانع ندارد ما از همین امارت محترم اسلامی خواهش می‌کنیم که منحیث یک مو سفید قوم که موضوع مکتب را را حل کند.»

نازنین، که دانش‌آموز صنف هشتم در یکی از مکتب‌های نیمروز است می‌گوید که با بسته شدن دروازه‌ مکتب شان، درباره‌ی آینده خود نگران است.

نازنین به طلوع‌نیوز گفت: «من از ته دل خیلی دلتنگ همصنفی‌های خود شده‌ام من می‌خواهم پس مکتب به روی ما باز شود با همصنفی‌های خود برویم سر صنف.»

اقلیما، دانش‌آموز، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که مکتب‌ها را به روی ما باز کند.»

با این حال، شماری از دانش‌آموزان صنف ششم که سال آینده به صنف هفتم ارتقا می‌کنند از امارت اسلامی خواست‌های دارند.

عادله، دانش‌آموز صنف ششم، گفت: «همین سال آخر من است از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را باز کند.»

رویینا، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «این حق ما است که ادامه تحصیل کنیم و درس خود را بخوانیم که به وطن خود خدمت کنیم.»

درهمین حال، مسوولان معارف در نیمروز می‌گویند که منتظر هدایت رهبر امارت اسلامی برای بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

گل احمد حقانی، رییس معارف نیمروز، گفت: «هر زمانی که هدایت داده شود از مرکز ما آماده باز گشایی مکاتب استیم.»

این در حالی است که بیش از ۴۰۰ روز از بسته ماندن دروازه مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور می‌گذرد؛ اما هنوز روشن نیست که این مکتب‌ها بازگشایی خواهند شد یاخیر.

بزرگان نیمروز: محرومیت دختران از آموزش به نفع کشور نیست

درهمین حال، مسوولان معارف در نیمروز می‌گویند که منتظر هدایت رهبر امارت اسلامی برای بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

تصویر بندانگشتی

در ادامه خواست‌ها از بهر بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از بزرگان قوم در نیمروز از حکومت سرپرست خواهان بازگشایی بی‌درنگ مکتب‌های دختران شده‌اند.

آنان می‌گویند که محروم ماندن دختران از آموزش، در شرایط کنونی به نفع کشور نیست.

عبدالرووف، بزرگ قوم، گفت: «تشویش دارند که آینده ما چه می‌شود و به کجا می‌رسد کشورهای خارج ببین به کجا رسید ما را ببین به کجا رسیدیم.»

عبدالظاهر عرب، بزرگ قوم، چنین می‌گوید: «از نگاه شریعت اسلامی علم و تحصیل مانع ندارد ما از همین امارت محترم اسلامی خواهش می‌کنیم که منحیث یک مو سفید قوم که موضوع مکتب را را حل کند.»

نازنین، که دانش‌آموز صنف هشتم در یکی از مکتب‌های نیمروز است می‌گوید که با بسته شدن دروازه‌ مکتب شان، درباره‌ی آینده خود نگران است.

نازنین به طلوع‌نیوز گفت: «من از ته دل خیلی دلتنگ همصنفی‌های خود شده‌ام من می‌خواهم پس مکتب به روی ما باز شود با همصنفی‌های خود برویم سر صنف.»

اقلیما، دانش‌آموز، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که مکتب‌ها را به روی ما باز کند.»

با این حال، شماری از دانش‌آموزان صنف ششم که سال آینده به صنف هفتم ارتقا می‌کنند از امارت اسلامی خواست‌های دارند.

عادله، دانش‌آموز صنف ششم، گفت: «همین سال آخر من است از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را باز کند.»

رویینا، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «این حق ما است که ادامه تحصیل کنیم و درس خود را بخوانیم که به وطن خود خدمت کنیم.»

درهمین حال، مسوولان معارف در نیمروز می‌گویند که منتظر هدایت رهبر امارت اسلامی برای بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

گل احمد حقانی، رییس معارف نیمروز، گفت: «هر زمانی که هدایت داده شود از مرکز ما آماده باز گشایی مکاتب استیم.»

این در حالی است که بیش از ۴۰۰ روز از بسته ماندن دروازه مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور می‌گذرد؛ اما هنوز روشن نیست که این مکتب‌ها بازگشایی خواهند شد یاخیر.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره