Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح تازه در بغلان؛ مردان برای پسران و زنان برای دختران تدریس کنند

مسوولان ریاست معارف بغلان می‌گویند که کار جداسازی آموزگاران مرد و زن از مکتب‌های متوسط و لیسه پسران و دختران در این ولایت، آغاز شده است.

مسوولان تأکید می‌کنند که آموزگاران مرد برای دختران و آموزگاران زن برای پسران، نباید تدریس کنند.

به باور آنان، با عملی شدن این روند، آموزگاران وظیفه‌های خود را از دست نخواهند داد.

نور محمد عزیزی، رییس معارف بغلان، گفت: «همین ترس که در بین استادان پیدا شده است که سرنوشت ما چطور خواهد شد ما با این استادان در بسیاری جاها خالی ضرورت داریم.»

عبدالشکور رحمانی از پانزده سال به این سو در مکتب‌های شهر پلخمری سرگرم تدریس است. او می‌گوید که با تنخواه اندک کار کرده و اکنون نگران است که به مناطق دور دست فرستاده شود.

عبدالشکوربه طلوع‌نیوز گفت: «اگر اقدام صورت می‌گیرد باید امتیاز داشته باشد که مشکل معلم راه حل داشته باشد.»

در همین حال، آموزگاران زن درباره جداسازی شان از مکتب‌های پسران دیدگاه‌های گوناگون دارند. شماری از این آموزگاران نگران استند که با جداسازی از مکتب‌های پسران، وظیفه خود را از دست بدهند.

رینا امیری، آموزگار، گفت: «دلیل که نگران استند فکر می‌کنند که تا صنف شش است و از ان به بالا شامل نمی‌شود و شامل این پروسه نیست از این خاطر به فکر ان استند که منفک نشوند.»

نذیره، یک آموزگار دیگر در بغلان، گفت: «طبقه ذکور جدا شود و طبقه اناث جدا ما بسیار خوش استیم.»

مسوولان ریاست معارف بغلان می‎افزایند که طرح جداسازی آموزگاران آماده شده است و قرار نیست که با عملی شدن این روند، آموزگاران در بغلان وظیفه‌های خود را از دست بدهند.

این در حالی است که هم اکنون در شماری از ولایت‌ها، آموزگاران زن برای پسران و آموزگاران مرد برای دختران آموزش می‌دهند.

طرح تازه در بغلان؛ مردان برای پسران و زنان برای دختران تدریس کنند

این در حالی است که هم اکنون در شماری از ولایت‌ها، آموزگاران زن برای پسران و آموزگاران مرد برای دختران آموزش می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست معارف بغلان می‌گویند که کار جداسازی آموزگاران مرد و زن از مکتب‌های متوسط و لیسه پسران و دختران در این ولایت، آغاز شده است.

مسوولان تأکید می‌کنند که آموزگاران مرد برای دختران و آموزگاران زن برای پسران، نباید تدریس کنند.

به باور آنان، با عملی شدن این روند، آموزگاران وظیفه‌های خود را از دست نخواهند داد.

نور محمد عزیزی، رییس معارف بغلان، گفت: «همین ترس که در بین استادان پیدا شده است که سرنوشت ما چطور خواهد شد ما با این استادان در بسیاری جاها خالی ضرورت داریم.»

عبدالشکور رحمانی از پانزده سال به این سو در مکتب‌های شهر پلخمری سرگرم تدریس است. او می‌گوید که با تنخواه اندک کار کرده و اکنون نگران است که به مناطق دور دست فرستاده شود.

عبدالشکوربه طلوع‌نیوز گفت: «اگر اقدام صورت می‌گیرد باید امتیاز داشته باشد که مشکل معلم راه حل داشته باشد.»

در همین حال، آموزگاران زن درباره جداسازی شان از مکتب‌های پسران دیدگاه‌های گوناگون دارند. شماری از این آموزگاران نگران استند که با جداسازی از مکتب‌های پسران، وظیفه خود را از دست بدهند.

رینا امیری، آموزگار، گفت: «دلیل که نگران استند فکر می‌کنند که تا صنف شش است و از ان به بالا شامل نمی‌شود و شامل این پروسه نیست از این خاطر به فکر ان استند که منفک نشوند.»

نذیره، یک آموزگار دیگر در بغلان، گفت: «طبقه ذکور جدا شود و طبقه اناث جدا ما بسیار خوش استیم.»

مسوولان ریاست معارف بغلان می‎افزایند که طرح جداسازی آموزگاران آماده شده است و قرار نیست که با عملی شدن این روند، آموزگاران در بغلان وظیفه‌های خود را از دست بدهند.

این در حالی است که هم اکنون در شماری از ولایت‌ها، آموزگاران زن برای پسران و آموزگاران مرد برای دختران آموزش می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره