Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش ۸ سردخانه در لوگر برای نگهداری فرآورده‌های کشاورزی

هشت باب سردخانه برای رشد، تقویت و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی در لوگر به بهره برداری سپرده شد.

مسوولان ریاست زراعت و مالداری لوگر می‌گویند که افزون بر گشایش این سردخانه‌ها، کار روی غرس درختان مثمر و غیر مثمر در ۸۰ جریب زمین در مرکز و دو ولسوالی این ولایت نیز آغاز شده است.

هزینه این پروژه‌ها ۵۹ میلیون افغانی است که از سوی  برنامه جهانی غذا پرداخت می شود. به گفته مسوولان با راه‌اندازی این پروژه‌ها برای حدود دو هزار تن نیز، زمینه کار فراهم شده است.

مولوی سید امین‌الله هاشمی، رییس زراعت لوگر، گفت: «۶۰ فیصد هزینه امارت اسلامی می‌باشد و ۴۰ فیصد هزینه خود دهقان می‌باشد و به بهره برداری سپرده شود.»

عصمت‌الله اتل، مسوول ولایتی اداره انکشاف قوای بشری در لوگر، گفت: «نوعیت پروژه کار در مقابل کمک‌های نقدی می‌باشد که عملا ۲۰۰۰ کارگر در سه ولسوالی کار می‌کند و برای آنان ماهانه امتیاز یا حقوق داده می‌شود»

از سوی دیگر، شماری از باشنده گان لوگر از کار ساخت و راه اندازی پروژه‌های کشاورزی، خرسند استند.

آغا محمد صدیقی، باشنده لوگر، گفت: «امتیاز اول همین است که آب ما کنترول می‌شود و مفاد دوم ما همین است که ساحه سرسبز می‌شود.»

یارمحمد، باشنده لوگر، گفت: «هشت و نیم هزار حقوق برای ما می‌دهند و ما خیلی خوش استیم از این پروسه و پروژه.»

این در حالی‌‌ است که به هدف افزایش فرآورده‌های کشاورزان و باغداران، هفته گذشته، کار هفت پروژه‌ی آب‌رسانی به گونه‌ی قطره‌ای، به ارزش بیش از شصت هزار دالر امریکایی نیز، درین ولایت آغاز شد.

گشایش ۸ سردخانه در لوگر برای نگهداری فرآورده‌های کشاورزی

از سوی دیگر، شماری از باشنده گان لوگر از کار ساخت و راه اندازی پروژه‌های کشاورزی، خرسند استند.

تصویر بندانگشتی

هشت باب سردخانه برای رشد، تقویت و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی در لوگر به بهره برداری سپرده شد.

مسوولان ریاست زراعت و مالداری لوگر می‌گویند که افزون بر گشایش این سردخانه‌ها، کار روی غرس درختان مثمر و غیر مثمر در ۸۰ جریب زمین در مرکز و دو ولسوالی این ولایت نیز آغاز شده است.

هزینه این پروژه‌ها ۵۹ میلیون افغانی است که از سوی  برنامه جهانی غذا پرداخت می شود. به گفته مسوولان با راه‌اندازی این پروژه‌ها برای حدود دو هزار تن نیز، زمینه کار فراهم شده است.

مولوی سید امین‌الله هاشمی، رییس زراعت لوگر، گفت: «۶۰ فیصد هزینه امارت اسلامی می‌باشد و ۴۰ فیصد هزینه خود دهقان می‌باشد و به بهره برداری سپرده شود.»

عصمت‌الله اتل، مسوول ولایتی اداره انکشاف قوای بشری در لوگر، گفت: «نوعیت پروژه کار در مقابل کمک‌های نقدی می‌باشد که عملا ۲۰۰۰ کارگر در سه ولسوالی کار می‌کند و برای آنان ماهانه امتیاز یا حقوق داده می‌شود»

از سوی دیگر، شماری از باشنده گان لوگر از کار ساخت و راه اندازی پروژه‌های کشاورزی، خرسند استند.

آغا محمد صدیقی، باشنده لوگر، گفت: «امتیاز اول همین است که آب ما کنترول می‌شود و مفاد دوم ما همین است که ساحه سرسبز می‌شود.»

یارمحمد، باشنده لوگر، گفت: «هشت و نیم هزار حقوق برای ما می‌دهند و ما خیلی خوش استیم از این پروسه و پروژه.»

این در حالی‌‌ است که به هدف افزایش فرآورده‌های کشاورزان و باغداران، هفته گذشته، کار هفت پروژه‌ی آب‌رسانی به گونه‌ی قطره‌ای، به ارزش بیش از شصت هزار دالر امریکایی نیز، درین ولایت آغاز شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره