Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تحصیل دانشجویان افغان در بخش‌های خط‌آهن و زبان در ترمز

یک دانشگاه در شهر ترمز ازبیکستان، دانشجویان افغانستان را در بخش‌های مدیریت خط‌آهن و زبان ازبیکی آموزش می‌دهد.

در همین حال، دانشجویانی که در این دانشگاه سرگرم تحصیل استند، امیدواراند که پس از پایان تحصیل در کشور شان به کار گماشته شوند.

فرخ رمضان اوف، معاون امور محصلان دانشگاه ویژه دانش‌جویان افغانستان در ازبیکستان، گفت: «هدف اساسی دانشگاه اتباع افغانستان جلب جوانان افغانستان برای ادامه تحصیل است تا آنان به کشور خود برگشته و برای مردم‌شان خدمت کنند. در حال حاضر ما گنجایش ۸۰۰ دانشجو را در این دانشگاه داریم ما همه امکانات را که شامل آموزش، سه وقت غذا و خوابگاه است برای دانشجویان به گونه کاملن رایگان فراهم می‌کنیم.»

میر رحمان ماهر، دانشجو، گفت: «استادان ما از تاشکند می‌آیند و درس‌های ما به‌گونه عالی جریان دارند.»

عبدالقادر‌ امینی، دانشجوی بعدی، می‌گوید: «در اینجا برای ما همه‌ی شرایط آماده شده و از لحاظ همه چیز مکمل است.»

افغانستان پس از چندین دهه گام‌های تازه برای ساخت خط‌‌‌‌آهن برداشته است.

بیگ محمد محمدی، دانشجو، گفت: «برای ما زمینه‌ی کار را مساعد کنند تا بتوانیم در افغانستان به عنوان یک شهروند و دانشجو دین خود را ادا کنیم.»

از سویی‌هم، مسوولان این دانشگاه می‌افزایند که از دو سال به این سو هیچ دانش‌جویی از سوی افغانستان برای تحصیل به این دانشگاه معرفی نشده است.

خواستیم درباره علت معرفی نشدن دانش‌جویان جدید به این دانشگاه نظر وزارت تحصیلات عالی نیز را داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.

گفتنی است که هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ دانشجوی افغانستان در این دانشگاه سرگرم فراگیری آموزش استند و امکانات فراگیری آموزش برای ۷۰۰ دانشجوی دیگر نیز وجود دارد.

تحصیل دانشجویان افغان در بخش‌های خط‌آهن و زبان در ترمز

در همین حال، دانشجویانی که در این دانشگاه سرگرم تحصیل استند، امیدواراند که پس از پایان تحصیل در کشور شان به کار گماشته شوند.

تصویر بندانگشتی

یک دانشگاه در شهر ترمز ازبیکستان، دانشجویان افغانستان را در بخش‌های مدیریت خط‌آهن و زبان ازبیکی آموزش می‌دهد.

در همین حال، دانشجویانی که در این دانشگاه سرگرم تحصیل استند، امیدواراند که پس از پایان تحصیل در کشور شان به کار گماشته شوند.

فرخ رمضان اوف، معاون امور محصلان دانشگاه ویژه دانش‌جویان افغانستان در ازبیکستان، گفت: «هدف اساسی دانشگاه اتباع افغانستان جلب جوانان افغانستان برای ادامه تحصیل است تا آنان به کشور خود برگشته و برای مردم‌شان خدمت کنند. در حال حاضر ما گنجایش ۸۰۰ دانشجو را در این دانشگاه داریم ما همه امکانات را که شامل آموزش، سه وقت غذا و خوابگاه است برای دانشجویان به گونه کاملن رایگان فراهم می‌کنیم.»

میر رحمان ماهر، دانشجو، گفت: «استادان ما از تاشکند می‌آیند و درس‌های ما به‌گونه عالی جریان دارند.»

عبدالقادر‌ امینی، دانشجوی بعدی، می‌گوید: «در اینجا برای ما همه‌ی شرایط آماده شده و از لحاظ همه چیز مکمل است.»

افغانستان پس از چندین دهه گام‌های تازه برای ساخت خط‌‌‌‌آهن برداشته است.

بیگ محمد محمدی، دانشجو، گفت: «برای ما زمینه‌ی کار را مساعد کنند تا بتوانیم در افغانستان به عنوان یک شهروند و دانشجو دین خود را ادا کنیم.»

از سویی‌هم، مسوولان این دانشگاه می‌افزایند که از دو سال به این سو هیچ دانش‌جویی از سوی افغانستان برای تحصیل به این دانشگاه معرفی نشده است.

خواستیم درباره علت معرفی نشدن دانش‌جویان جدید به این دانشگاه نظر وزارت تحصیلات عالی نیز را داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.

گفتنی است که هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ دانشجوی افغانستان در این دانشگاه سرگرم فراگیری آموزش استند و امکانات فراگیری آموزش برای ۷۰۰ دانشجوی دیگر نیز وجود دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره