Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کار ساخت یک مجتمع صنعتی به ارزش ۱۰ میلیون دالر در کندز

مسوولان محلی کندز می‌گویند که در این مجتمع صنعتی چهار کارخانه تولیدی به شمول پروسس برنج و گندم، ساخته خواهد شد.

به گفته مسوولان، این مجتمع صنعتی به هزینه شخصی یک بازرگان، در۷٠ جریب زمین دولتی ساخته خواهد شد.

مولوی‌امان‌الله حسن، رییس زراعت آبیاری کندز، گفت: «چهار کارخانه مهم صنعتی در این کمپلکس افتتاح می‌شود و در اینجا تقریبا برای هزارها نفر زمینه کار مساعد می‌شود.»

در همین حال، شماری از بازرگانان و اتحادیه صنایع و معادن کندز، از مسوولان می‌خواهند که برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و پیش‌برد کار‌های بازرگانی یک پارک صنعتی را در این ولایت ایجاد کنند.

محمد نسیم، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندز، گفت: «با جور شدن اینجا نه تنها برای مردم عادی کار پیدا می‌شود برای کشاورزان نیز  زمینه کار فراهم می‌شود.»

عبدالعزیز زرنگ، رییس اتحادیه صنایع و معادن کندز، گفت: «در اینجا به تعداد ۲۶۰ فابریکه فعال و غیر فعال داریم اگر در شهرک ما پارک صنعتی افتتاح شود ضروریات محیط زیست چیزی که است رفع می‌شود.»

از سویی هم، مسوولان محلی کندز از تلاش‌ها، برای پشتیبانی بازرگانان و ایجاد یک شهرک صنعتی در این ولایت سخن می‌زنند.

محمد رحیم سیرت، رییس صنعت و تجارت کندز، گفت: «این خواهش ما است که بیایید در اینجا سرما‌یه‌گذاری کنید و ان‌شاء‌الله چیزی که سهولت‌ها ضروریات و مشکلات آنان چیزی که است ما حل می‌کنیم.»

این مجتمع صنعتی در حالی در کندز ساخته می‌شود که در ماه‌های پسین، بی‌کاری، فقر و تنگدستی در میان باشنده گان این ولایت افزایش یافته است و ‌انتظار می‌رود که این مجتمع، مشکل بیکاری را تا اندازه‌یی حل بسازد.

آغاز کار ساخت یک مجتمع صنعتی به ارزش ۱۰ میلیون دالر در کندز

از سویی هم، مسوولان محلی کندز از تلاش‌ها، برای پشتیبانی بازرگانان و ایجاد یک شهرک صنعتی در این ولایت سخن می‌زنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی کندز می‌گویند که در این مجتمع صنعتی چهار کارخانه تولیدی به شمول پروسس برنج و گندم، ساخته خواهد شد.

به گفته مسوولان، این مجتمع صنعتی به هزینه شخصی یک بازرگان، در۷٠ جریب زمین دولتی ساخته خواهد شد.

مولوی‌امان‌الله حسن، رییس زراعت آبیاری کندز، گفت: «چهار کارخانه مهم صنعتی در این کمپلکس افتتاح می‌شود و در اینجا تقریبا برای هزارها نفر زمینه کار مساعد می‌شود.»

در همین حال، شماری از بازرگانان و اتحادیه صنایع و معادن کندز، از مسوولان می‌خواهند که برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و پیش‌برد کار‌های بازرگانی یک پارک صنعتی را در این ولایت ایجاد کنند.

محمد نسیم، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندز، گفت: «با جور شدن اینجا نه تنها برای مردم عادی کار پیدا می‌شود برای کشاورزان نیز  زمینه کار فراهم می‌شود.»

عبدالعزیز زرنگ، رییس اتحادیه صنایع و معادن کندز، گفت: «در اینجا به تعداد ۲۶۰ فابریکه فعال و غیر فعال داریم اگر در شهرک ما پارک صنعتی افتتاح شود ضروریات محیط زیست چیزی که است رفع می‌شود.»

از سویی هم، مسوولان محلی کندز از تلاش‌ها، برای پشتیبانی بازرگانان و ایجاد یک شهرک صنعتی در این ولایت سخن می‌زنند.

محمد رحیم سیرت، رییس صنعت و تجارت کندز، گفت: «این خواهش ما است که بیایید در اینجا سرما‌یه‌گذاری کنید و ان‌شاء‌الله چیزی که سهولت‌ها ضروریات و مشکلات آنان چیزی که است ما حل می‌کنیم.»

این مجتمع صنعتی در حالی در کندز ساخته می‌شود که در ماه‌های پسین، بی‌کاری، فقر و تنگدستی در میان باشنده گان این ولایت افزایش یافته است و ‌انتظار می‌رود که این مجتمع، مشکل بیکاری را تا اندازه‌یی حل بسازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره